OpenGL v Delphi 5Výpočet FPS a plynulé animace


Příklad a zdroják ke stažení (505k)

Tutorial na výpočet fps a plynulé animace, podle aktuálního fps.

Vše počítá proceduraCalcFPS
unit KTime;

interface

var
 step: single;  //proměnná pomocí které plynule běhá animace

procedure CalcFps;  //výpočet fps a plynulé animaceimplementation

uses
 Windows, Sysutils, KRenderForm, Dialogs;


var
 time2fps: integer;  //druhý čas fps
 time2synchro: integer;  //druhý čas synchronizace
 frame: integer;  //hodnota snímku fps
 synchro_frame: integer=1;  //hodnota snímku synchronizace

procedure CalcFps;   //vypočítej fps a plynulou animaci
var
 counter: TLargeInteger;  //aktuální počítadlo
 freq: TLargeInteger;  //výpočetní výkon za jednu sekundu
 time1fps: integer;  //prvni čas fps
 time1synchro: integer;  //první čas synchronizace
begin
 if QueryPerformanceCounter(counter) then begin  //jestliže systém podporuje Performance tak načti aktuální počítadlo
  QueryPerformanceFrequency(freq);  //načti výpočetní výkon za jednu sekundu
  time1fps := counter div freq;   //převeď na sekundu
  time1synchro := counter div (freq div 10);  //převeď na desetiny sekundy
  if time1fps > time2fps then begin  //pokud je první čas pro výpočet FPS vyšší než druhý
   Form1.Label1.Caption := ' fps: ' + IntToStr(frame);  //do editu vypiš hodnotu frame (FPS)
   frame := 0;  //vynuluj frame
  end;
  if time1synchro > time2synchro then begin  //pokud je první čas pro výpočet synchronizace vyšší než druhý
   step := 8 / synchro_frame;  //vypočítej last_frame, podle kterého běží animace
   synchro_frame := 0;  //vynuluj synchronizační snímky
  end;

  frame := frame + 1;  //jinak přičti snímek
  time2fps := time1fps;  //hoď první čas fps do druhého
  synchro_frame := synchro_frame + 1;  //přičti synchonizační snímek
  time2synchro := time1synchro;  //hoď první čas synchronizace do druhého
 end;
end;
Princip je jednoduchý.
QueryPerformanceCounter(counter) - nám vyhodí aktuální stav počítadla v milisekundách.
QueryPerformanceFrequency(freq); - nám vyhodí výpočetní výkon za jednu sekundu
Když vydělíme stav počítadla výpočetním výkonem time1fps := counter div freq; dostaneme hodnotu, která se bude každou sekundu zvyšovat o jedničku.
Pak budeme přičítat snímky frame := frame + 1; , dokud nedojde ke zvýšení hodnoty if time1fps > time2fps. Pokud ke zvýšení hodnoty dojde, tak vykreslíme aktuální stav snímků na Label1 Form1.Label1.Caption := ' fps: ' + IntToStr(frame); a snímky vynulujem frame := 0;

Výpočet plynulosti animace funguje na stejném principu s tim rozdílem, že budu hodnotu pro výpočet velikosti kroku animace počítat každou desetinu sekundy time1synchro := counter div (freq div 10);
Opět přičítám snímky synchro_frame := synchro_frame + 1;, dokud nedojde ke zvýšení hodnoty if time1synchro > time2synchro. Pokud ke zvýšení hodnoty dojde, tak vypočítám velikost kroku animace step := 8 / synchro_frame; a snímky vynuluju.synchro_frame := 0;

Při výpočtu animace pak násobím hodnoty animace hodnotou step
procedure TranRotCube;
begin
  //začátek výpočtu pohybu objektu
  if (start) then   //jestliže probíhá první otočka cyklu
  begin
   direction.x := 1;  //nastav směr pohybu objektu v X směru na 1
   direction.y := 1;  //nastav směr pohybu objektu v Y směru na 1
   direction.z := 1;  //nastav směr pohybu objektu v Z směru na 1
   translate.z := -8;  //nastav Z pozici objektu
   start := false;  //nastav start na false, aby při další otočce cyklu se základní hodnoty nenačítaly
  end;

  if ((translate.x >= 3) or (translate.x <= -3)) then //jetliže X pozice objektu přesáhne hodnoty 3 nebo -3
  begin
    direction.x := -direction.x;  //otoč směr pohybu X
  end;
  translate.x := translate.x + (0.01 * direction.x * step);  //přičti 0.01 pozici X, podle směru pohybu X a velikosti kroku

  if ((translate.y >= 2) or (translate.y <= -2)) then  //jetlize Y pozice objektu přesáhne hodnoty 2 nebo -2
  begin
    direction.y := -direction.y;  //otoč směr pohybu Y
  end;
  translate.y := translate.y + (0.01 * direction.y * step);  //přičti 0.01 pozici Y, podle směru pohybu Y a velikosti kroku

  if ((translate.z >= -6) or (translate.z <= -20)) then  //jetliže Z pozice objektu přesáhne hodnoty -6 nebo -20
  begin
    direction.z := -direction.z;  //otoč směr pohybu Z
  end;
  translate.z := translate.z + (0.01 * direction.z * step);  //přičti 0.01 pozici Z, podle směru pohybu Z a velikosti kroku
  //konec výpočtu pohybu objektu

  //začátek výpočtu rotace objektu
  angle.x := angle.x + (0.5 * step);  //přičti 0.5 úhlu X rotace podle velikosti kroku
  if (angle.x >= 360) then  //jestliže je úhel větší, než 360 stupňů
  begin
   angle.x := angle.x -360;  //odečti 360 stupňů
  end;

  angle.y := angle.y + (1 * step);  //přičti 1 úhlu Y rotace podle velikosti kroku
  if (angle.y >= 360) then  //jestliže je úhel větší, než 360 stupňů
  begin
   angle.y := angle.y -360;  //odečti 360 stupňů
  end;

  angle.z := angle.z + (1.5 * step);  //přičti 1.5 úhlu Z rotace podle velikosti kroku
  if (angle.z >= 360) then  //jestliže je úhel větší, než 360 stupňů
  begin
   angle.z := angle.z -360;  //odečti 360 stupňů
  end;
  //konec výpočtu rotace objektu
end;
Proceduru CalcFPS() voláme v nekonečné smyčce
procedure TForm1.RenderGLScene;
begin
  DrawCube;  //vykresli krychli
  CalcFPS;  //vypočítej fps
end;
Stejný tutorial pro C++ najdete zde


Pohyb a rotace objektu

Home