OpenGL v C++ Builderu 5Duha

Příklad a zdroják ke stažení (229k)

Tutorial na vytváření duhy pomocí 1D textury.

Princip zobrazení 1D textury je stejný jako v předešlém tutorialu , akorát jsem si trochu hrál a přidal jsem výpočet oblouku, který se skládá z trojúhelníků.
void CalculateRainbow(void)
{
  int angle=0;  //úhel
  double x, y;  //body vrcholu
  double radius;  //poloměr
  int i=0;  //proměnná pro cyklus

  while (angle <= 180)  //pokud bude úhel menší nebo rovno 180 stupňů
  {
   radius = 3;  //nastav poloměr na 3
   x = radius * sin(RadToGrad(angle-90));  //vypočti pozici bodu x
   y = radius * sin(RadToGrad(angle));  //vypočti pozici bodu y
   RainbowVertex[i].x = x;  //bod x přiřaď bodu x jednoho z vnitřních vrcholů
   RainbowVertex[i].y = y;  //bod y přiřaď bodu y jednoho z vnitřních vrcholů

   i++;  //přičti 1
   radius++;  //přičti poloměr 1
   x = radius * sin(RadToGrad(angle-90));  //vypočti pozici bodu x
   y = radius * sin(RadToGrad(angle));  //vypočti pozici bodu y
   RainbowVertex[i].x = x;  //bod x přiřaď bodu x jednoho z vnějších vrcholů
   RainbowVertex[i].y = y;  //bod y přiřaď bodu y jednoho z vnějších vrcholů

   i++;  //přičti 1
   angle = angle + 10;  //přičti úhel 10 stupňů
  }

}
Tato funkce vypočítá pozici RainbowVertex[i].x a RainbowVertex[i].y všech bodů oblouku. Pozice bodu z je 0.Pomocí těchto bodů pak vykreslíme trojúhelníky, otexturované 1D texturou.
void DrawRainbow(void)
{
  int i=0;  //proměnná pro cyklus
  glEnable(GL_TEXTURE_1D);  //zapni 1D texturování
  glCallList(1);  //načti texturu z Listu číslo 1 (RainbowTexture)
  glTranslatef( 0.0, -1.0, -8.0);  //pohni trojúhelníkem -1.0 dolu o 8.0 od kamery
  while(i < 35)  //opakuj, dokud nevykresliš 36 trojúhelníků
  {
    glBegin(GL_TRIANGLES);  //začni vykreslovat trojúhelník
     //první trojúhelník
     glTexCoord2f(0,0);  //texturová koordinace (levý horní vrchol textury)
     glVertex3f( RainbowVertex[i].x, RainbowVertex[i].y, 0.0);  //levý dolní vrchol
     glTexCoord2f(1,0);  //texturová koordinace (pravý horní vrchol textury)
     glVertex3f( RainbowVertex[i+1].x, RainbowVertex[i+1].y, 0.0);  //levý horní vrchol
     glTexCoord2f(0,1);  //texturova koordinace (levý dolní vrchol textury)
     glVertex3f( RainbowVertex[i+2].x, RainbowVertex[i+2].y, 0.0);  //pravý dolní vrchol

     //druhý trojúhelník
     glTexCoord2f(1,1);  //texturová koordinace (pravý dolní vrchol textury)
     glVertex3f( RainbowVertex[i+3].x, RainbowVertex[i+3].y, 0.0);  //pravý horní vrchol
     glTexCoord2f(0,1);  //texturova koordinace (levý dolní vrchol textury)
     glVertex3f( RainbowVertex[i+2].x, RainbowVertex[i+2].y, 0.0);  //pravý dolní vrchol
     glTexCoord2f(1,0);  //texturova koordinace (pravý horní vrchol textury)
     glVertex3f( RainbowVertex[i+1].x, RainbowVertex[i+1].y, 0.0);  //levý horní vrchol
    glEnd(); //ukonči vykreslování trojúhelníka

    i = i + 2;  //přičti dvojku aby se další trojúhelníky nekreslili přes předešlé
  }

}
Funkce CalculateRainbow() se volá jen jednou při startu aplikace.
bool __fastcall TForm1::InitGL()
{
  ...
  ...
   CalculateRainbow();  //vypočítej body pro vykreslení duhy
  ...
  ...
}
Funkce DrawRainbow() se volá v nekonečné smyčce.
void __fastcall TForm1::RenderGLScene()
{
  DrawRainbow();  //vykresli duhu
}

Stejný tutorial pro Delphi najdete zde


1D Textura 2D Textura
Home