OpenGL Game Tutorial
Visual C++ 6.0Bitmap fonty


Příklad a zdroják ke stažení (2 932 k)


glDisable(GL_LIGHTING);
glEnable(GL_LIGHTING);
glColor3f();
glGenLists();
glDeleteLists();
glBindTexture();
glNewList();
glBegin();
glEnd();
glTexCoord2f();
glVertex2i();
glTranslated();
glEnable(GL_BLEND);
glDisable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE);
glDisable(GL_DEPTH_TEST);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glPushMatrix();
glPopMatrix();
glLoadIdentity();
glOrtho();
glListBase();
glScalef();
glCallLists();
Zdrojový kód bitmap fontů a část popisů funkcí vytvořil kolega Jiří Studnička (Well). Jirko děkuju.

Abychom mohli vytvořit bitmap fonty, budeme k tomu potřebovat obrázek s fontama. Ten vypadá takto:Z tohoto obrázku pomocí texturových koordinací vyřízneme znak po znaku a pro každý znak vytvoříme čtverec s texturou znaku. Pak čtverce poskládáme za sebou, podle zvoleného textu. To je základní princip. Teď mrknem, jak to udělat.

Nejdříve si v konstruktoru třídy K_CBMPFont vytvoříme 256 Display Listů. Každý Display List bude později obsahovat jeden znak.

// Konstruktor
K_CBMPFont::K_CBMPFont()
{
   iBase = glGenLists(256);   // Vytvoř 256 Display Listů
}

A budeme volat funkci InitBMP()

// Inicializuj font
K_CBMPFont::InitBMP()
{
   if(!LoadFont())       // Jestliže nepude načíst font, tak
     return FALSE;     // Ukonči funkci

   float   f_coord_x;    // X texturová koordinace
   float   f_coord_y;    // Y texturová koordinace

   glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, iFontTexture);       // Nastav texturu fontu
   for (int loop = 0; loop < 256; loop++)          // Cykluj podle počtu 256 Display Listů
   {
     f_coord_x = float(loop % 16) / 16.0f;        // Vypočítej X texturovou koordinaci aktuálního znaku
     f_coord_y = float(loop / 16) / 16.0f;        // Vypočítej Y texturovou koordinaci aktuálního znaku

     glNewList(iBase + loop, GL_COMPILE);        // Vytvoř Display List pro aktuální znak Start Building A List
        glBegin(GL_QUADS);                       // Začni vykreslovat čtverec s aktuálním znakem
          glTexCoord2f(f_coord_x,1 - f_coord_y - 0.0625f);        // Nastav texturovou koordinace pro levý dolní vrchol
          glVertex2i(0,0);                        // Vykresli levý dolní vrchol
          glTexCoord2f(f_coord_x + 0.0625f, 1 - f_coord_y - 0.0625f);   // Nastav texturovou koordinace pro pravý dolní vrchol
          glVertex2i(16,0);                        // Vykresli pravý dolní vrchol
          glTexCoord2f(f_coord_x + 0.0625f, 1 - f_coord_y);        // Nastav texturovou koordinace pro pravý horní vrchol
          glVertex2i(16,16);                       // Vykresli pravý horní vrchol
          glTexCoord2f(f_coord_x, 1 - f_coord_y);             // Nastav texturovou koordinace pro levý horní vrchol
          glVertex2i(0,16);                        // Vykresli levý horní vrchol
        glEnd();                            // Konec vykreslování čtverce s aktuálním znakem
        glTranslated(10,0,0);                      // Posuň aktuální znak o 10 vpravo
     glEndList();                    // Konec definice Display Listu
   }
   return TRUE;   // Pokud dojdeš až sem, tak vrať funkci true
}

Která do všech Display Listů uloží hodnoty pro vykreslování znaků. Než však začne hodnoty ukládat, tak se snaží otevřít obrázek voláním funkce LoadFont()

// Načti bitmap font
K_CBMPFont::LoadFont()
{
   iFontTexture = texture.LoadGLTexture("textures/bmpfont/font.bmp");   // Načti bitmap font
   if(!iFontTexture)                           // Pokud se nepodařilo načíst font, tak
     return FALSE;                           // Vrať funkci false
   return TRUE;                              // Jinak vrať funkci true
}

Funkce InitBMP() se volá jen jednou při inicializaci scény.


K_CBMPFont *pbmpfont;     // Bitmap font

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Načti scénu
void K_CScene::InitScene( void )
{

   ...
   ...
   ...

   pbmpfont = new K_CBMPFont();     // Alokuj paměť pro bitmap font
   pbmpfont->InitBMP();         // Nastav bitmap font

   ...
   ...
   ...
}

Nakonec funkce OutText()

// Vykresli bitmap font
void K_CBMPFont::OutText(int i_x, int i_y, int i_width, int i_height, char *pc_string)
{
   float f_width, f_height;               // Pomocné proměnné pro výšku a šířku textu
   f_width = (float) (i_width * 0.01);         // Šířku textu převeď na procenta
   f_height = (float) (i_height * 0.01);        // Výšku textu převeď na procenta
   glEnable(GL_BLEND);                 // Zapni průhlednost
   glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE);             // Vše, co je černé je průhledné
   glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, iFontTexture);     // Nastav texturu fontu
   glDisable(GL_DEPTH_TEST);              // Vypni testování Depth Bufferu
   glMatrixMode(GL_PROJECTION);             // Nastav projekční matici
   glPushMatrix();                   // Ulož do zásobníku projekční matici
    glLoadIdentity();                     // Resetuj projekční matici
    glOrtho(0, SCREEN_WIDTH, 0, SCREEN_HEIGHT, -100, 100);   // Nastav pozici textu podle velikosti zobrazovací plochy
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);                // Nastav modelovou matici
    glPushMatrix();                      // Ulož do zásobníku modelovou matici
     glLoadIdentity();                      // Resetuj modelovou matici
     glTranslated(i_x, i_y, 0);                  // Nastav pozici textu
     glListBase(iBase - 32 + (128));               // Nastav počáteční znak (0, nebo 1)
     glScalef(f_width, f_height, 0);               // Zmenši, nebo zvětši text podle hodnot šířky a výšky
     glCallLists(strlen(pc_string), GL_BYTE, pc_string);     // Vykresli výsledný text
     glMatrixMode(GL_PROJECTION);                 // Nastav projekční matici
    glPopMatrix();                       // Obnov předešlou modelovou matici
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);                 // Nastav modelovou matici
   glPopMatrix();                    // Obnov předešlou projekční matici
   glEnable(GL_DEPTH_TEST);               // Zapni testování Depth Bufferu
   glDisable(GL_BLEND);                 // Vypni průhlednost
}


Vykreslí text. Parametry: i_x, i_y je pozice v okně (dle nastavení SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT (640, 480)), i_width, i_height jsem přidal pro možnost výpisu textu v libovolné velikosti. Udává se v procentech. Může překračovat i 100 takže když u obou parametrů i_width i i_height zadáme 200, tak text bude 2x větší než ve skutečnosti je BMP font a to v obou osách (i_x, i_y). No a char *pc_string je asi jasný

Funkce OutText() se volá v nekonečné smyčce při vykreslování scény


K_CBMPFont *pbmpfont;     // Bitmap font
K_CTimer timer;        // Časovač

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Vykresli scénu
void K_CScene::DrawScene( void )
{

   ...
   ...
   ...

    // Výpočet hodnot velikosti pro text dle časovače
    static bool b = false;            // Nastav při startu aplikace proměnnou přepínače na false
    static int i_width = 100, i_height = 100;   // Nastav při startu aplikace proměnné velikosti textu
    if(timer.GetTime() >=5.0)           // Prováděj výpočty každých 5 milisekund
    {
      if(!b)          // Jesliže je hodnota přepínače false, tak
      {
        i_width += 1;     // Zvětši šířku textu
        i_height += 1;     // Zvětši výšku textu
      }
      else           // Pokud je hodnota přepinače true, tak
      {
         i_width -= 1;    // Zmenši šířku textu
         i_height -= 1;    // Zmenši výšku textu
      }
      if(i_width == 150)    // Jestliže je šířka rovna 150, tak
         b = !b;       // Přepni přepínač
      if(i_width == 100)    // Jestliže je šířka rovna 100, tak
         b = !b;       // Přepni přepínač
      timer.Reset();      // Resetuj časovač
    }
    glDisable(GL_LIGHTING);        // Vypni světlo
    glColor3f(0.0f, 1.0f, 0);       // Nastav barvu textu
    pbmpfont->OutText(20, 20, i_width, i_height, "Developers: Jiri Studnicka & Jan Koci");  // Vykresli text
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);     // Nastav barvu na bílou
    glEnable(GL_LIGHTING);        // Zapni světlo
}

Jak vidíte, tak před samotným vykreslováním textu tu máme jednoduchý výpočet změny velikosti textu, který se zvětšuje a zmenšuje. Výpočet se volá každých 5 milisekund, nezávisle na aktuálním FPS.

Příště zkusíme načíst QuakeIII scénu, ze souboru BSP.
Home