OpenGL v C++ Builderu 5Výpočet FPS a plynulé animace


Příklad a zdroják ke stažení (504k)

Tutorial na výpočet fps a plynulé animace, podle aktuálního fps.

Vše se počítá ve funkci CalcFPS()
//definice proměnných
float step;  //proměnná pomocí které plynule běhá animace
int time2fps;  //druhý čas fps
int time2synchro;  //druhý čas synchronizace
int frame;  //hodnota snímku fps
int synchro_frame=1;  //hodnota snímku synchronizace

//---------------------------------------------------------------------------

void CalcFPS()
{
  //definice proměnných
  __int64 counter;  //aktuálni počítadlo
  __int64 freq;  //frekvence procesoru (kolik je výpočtů za vteřinu)
  int time1fps;  //první čas fps
  int time1synchro;  //první čas synchronizace

  //kód
  bool perf=QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER *)&counter);  //zkus načíst aktuální počítadlo
  if (perf)  //jestliže systém podporuje Performance tak
  {
    QueryPerformanceFrequency((LARGE_INTEGER *)&freq);  //načti výpočetní výkon za jednu sekundu
    time1fps = counter / freq;   //převeď na sekundy
    time1synchro = counter / (freq / 10);  //převeď na desetiny sekundy

    if (time1fps > time2fps)  //pokud je první čas pro výpočet FPS vyšší než druhý
    {
      Form1->Label1->Caption = " fps: " + IntToStr(frame);  //tak do editu vypiš hodnotu frame (FPS)
      frame = 0;  //vynuluj frame
    }
    if (time1synchro > time2synchro)  //pokud je prvni čas pro výpočet synchronizace vyšší než druhý
    {
      step = (8.0 / synchro_frame);  //vypočítej krok, podle kterého běží animace
      synchro_frame = 0;  //vynuluj synchronizační snímky
    }

    frame++;  //přičti snímek
    time2fps = time1fps;  //hoď první čas fps do druhého
    synchro_frame++;  //přičti synchonizační snímek
    time2synchro = time1synchro;  //hod první čas synchronizace do druhého
  }  //konec if (perf)
}  //konec void CalcFPS()
Princip je jednoduchý.
QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER *)&counter); - nám vyhodí aktuální stav počítadla v milisekundách.
QueryPerformanceCounter((LARGE_INTEGER *)&counter); - nám vyhodí výpočetní výkon za jednu sekundu
Když vydělíme stav počítadla výpočetním výkonem time1fps = counter / freq; dostaneme hodnotu, která se bude každou sekundu zvyšovat o jedničku.
Pak budeme přičítat snímky frame++; , dokud nedojde ke zvýšení hodnoty if (time1fps > time2fps). Pokud ke zvýšení hodnoty dojde, tak vykreslíme aktuální stav snímků na Label1 Form1->Label1->Caption = " fps: " + IntToStr(frame); a snímky vynulujem frame = 0;

Výpočet plynulosti animace funguje na stejném principu s tim rozdílem, že budu hodnotu pro výpočet velikosti kroku animace počítat každou desetinu sekundy time1synchro = counter / (freq / 10);
Opět přičítám snímky synchro_frame++;, dokud nedojde ke zvýšení hodnoty if (time1synchro > time2synchro). Pokud ke zvýšení hodnoty dojde, tak vypočítám velikost kroku animace step = (8.0 / synchro_frame); a snímky vynuluju synchro_frame = 0;

Při výpočtu animace pak násobím hodnoty animace hodnotou step
void TranRotCube()  //vypočítej pohyb a rotaci
{
  //začátek výpočtu pohybu objektu
  if (start)  //jestliže probíhá první otočka cyklu
  {
   direction.x = 1;  //nastav směr pohybu objektu v X směru na 1
   direction.y = 1;  //nastav směr pohybu objektu v Y směru na 1
   direction.z = 1;  //nastav směr pohybu objektu v Z směru na 1
   translate.z = -8;  //nastav Z pozici objektu
   start = false;  //nastav start na false, aby při další otočce cyklu se základní hodnoty nenačítaly
  }

  if ((translate.x >= 3) || (translate.x <= -3)) //jetliže X pozice objektu přesáhne hodnoty 3 nebo -3
  {
    direction.x = -direction.x;  //otoč směr pohybu X
  }
  translate.x = translate.x + (0.01 * direction.x * (step));  //přičti 0.01 pozici X, podle směru pohybu X a velikosti kroku

  if ((translate.y >= 2) || (translate.y <= -2))  //jetliže Y pozice objektu přesáhne hodnoty 2 nebo -2
  {
    direction.y = -direction.y;  //otoč směr pohybu Y
  }
  translate.y = translate.y + (0.01 * direction.y * (step));  //přičti 0.01 pozici Y, podle směru pohybu Y a velikosti kroku

  if ((translate.z >= -6) || (translate.z <= -20))  //jetliže Z pozice objektu přesáhne hodnoty -6 nebo -20
  {
    direction.z = -direction.z;  //otoč směr pohybu Z
  }
  translate.z = translate.z + (0.01 * direction.z * (step));  //přičti 0.01 pozici Z, podle směru pohybu Z a velikosti kroku
  //konec výpočtu pohybu objektu

  //začátek výpočtu rotace objektu
  angle.x = angle.x + (0.5 * (step));  //přičti 0.5 úhlu X rotace podle velikosti kroku
  if (angle.x >= 360)  //jestliže je úhel větší, než 360 stupňů
  {
   angle.x = angle.x -360;  //odečti 360 stupňů
  }

  angle.y = angle.y + (1 * (step));  //přičti 1 úhlu Y rotace podle velikosti kroku
  if (angle.y >= 360)  //jestliže je úhel větší, než 360 stupňů
  {
   angle.y = angle.y -360;  //odečti 360 stupňů
  }

  angle.z = angle.z + (1.5 * (step));  //přičti 1.5 úhlu Z rotace podle velikosti kroku
  if (angle.z >= 360)  //jestliže je úhel větší, než 360 stupňů
  {
   angle.z = angle.z -360;  //odečti 360 stupňů
  }
  //konec výpočtu rotace objektu
}
Funkci CalcFPS() voláme v nekonečné smyčce
void __fastcall TForm1::RenderGLScene()
{
  DrawCube();  //vykresli krychli
  CalcFPS();  //vypočítej fps
}
Stejný tutorial pro Delphi najdete zde


Pohyb a rotace objektu

Home