OpenGL v Delphi 42D Textura

Příklad a zdroják ke stažení (456k)

Tutorial na vytváření 2D textury.

2D texturu si nevytváříme samy, jako v případě 1D textur, ale texturu načítáme z obrázku, ve formátu (*.bmp). Lze načítat i z jiných formátů, ale to si probereme až někdy později.
procedure LoadGLTextures;
var
 texture1: PTAUX_RGBImageRec;  //proměnná obrazu textury
begin
  texture1 := auxDIBImageLoadA('textures/picture01.bmp');  //načti obrázek picture01.bmp
  if (not Assigned(texture1)) then  //jestliže se obrázek načet chybně
   Halt(1);  //tak vyskoč z této procedury


  glGenTextures(1, @texture[0]);  //vytvoř texturu čislo 0

  //začátek generování textury
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);  //nastav texturu číslo 0 s následujícími parametry
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);  //lineárně rozlož (roztáhni) texturu do celého objektu, pokud je textura menší nez plocha objektu
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);  //lineárně rozlož (zmenši) texturu, pokud je textura větší než plocha objektu
  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, texture1^.sizeX, texture1^.sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture1^.data);  //parametry 2D textury
  //konec generování textury

  texture1.data := nil;  //vymaž z paměti obrázek
end;
Procedura načte obrázek (*.bmp), spočítá si výšku a šířku obrázku, projede obrázek pixel po pixelu a barvu každého pixelu převede do textury texture[0], se kterou pak budeme potahovat objekty. Nakonec funkce vymaže obrázek z paměti.

Jaké hodnoty se zadávají do funkce
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, texture1^.sizeX, texture1^.sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture1^.data); ?
GL_TEXTURE_2D = 2D textura
0 = spupeň detailnosti zobrazení. 0 je základní hodnota. Čím větší hodnota, tím horší zobrazení.
3 = číslo barevných součástí textury (1 nebo 2 = černobílá textura), (3 nebo 4 = barevná textura)
texture1^.sizeX, texture1^.sizeY = šířka a výška načteného obrázku. Musí být 8,16,32,64,128,256,512,1024 nebo 2048 pixelů.
0 = šířka okraje textury. Musí být 0 nebo 1.
GL_RGB = pixelový formát.
GL_UNSIGNED_BYTE = datový typ pixelu
texture1^.data = ukazatel na texturová data v paměti

Pro načítání obrázku texture1 := auxDIBImageLoadA('textures/picture01.bmp'); využíváme instrukcí ovladače glaux.dll, proto musíme začlenit do unity knihovnu Glaux.pas
Glaux in 'gl\Glaux.pas',  //používej glaux.pas
Nyní vytvořenou texturou texture[0] můžeme potáhnout objekt.
procedure DrawTriangles;
begin
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);  //zapni 2D texturování
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, Texture[0]);  //potáhni následující objekt texturou číslo 0
  glPushMatrix;  //začátek prostorové matice
  glTranslatef( -1.5, 0.0, -6.0);  //pohni celým objektem, který je mezi glPushMatrix; a glPopMatrix; o 1.5 doleva o 6.0 od kamery
  glBegin(GL_TRIANGLES);  //začni vykreslovat trojúhelníky
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( -1.0, -1.0, 0.0);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( -1.0, 1.0, 0.0);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( 1.0, -1.0, 0.0);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhy trojuhelnik
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( 1.0, 1.0, 0.0);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( 1.0, -1.0, 0.0);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( -1.0, 1.0, 0.0);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

  glEnd(); //ukonči vykreslování trojúhelníků
  glPopMatrix;  //konec prostorové matice
end;
Následující obrázek názorně ukazuje vykreslení objektu v 3D prostoru a otexturování tohoto objektu 2D texturou.Objekt se zobrazuje v pořadí
1, 2, 3 (první trojúhelník)
4, 3, 2 (druhý trojúhelník)

Objekt (čtverec) je tvořen ze dvou trojúhelníků. Textura se na trojúhelníky nalepí podle hodnot, které zadáme do glTexCoord2f(x,y);. Texturovou koordinaci glTexCoord2f(x,y); musíme zadávat pro každý bod trojúhelníka zvlášť. Hodnoty funkce glTexCoord2f(x,y); jsou:
(0,0) - levý dolní vrchol textury (souřadnice (x,y))
(1,1) - pravý horní vrchol textury
Pokud zadáme místo 1 třeba 2, tak se textura na plochu objektu zobrazí dvakrát
(2,1) - vedle sebe
(1,2) - nad sebou
(2,2) - mozaika 2x2
Pokud zadáme hodnotu menší než 1, třeba 0.5 ( 0.5, 1), tak na ploše objektu bude viditelná jen půlka textury

Dá se to vyjádřit pomocí procent.
1 = 100% -- zobrazí se celá textura
2 = 200% -- zobrazí se dvojnásobek textury
0.5 = 50% -- zobrazí se půlka textury

Procedura LoadGLTextures se volá jen jednou při iniciaci OpenGL.
procedure TForm1.InitWindow;
begin
  ...
  ...
   LoadGLTextures;  //vytvoř textury
  ...
  ...
end;
Procedura DrawTriangles() se volá v nekonečné smyčce
procedure TForm1.RenderGLScene;
begin
  DrawTriangles;  //vykresli trojúhelníky
end;

Stejný tutorial pro C++ najdete zde


Duha Pohyb a rotace
Home