OpenGL v Delphi 4Duha

Příklad a zdroják ke stažení (211k)

Tutorial na vytváření duhy pomocí 1D textury.

Princip zobrazení 1D textury je stejný jako v předešlém tutorialu , akorát jsem si trochu hrál a přidal jsem výpočet oblouku, který se skládá z trojúhelníků.
procedure CalculateRainbow;
var
 angle: integer;  //úhel
 x, y: double;  //body vrcholu
 radius: double;  //poloměr
 i: integer;  //proměnná pro cyklus
begin
  angle := 0;  //nastav úhel na 0
  i := 0;  //nastav i na 0

  while angle <= 180 do  //pokud bude úhel menší nebo rovno 180 stupňů
  begin
   radius := 3;  //nastav poloměr na 3
   x := radius * sin(RadToGrad(angle-90));  //vypočti pozici bodu x
   y := radius * sin(RadToGrad(angle));  //vypočti pozici bodu y
   RainbowVertex[i].x := x;  //bod x přiřaď bodu x jednoho z vnitřních vrcholů
   RainbowVertex[i].y := y;  //bod y přiřaď bodu y jednoho z vnitřních vrcholů

   i := i + 1;  //přičti 1
   radius := radius + 1;  //přičti poloměr 1
   x := radius * sin(RadToGrad(angle-90));  //vypočti pozici bodu x
   y := radius * sin(RadToGrad(angle));  //vypočti pozici bodu y
   RainbowVertex[i].x := x;  //bod x přiřaď bodu x jednoho z vnějších vrcholů
   RainbowVertex[i].y := y;  //bod y přiřaď bodu y jednoho z vnějších vrcholů

   i := i + 1;  //přičti 1
   angle := angle + 10;  //přičti úhel 10 stupňů
  end;

end;
Tato procedura vypočítá pozici RainbowVertex[i].x a RainbowVertex[i].y všech bodů oblouku. Pozice bodu z je 0.Pomocí těchto bodů pak vykreslíme trojúhelníky, otexturované 1D texturou.
procedure DrawRainbow;
var
 i: integer;  //proměnná pro cyklus
begin
  i := 0;  //nastav i na 0

  glEnable(GL_TEXTURE_1D);  //zapni 1D texturování
  glCallList(1);  //načti texturu z Listu číslo 1 (RainbowTexture)

  glPushMatrix;  //začátek prostorové matice
  glTranslatef( 0.0, -1.0, -8.0);  //pohni trojúhelníkem -1.0 dolu o 8.0 od kamery
  while(i < 35) do  //opakuj, dokud nevykresliš 36 trojúhelníků
  begin
   glBegin(GL_TRIANGLES);  //začni vykreslovat trojúhelník
    //první trojúhelník
    glTexCoord2f(0,0);  //texturová koordinace (levý horní vrchol textury)
    glVertex3f( RainbowVertex[i].x, RainbowVertex[i].y, 0.0);  //levý dolní vrchol
    glTexCoord2f(1,0);  //texturova koordinace (pravý horní vrchol textury)
    glVertex3f( RainbowVertex[i+1].x, RainbowVertex[i+1].y, 0.0);  //levý horní vrchol
    glTexCoord2f(0,1);  //texturova koordinace (levý dolní vrchol textury)
    glVertex3f( RainbowVertex[i+2].x, RainbowVertex[i+2].y, 0.0);  //pravý dolní vrchol

    //druhy trojuhelnik
    glTexCoord2f(1,1);  //texturová koordinace (pravý dolní vrchol textury)
    glVertex3f( RainbowVertex[i+3].x, RainbowVertex[i+3].y, 0.0);  //pravý horní vrchol
    glTexCoord2f(0,1);  //texturova koordinace (levý dolní vrchol textury)
    glVertex3f( RainbowVertex[i+2].x, RainbowVertex[i+2].y, 0.0);  //pravý dolní vrchol
    glTexCoord2f(1,0);  //texturova koordinace (pravý horní vrchol textury)
    glVertex3f( RainbowVertex[i+1].x, RainbowVertex[i+1].y, 0.0);  //levý horní vrchol
   glEnd(); //ukonči vykreslování trojúhelníka

   i := i + 2;  //přičti dvojku aby se další trojúhelníky nekreslili přes předešlé
  end;
  glPopMatrix;  //konec prostorové matice
end;
Procedura CalculateRainbow se volá jen jednou při startu aplikace.
procedure TForm1.InitWindow;
begin
  ...
  ...
   CalculateRainbow;  //vypočítej body pro vykreslení duhy
  ...
  ...
end;
Procedura DrawRainbow se volá v nekonečné smyčce.
procedure TForm1.RenderGLScene;
begin
  DrawRainbow;  //vykresli duhu
end;

Stejný tutorial pro C++ najdete zde


1D Textura 2D Textura
Home