OpenGL v Delphi 5Pohyb a rotace objektu

Příklad a zdroják ke stažení (463k)

Tutorial na pohyb glTranslatef() a rotaci glRotatef(). Načítání objektů ze souboru (*.txt)

Nejdříve si načteme objekt (krychli) ze souboru cube.txt. Soubor má tuto podobu
Vertices: 8
-1.0  -1.0   1  v0
-1.0   1.0   1  v1
 1.0  -1.0   1  v2
 1.0   1.0   1  v3
 1.0  -1.0  -1  v4
 1.0   1.0  -1  v5
-1.0  -1.0  -1  v6
-1.0   1.0  -1  v7
Hodnota za Vertices: nám zadává, kolik vertexů obsahuje objekt. Protože jde o krychli, tak máme 8 vrcholů Další hodnoty jsou X, Y, Z pozice jednotlivých vrcholů. v0 - v7 je jen informativní text, který se nenačítá. To samé platí o textu Vertices:.

cube.jpg(6 kb)

Pro načítání objektů a jejich vykreslování si vytvoříme tyto datové typy
type
 TPoint3d=record  //struktura pro 3D bod
  x: TGLFloat;  //bod x
  y: TGLFloat;  //bod y
  z: TGLFloat;  //bod z
end;


type
 TGLObject=record  //struktura objektu
 vers: integer;  //počet vrcholů
 points: array of TPoint3d;  //vrchol je složen z bodu x, y, z
end;
Vytvoříme si objekt typu TGLObject
var
 cube1: TGLObject;  //objekt cube1
A budeme volat proceduru pro načtení objektu ze souboru cube.txt
procedure LoadAllObjects;  //načti objekty
begin
 cube1 := LoadObject('objects/cube.txt', cube1);  //načti hodnoty uložené v souboru cube.txt a předej je objektu cube1
end;
Funkce pro načítání vypadá takto
function LoadObject(name: string; k: TGLObject): TGLObject;  //načti objekt se souboru (name)
var
 i: integer;  //cyklus
 filein: TextFile;  //soubor, který budeme číst
 ver: integer;  //počet vrcholů objektu, pomocná proměnná
 rx,ry,rz: TGLFloat;  //X, Y, Z pozice vrcholů objektu, pomocná proměnná
 Vertices: string[9];  //string o velikosti 10 znaků (Vertices:)
begin AssignFile(filein, name);  //spoj proměnnou filein se souborem name
 try  //zkus otevřít soubor
  Reset(filein);  //otevři soubor pro čtení
  Readln(filein, Vertices, ver);  //přečti první řádku, načti string o délce 10 znaků, aby jsi přeskocil string Vertices: a načti počet vrcholů ver
  SetLength(k.points, ver);  //nastav velikost dynamického pole bodů points

  for i := 0 to ver-1 do begin //cykluj podle počtu vrcholů
   Readln(filein, rx, ry, rz);  //přečti další řádku a načti hodnoty X, Y, Z
   k.points[i].x := rx;  //předej bodu X (aktuálního vrcholu) hodnotu rx
   k.points[i].y := ry;   //předej bodu Y (aktuálního vrcholu) hodnotu ry
   k.points[i].z := rz;   //předej bodu Z (aktuálního vrcholu) hodnotu rz
  end;
  finally  //a nakonec
   CloseFile(filein);  //zavři soubor
  end;

 result := k;  //vrať funkci hodnoty všech vrcholů objektu

end;
Funkce pro načítání objektů se samozřejmě provádějí jen jednou, při startu aplikace. Při startu aplikace také musíme zapnout DEPTH buffer glEnable(GL_DEPTH_TEST);. Pokud bychom nechali vypnutý DEPTH buffer, objekty by se vykreslovali v tom pořadí, v jakém jsou volány, takže by se stalo, že by se zadní stěna krychle vykreslila před přední.
procedure TForm1.InitWindow;
begin
 ...
 ...
  ////sem budu zadávat funkce, které se mají provádět jen při startu aplikace////
   glEnable(GL_DEPTH_TEST);  //zapni hloubkový (DEPTH) buffer, aby objekty blíž ke kameře překrývali vzdálenější
   LoadGLTextures;  //vytvoř textury
   LoadAllObjects;  //načti objekty
  ////konec zadávání funkcí, které se mají provádět jen při startu aplikace////
 ...
 ...
end;
Ještě, než začneme vykreslovat objekt, vypočítáme si pohyb a rotaci.
var
 angle: TPoint3d;  //úhel rotace objektu
 translate: TPoint3d;  //pozice objektu
 direction: TPoint3d;  //směr pohybu objektu
 start: boolean=true;  //pomocná proměnná pro načítání základních hodnot při startu aplikace


procedure TranRotCube;
begin
  //začátek výpočtu pohybu objektu
  if (start) then   //jestliže probíhá první otočka cyklu
  begin
   direction.x := 1;  //nastav směr pohybu objektu v X směru na 1
   direction.y := 1;  //nastav směr pohybu objektu v Y směru na 1
   direction.z := 1;  //nastav směr pohybu objektu v Z směru na 1
   translate.z := -8;  //nastav Z pozici objektu
   start := false;  //nastav start na false, aby při další otočce cyklu se základní hodnoty nenačítaly
  end;

  if ((translate.x >= 3) or (translate.x <= -3)) then //jetliže X pozice objektu přesáhne hodnoty 3 nebo -3
  begin
    direction.x := -direction.x;  //otoč směr pohybu X
  end;
  translate.x := translate.x + (0.01 * direction.x);  //přičti 0.01 pozici X, podle směru pohybu X

  if ((translate.y >= 2) or (translate.y <= -2)) then  //jetlize Y pozice objektu přesáhne hodnoty 2 nebo -2
  begin
    direction.y := -direction.y;  //otoč směr pohybu Y
  end;
  translate.y := translate.y + (0.01 * direction.y);  //přičti 0.01 pozici Y, podle směru pohybu Y

  if ((translate.z >= -6) or (translate.z <= -20)) then  //jetliže Z pozice objektu přesáhne hodnoty -6 nebo -20
  begin
    direction.z := -direction.z;  //otoč směr pohybu Z
  end;
  translate.z := translate.z + (0.01 * direction.z);  //přičti 0.01 pozici Z, podle směru pohybu Z
  //konec výpočtu pohybu objektu

  //začátek výpočtu rotace objektu
  angle.x := angle.x + 0.5;  //přičti úhel X rotace
  if (angle.x >= 360) then  //jestliže je úhel větší, než 360 stupňů
  begin
   angle.x := angle.x -360;  //odečti 360 stupňů
  end;

  angle.y := angle.y + 1;  //přičti úhel Y rotace
  if (angle.y >= 360) then  //jestliže je úhel větší, než 360 stupňů
  begin
   angle.y := angle.y -360;  //odečti 360 stupňů
  end;

  angle.z := angle.z + 1.5;  //přičti úhel Z rotace
  if (angle.z >= 360) then  //jestliže je úhel větší, než 360 stupňů
  begin
   angle.z := angle.z -360;  //odečti 360 stupňů
  end;
  //konec výpočtu rotace objektu
end;
A nakonec budeme vykreslovat objekt v nekonečné smyčce.
procedure DrawCube;  //vykresli krychli
begin
  TranRotCube;  //vypočítej pohyb a rotaci krychle

  //začátek bloku OpenGL příkazu pro vykreslení objektu (krychle)
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);  //zapni 2D texturování
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, Texture[0]);  //potáhni následující objekt texturou číslo 0
  glPushMatrix;  //začátek prostorové matice

  //posouvej a rotuj objektem (který je mezi glPushMatrix; a glPopMatrix;) podle vypočtených hodnot
  glTranslatef( translate.x, translate.y, translate.z);  //pohni celým objektem
  glRotatef( angle.x, 1, 0, 0);  //rotuj objektem v X směru
  glRotatef( angle.y, 0, 1, 0);  //rotuj objektem v Y směru
  glRotatef( angle.z, 0, 0, 1);  //rotuj objektem v Z směru

  glBegin(GL_TRIANGLES);  //začni vykreslovat trojúhelníky
   //------------------------

   //přední stěna krychle
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[1].x, cube1.points[1].y, cube1.points[1].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[2].x, cube1.points[2].y, cube1.points[2].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhý trojúhelník
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[2].x, cube1.points[2].y, cube1.points[2].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[1].x, cube1.points[1].y, cube1.points[1].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

   //-------------------------

   //pravá stěna krychle
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( cube1.points[2].x, cube1.points[2].y, cube1.points[2].z);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[4].x, cube1.points[4].y, cube1.points[4].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhý trojúhelník
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( cube1.points[5].x, cube1.points[5].y, cube1.points[5].z);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[4].x, cube1.points[4].y, cube1.points[4].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

   //-------------------------

   //zadní stěna krychle
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( cube1.points[4].x, cube1.points[4].y, cube1.points[4].z);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[5].x, cube1.points[5].y, cube1.points[5].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[6].x, cube1.points[6].y, cube1.points[6].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhý trojúhelník
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( cube1.points[7].x, cube1.points[7].y, cube1.points[7].z);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[6].x, cube1.points[6].y, cube1.points[6].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[5].x, cube1.points[5].y, cube1.points[5].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

   //-------------------------

   //levá stěna krychle
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( cube1.points[6].x, cube1.points[6].y, cube1.points[6].z);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[7].x, cube1.points[7].y, cube1.points[7].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhý trojúhelník
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( cube1.points[1].x, cube1.points[1].y, cube1.points[1].z);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[7].x, cube1.points[7].y, cube1.points[7].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

   //-------------------------

   //vrchní stěna krychle
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( cube1.points[1].x, cube1.points[1].y, cube1.points[1].z);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[7].x, cube1.points[7].y, cube1.points[7].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhý trojúhelník
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( cube1.points[5].x, cube1.points[5].y, cube1.points[5].z);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[7].x, cube1.points[7].y, cube1.points[7].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

   //-------------------------

   //spodní stěna krychle
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( cube1.points[6].x, cube1.points[6].y, cube1.points[6].z);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[4].x, cube1.points[4].y, cube1.points[4].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhý trojúhelník
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( cube1.points[2].x, cube1.points[2].y, cube1.points[2].z);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[4].x, cube1.points[4].y, cube1.points[4].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

   //-------------------------


  glEnd(); //ukonči vykreslování trojúhelníků
  glPopMatrix;  //konec prostorové matice
  //konec bloku OpenGL příkazu pro vykreslení objektu (krychle)
end;
V této proceduře DrawCube konečně používáme OpenGL příkazy. Všechny předešlé funkce nemají s OpenGL nic společného. Provádějí jen náčítání hodnot ze souboru cube.txt a výpočet pohybu a rotace.

glTranslatef( translate.x, translate.y, translate.z); - pohybuje objektem v X,Y,Z směru, podle předem vypočtených hodnot translate.x, translate.y, translate.z

glRotatef( angle.x, 1, 0, 0);
glRotatef( angle.y, 0, 1, 0);
glRotatef( angle.z, 0, 0, 1); - rotují objektem v X,Y,Z směru, podle předem vypočtených hodnot angle.x, angle.y, angle.z

glVertex3f( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);
glVertex3f( cube1.points[1].x, cube1.points[1].y, cube1.points[1].z);
glVertex3f( cube1.points[2].x, cube1.points[2].y, cube1.points[2].z);
glVertex3f( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);
glVertex3f( cube1.points[4].x, cube1.points[4].y, cube1.points[4].z);
glVertex3f( cube1.points[5].x, cube1.points[5].y, cube1.points[5].z);
glVertex3f( cube1.points[6].x, cube1.points[6].y, cube1.points[6].z);
glVertex3f( cube1.points[7].x, cube1.points[7].y, cube1.points[7].z); - vykreslí krychli z trojúhelníků, podle načtených hodnot cube1.points[ ], ze souboru cube.txt

Stejný tutorial pro C++ najdete zde


2D Textura Výpočet FPS a plynulé animace
Home