OpenGL Game Tutorial
Visual C++ 6.0Načítání souborů MilkShape (*.ms3d)


Příklad a zdroják ke stažení (2 145 k)


Load MilkShape souborů (*.ms3d)
Vykreslení modelu MilkShape
Rotace kloubů modelu pomocí Quaternionů
Načítání textur ze souboru (*.tga)
Nová kamera, transformace a rotace pomocí glTranslatef(), glRotatef()
Světlo pohybující se s kamerou

glIsEnabled( GL_TEXTURE_2D )
glMaterialfv()
glEnable( GL_TEXTURE_2D )
glDisable( GL_TEXTURE_2D )
glBegin( GL_TRIANGLES )
glEnd()
glTexCoord2f()
glNormal3fv()
glVertex3fv()
glRotatef()
glTranslatef()
auxDIBImageLoad()
glGenTextures()
glBindTexture()
glTexImage2D()
glTexParameteri()
glLightfv()
glEnable(GL_LIGHTING)
glDisable(GL_LIGHTING)
glEnable(GL_LIGHT0)
Load MilkShape souborů (*.ms3d)

Milk Shape 3D je 3D editor animovaných modelů. Lze v něm načítat již vytvořené postavy z různých her (Quake I, II, III, Half-Life, Unreal Tournament a další), vytvořit si vlastní animace a uložit do MilkShape formátu (*.ms3d). Jak načítat tento formát do OpenGL? O tom bude tento tutorial.

Na specifikaci tohoto souboru se můžete mrknout zde.

Podle této specifikace jsem vytvořil struktury třídy K_CMilkshapeModel.


// Struktura hlavičky souboru
struct TMs3dHeader
{
   char pc_id[10];        // Identifikace souboru, vždy "MS3D000000"
   int i_version;        // Verze souboru
};


// Informace o vrcholech
struct TMs3dVertex
{
   byte by_flags;     // Hodnota, zda je vrchol označen, nebo není (tuto hodnotu nebudem načítat)
   float pf_vertex[3];  // Hodnota vrcholu x, y, z (x = f_vertex[0], y = f_vertex[1], z = f_vertex[2])
   char c_bone_id;    // Identifikační číslo kostry
   byte by_ref_count;   // Hodnota, která určuje, zda kostra existuje, či ne (-1 = neexistuje)(tuto hodnotu nebudem načítat)
};


// Informace o trojúhelnících
struct TMs3dTriangle
{
   word w_flags;           // Hodnota, zda je trojúhelník označen, nebo není (tuto hodnotu nebudem načítat)
   word pw_vertex_indices[3];     // Identifikátor hodnot tří vrcholů trojúhelníka
   float ppf_vertex_normals[3][3];   // Normálové vektory trojúhelníka
   float pf_s[3], pf_t[3];       // Texturové koordinace trojúhelníka
   byte by_smoothing_group;      // Vyhlazení skupiny trojúhelníků (tuto hodnotu nebudem načítat, ale možná bude potřebná)
   byte by_group_index;        // Index skupiny (tuto hodnotu nebudem načítat, ale možná bude potřebná)
};

// Informace o materiálu
struct TMs3dMaterial
{
  char pc_name[32];    // Jméno materiálu (tuto hodnotu nebudem načítat)
  float pf_ambient[4];   // Ambientní hodnoty nasvíceného materiálu, viz. níže
  float pf_diffuse[4];   // Difuzní hodnoty nasvíceného materiálu, viz. níže
  float pf_specular[4];   // Specular hodnoty nasvíceného materiálu, viz. níže
  float pf_emission[4];   // Emmision hodnoty nasvíceného materiálu, viz. níže
  float f_shininess;    // Emmision hodnoty nasvíceného materiálu, viz. níže
  float f_transparency;   // Transparentní hodnota zadává průhlednost (tuto hodnotu nebudem zatím načítat)
  byte by_mode;      // Mód (tuto hodnotu nebudem zatím načítat)
  char pc_texture[128];  // Číslo textury
  char pc_alphamap[128];  // Číslo alfa mapy (tuto hodnotu nebudem zatím načítat)


// Ambientní světlo se šíří všemy směry a svítí i když jsou ostatní světla vypnuta
// Difuzní světlo je světlo, které zdroj vyzařuje do okolí
// Specular světlo světlo, zrcadlově odražené
// Emmision světlo je světlo, které vyzařuje určitý objekt, nepůsobí však jako zdroj světla
// Shininess je, intenzita světelného odlesku, hodnoty jsou od 0.0f do 128.0f

};

// Informace o kloubech kostry
struct TMs3dJoint
{
   byte by_flags;          // Hodnota, zda je kloub označen, nebo není (tuto hodnotu nebudem načítat)
   char pc_name[32];         // Jméno kloubu
   char pc_parent_name[32];     // Jméno celé kostry
   float pf_rotation[3];       // Rotace kloubu
   float pf_translation[3];     // Posunutí kloubu
   word w_num_key_frames_rot;    // Počet snímků rotace
   word w_num_key_frames_trans;   // Počet snímků transformace
};


// Hodnoty rotace a translace animace
struct TMs3dKeyframe
{
   float f_time;       // Počet snímků
   float pf_parameter[3];  // Hodnota vektoru rotace a transformace
};

Teď, když máme definované struktury souboru, zkusíme ho načíst.

// Načti data MilkShape modelu
bool K_CMilkshapeModel::LoadModelData( const char *pc_filename )
{
   /////////////////////////
   // Načti soubor *.ms3d //
   /////////////////////////
   ifstream input_file( pc_filename, ios::in | ios::binary | ios::nocreate );   // Zkontroluj soubor, jestli má odpovídající formát a ulož ho do ifstreamu (vstupní proud)
   if ( input_file.fail())                            // Pokud je formát špatný
     {
        cerr << "Couldn't open the model file." << endl;         // Vyhoď chybovou hlášku
     return false;    // A opusť funkci
    }   //////////////////////////////////////////////////
   // Zjisti informace o umístění souboru na disku //
   //////////////////////////////////////////////////
   char c_drive[_MAX_DRIVE];     // Disk
   char c_dir[_MAX_DIR];       // Cesta k souboru
   char c_fname[_MAX_FNAME];     // Jméno souboru
   char c_ext[_MAX_EXT];       // Přípona souboru

   _splitpath( pc_filename, c_drive, c_dir, c_fname, c_ext );  // Načti informace
   // Zatím potřebuji jen informaci o ceste k souboru,
   // časem se možná hodí i další hodnoty   /////////////////////////////////
   // Pokračuj v načítání souboru //
   /////////////////////////////////
   input_file.seekg( 0, ios::end );           // Nastav ukazatel na konec souboru
   long l_file_size = input_file.tellg();        // Zjisti velikost celého souboru
   input_file.seekg( 0, ios::beg );           // Nastav ukazatel na začátek souboru

   byte *pby_buffer = new byte[l_file_size];      // Alokuj paměť pro celý soubor
   input_file.read( pby_buffer, l_file_size );     // Načti do vytvořené paměti celý soubor
   input_file.close();                 // Vyčisti ifstream (vstupní proud)

   const byte *pby_load_data = pby_buffer;       // Soubor načtený v paměti přejmenuj na pLoadData

   /////////////////////////////////
   // Načti data hlavičky souboru //
   /////////////////////////////////
   TMs3dHeader *p_header = ( TMs3dHeader* )pby_load_data;     // Načti ze souboru hodnoty typu MS3DHeader
   pby_load_data += sizeof( TMs3dHeader );             // Posuň se v souboru na další hodnoty
   if ( strncmp( p_header->pc_id, "MS3D000000", 10 ) != 0 )    // Porovnej data, jestli souhlasí
     {
        cerr << "Not an MS3D file." << endl;         // Pokud nesouhlasí, tak vyhoď hlášku
        return false;                     // A vrať funkci hodnotu false
    }
   if ( p_header->i_version < 3 )            // Jestliže je verze souboru menší než 3
     {
        cerr << "I know nothing about MS3D v1.2" << endl;  // Vytoď hlášku, že soubor je starší verze
        return false;               // A vrať funkci hodnotu false
    }

   ////////////////////////
   // Načti data vrcholů //
   ////////////////////////
   word w_num_vertices = *( word* )pby_load_data;        // Načti ze souboru počet vrcholů
   wNumVertices = w_num_vertices;                // Předej hodnotu modelu
   pVertices = new TModelVertex[w_num_vertices];        // Alokuj paměť pro počet vrcholů modelu
   pby_load_data += sizeof( word );               // Posuň se v souboru na další hodnoty
   for (int i = 0; i < w_num_vertices; i++ )    // Cykluj podle počtu vrcholů
   {
     TMs3dVertex *p_vertex = ( TMs3dVertex* )pby_load_data;   // Načti ze souboru hodnoty typu MS3DVertex
     pVertices[i].c_bone_id = p_vertex->c_bone_id;        // Načti hodnotu identifikačního čísla kostry
     memcpy( pVertices[i].pf_vertex, p_vertex->pf_vertex, sizeof( float ) * 3 );   // Načti hodnotu vrcholu 
     pby_load_data += sizeof( TMs3dVertex );           // Posuň se v souboru na další hodnoty
   }

   /////////////////////////////
   // Načti data trojúhelníků //
   /////////////////////////////
   word w_num_triangles = *( word* )pby_load_data;     // Načti ze souboru počet trojúhelníků 
   wNumTriangles = w_num_triangles;             // Předej hodnotu modelu
   pTriangles = new TModelTriangle[w_num_triangles];    // Alokuj paměť pro počet trojúhelníků modelu
   pby_load_data += sizeof( word );             // Posuň se v souboru na další hodnoty 
   for ( i = 0; i < w_num_triangles; i++ )   // Cykluj podle počtu trojúhelníků 
   {
     TMs3dTriangle *p_triangle = ( TMs3dTriangle* )pby_load_data;                         // Načti ze souboru hodnoty typu MS3DTriangle
     float f_t[3] = { 1.0f - p_triangle->pf_t[0], 1.0f - p_triangle->pf_t[1], 1.0f - p_triangle->pf_t[2] };    // Otoč vertikální texturovou koordinaci 
     memcpy( pTriangles[i].ppf_vertex_normals, p_triangle->ppf_vertex_normals, sizeof( float ) * 3 * 3 );     // Načti hodnoty normálových vektorů každého vrcholu trojúhelníka 
     memcpy( pTriangles[i].pf_s, p_triangle->pf_s, sizeof( float ) * 3 );                     // Načti hodnoty horizontální texturové koordinace
     memcpy( pTriangles[i].pf_t, f_t, sizeof( float ) * 3 );                           // Načti hodnoty vertikální texturové koordinace
     memcpy( pTriangles[i].pw_vertex_indices, p_triangle->pw_vertex_indices, sizeof( word ) * 3 );        // Načti hodnoty identifikátorů vrcholů
     pby_load_data += sizeof( TMs3dTriangle );                                  // Posuň se v souboru na další hodnoty
   }

   ///////////////////////////////////////
   // Načti hodnoty skupin trojúhelníků //
   ///////////////////////////////////////
   word w_num_groups = *( word* )pby_load_data;    // Načti ze souboru počet skupin
   wNumGroups = w_num_groups;             // Předej hodnotu modelu
   pGroups = new TModelGroup[w_num_groups];      // Alokuj paměť pro počet skupin modelu
   pby_load_data += sizeof( word );          // Posuň se v souboru na další hodnoty
   for ( i = 0; i < w_num_groups; i++ )  // Cykluj podle počtu skupin
   {
     pby_load_data += sizeof( byte );                     // Přeskoč flags
     pby_load_data += 32;                           // Přeskoč name
     pGroups[i].w_num_triangles = *( word* )pby_load_data;          // Načti hodnotu počtu trojúhelníků skupiny
     pby_load_data += sizeof( word );                     // Posuň se v souboru na další hodnoty
     pGroups[i].pw_triangle_index = new word[pGroups[i].w_num_triangles];   // Alokuj paměť pro počet trojúhelníků skupiny modelu
     for ( int j = 0; j < pGroups[i].w_num_triangles; j++ )   // Cykluj podle počtu trojúhelníků skupiny
     {
        pGroups[i].pw_triangle_index[j] = *( word* )pby_load_data;     // Načti skupinu skupiny trojúhelníků
        pby_load_data += sizeof( word );                  // Posuň se v souboru na další hodnoty
     }
     pGroups[i].i_material_index = *( char* )pby_load_data;          // Načti ze souboru index materialu skupiny
     pby_load_data += sizeof( char );                     // Posuň se v souboru na další hodnoty
   }

   /////////////////////////////
   // Načti hodnoty materiálu //
   /////////////////////////////
   word w_num_materials = *( word* )pby_load_data;     // Načti hodnoty počtu materiálu 
   wNumMaterials = w_num_materials;             // Předej hodnotu modelu
   pMaterials = new TModelMaterial[w_num_materials];    // Alokuj paměť pro počet materiálů modelu
   pby_load_data += sizeof( word );             // Posuň se v souboru na další hodnoty
   for ( i = 0; i < w_num_materials; i++ )   // Cykluj podle počtu materiálů
   {
     TMs3dMaterial *p_material = ( TMs3dMaterial* )pby_load_data;              // Načti ze souboru hodnoty typu MS3DMaterial
     memcpy( pMaterials[i].pf_ambient, p_material->pf_ambient, sizeof( float ) * 4 );    // Načti ambientní hodnoty materiálu
     memcpy( pMaterials[i].pf_diffuse, p_material->pf_diffuse, sizeof( float ) * 4 );    // Načti difuzní hodnoty
     memcpy( pMaterials[i].pf_specular, p_material->pf_specular, sizeof( float ) * 4 );   // Načti specular hodnoty
     memcpy( pMaterials[i].pf_emissive, p_material->pf_emission, sizeof( float ) * 4 );   // Načti emission hodnoty
     pMaterials[i].f_shininess = p_material->f_shininess;                  // Načti shininess hodnoty
     pMaterials[i].pc_texture_filename = new char[strlen( p_material->pc_texture )+1];   // Alokuj paměť pro název textury
     strcpy( pMaterials[i].pc_texture_filename, c_dir );                  // Nakopíruj cestu k souboru
     pMaterials[i].pc_texture_filename = strcat(pMaterials[i].pc_texture_filename, p_material->pc_texture);  // K cestě k souboru připoj samotné jméno souboru
     pby_load_data += sizeof( TMs3dMaterial );                       // Posuň se v souboru na další hodnoty
   }
   ReloadTextures();                                      // Načti textury

   ///////////////////////////
   // Načti animační kostru //
   ///////////////////////////
   float f_anim_fps = *( float* )pby_load_data;     // Načti rychlost animace kostry
   pby_load_data += sizeof( float );           // Posuň se v souboru na další hodnoty
   pby_load_data += sizeof( float );           // Přeskoč hodnotu aktuálního času
   int i_total_frames = *( int* )pby_load_data;     // Načti počet snímků 
   pby_load_data += sizeof( int );            // Posuň se v souboru na další hodnoty
   dTotalTime = i_total_frames*1000.0 / f_anim_fps;   // Vypočítej délku animace
   wNumJoints = *( word* )pby_load_data;         // Načti počet kloubů
   pby_load_data += sizeof( word );           // Posuň se v souboru na další hodnoty
   pJoints = new TModelJoint[wNumJoints];        // Alokuj paměť pro počet kloubů kostry modelu

   struct TJointNameListRec      // Vytvoř pomocnou strukturu pro načtení indexu a jména specifického kloubu
   {
     int i_joint_index;       // Index kloubu
     const char *pc_joint_name;   // Jméno kloubu
   };

   const byte *pby_temp_load_data = pby_load_data;            // Vytvoř další buffer pro načtení indexu a jména kloubu

   TJointNameListRec *p_name_list = new TJointNameListRec[wNumJoints];  // Alokuj paměť pro počet indexů typu JoinNameRec
   for ( i = 0; i < wNumJoints; i++ )            // Cykluj podle počtu kloubů
   {
     TMs3dJoint *p_joint = ( TMs3dJoint* )pby_temp_load_data;     // Načti ze souboru hodnoty typu MS3DJoint
     pby_temp_load_data += sizeof( TMs3dJoint );            // Přeskoč hodnoty času sekundach
     pby_temp_load_data += sizeof( TMs3dKeyframe ) * ( p_joint->w_num_key_frames_rot + p_joint->w_num_key_frames_trans );  // Přeskoč hodnoty rotace a posunutí, které budem načítat později
     p_name_list[i].i_joint_index = i;                 // Načti index kloubu
     p_name_list[i].pc_joint_name = p_joint->pc_name;         // Načti jméno kloubu
   }

   for ( i = 0; i < wNumJoints; i++ )            // Znova cykluj podle počtu kloubů
   {
     TMs3dJoint *p_joint = ( TMs3dJoint* )pby_load_data;        // Znova načti ze souboru hodnoty typu MS3DJoint
     pby_load_data += sizeof( TMs3dJoint );              // Posuň se v souboru na další hodnoty 

     int i_parent_index = -1;                     // Rodičovský index nastav na -1
     if ( strlen( p_joint->pc_parent_name ) > 0 )           // Jestliže jméno rodičovského kloubu existuje
     {
        for (int j = 0; j < wNumJoints; j++ )      // Cykluj opět podle počtu kloubů
        {
          if ( strcomp( p_name_list[j].pc_joint_name, p_joint->pc_parent_name ) == 0 )  // Pokud je jméno kloubu a jeho rodiče totožné
          {
             i_parent_index = p_name_list[j].i_joint_index;   // Tak nastav stejný index rodiče a potomka
             break;                       // A vyskoč z cyklu
          }
        }
        if ( i_parent_index == -1 )                 // Jestliže je rodičovský index -1, tak
        {
          MessageBox( NULL, "Unable to find parent bone in MS3D file", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );   // Vyhoď chybovou hlášku
          return false;                      // A funkci předej false
        }
     }

     memcpy( pJoints[i].pf_rotation, p_joint->pf_rotation, sizeof( float ) * 3 );     // Načti rotaci kloubu
     memcpy( pJoints[i].pf_translation, p_joint->pf_translation, sizeof( float ) * 3 );  // Načti posun kloubu
     pJoints[i].i_parent = i_parent_index;                         // Načti rodičovský index
     pJoints[i].i_num_rotation_key_frames = p_joint->w_num_key_frames_rot;         // Načti počet snímků rotace
     pJoints[i].p_keyframe_rot = new TModelKeyframe[p_joint->w_num_key_frames_rot];    // Alokuj paměť podle počtu snímků rotace modelu
     pJoints[i].i_num_translation_key_frames = p_joint->w_num_key_frames_trans;      // Načti počet snímků translace
     pJoints[i].p_keyframe_trans = new TModelKeyframe[p_joint->w_num_key_frames_trans];  // Alokuj paměť podle počtu snímků posunutí modelu

     for ( int j = 0; j < p_joint->w_num_key_frames_rot; j++ )        // Cykluj podle počtu snímků rotace
     {
        TMs3dKeyframe *p_key_frame = ( TMs3dKeyframe* )pby_load_data;               // Načti ze souboru hodnoty typu TMs3dKeyframe
        pby_load_data += sizeof( TMs3dKeyframe );                         // Posuň se v souboru na další hodnoty
        SetJointKeyframe( i, j, p_key_frame->f_time*1000.0f, p_key_frame->pf_parameter, true );  // Nastav hodnoty rotace kloubu
     }

     for ( j = 0; j < p_joint->w_num_key_frames_trans; j++ )    // Cykluj podle počtu snímků translace
     {
        TMs3dKeyframe *p_key_frame = ( TMs3dKeyframe* )pby_load_data;     // Načti ze souboru hodnoty typu TMs3dKeyframe
        pby_load_data += sizeof( TMs3dKeyframe );               // Posuň se v souboru na další hodnoty
        SetJointKeyframe( i, j, p_key_frame->f_time * 1000.0f, p_key_frame->pf_parameter, false );   // Nastav hodnoty posunutí kloubu
     }
   }

   /////////////////////
   // Ukonči načítání //
   /////////////////////
   delete[] p_name_list;     // Vymaž buffer bufferu souboru (počel listů kloubu)

   SetupJoints();         // Nastav matice rotace a translace kloubů

   delete[] pby_buffer;      // Vymaž buffer souboru

   Restart();           // Restartuj animaci

   return true;          // Vrať funkci true
}

To je nářez co? Tuto funkci volám při načítání scény. Hodnoty se převádějí do hodnot modelu. Struktury modelu musí být proto totožné se strukturou načteného souboru.

K_CModel *pmodel = NULL;     // Ukazatel na MilkShape model nastav na NULL

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

void InitScene( void )        // Načti scénu
{
   pmodel = new K_CMilkshapeModel();                     // Alokuj paměť pro MilkShape model
   if ( pmodel->LoadModelData( "models/bert/model.ms3d" ) == false )     // Zkus načíst MilkShape model, pokud se to nepodaří, tak
   {
     MessageBox( NULL, "Couldn't load the model: models/bert/model.ms3d", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );   // vyhoď hlášku                                 // If Model Didn't Load Quit
   }


   ...
   ...
   ...


}

Hodnoty se převádějí do hodnot modelu. Struktury modelu musí být proto totožné se strukturou načteného souboru.

// Struktura informací o vrcholech
struct TModelVertex
{
    char c_bone_id;     // Identifikační číslo kostry
    float pf_vertex[3];   // Hodnota vrcholu x, y, z (x = m_vertex[0], y = m_vertex[1], z = m_vertex[2])
};

// Informace o trojúhelnících
struct TModelTriangle
{
    float ppf_vertex_normals[3][3];   // Normálové vektory trojúhelníka
    float pf_s[3], pf_t[3];       // Texturové koordinace trojúhelníka
    word pw_vertex_indices[3];     // Identifikátor hodnot tří vrcholů trojúhelníka
};

// Informace o skupinách trojúhelníků
struct TModelGroup
{
    int i_material_index;    // Index materiálu skupiny
    word w_num_triangles;    // Počet trojúhelníků ve skupině
    word *pw_triangle_index;   // Index trojúhelníků skupiny
};

// Informace o materiálu
struct TModelMaterial
{
    float pf_ambient[4], pf_diffuse[4], pf_specular[4], pf_emissive[4];  // Hodnoty materiálu
    float f_shininess;                          // Další hodnota materiálu
    GLuint ui_texture;                          // Číslo textury
    char *pc_texture_filename;                      // Jméno textury
};

// Hodnoty animace kloubu obsahující čas, rotaci a posunutí
struct TModelKeyframe
{
    int i_joint_index;     // Index kloubu
    float f_time;       // Čas v milisekundách
    float pf_parameter[3];   // Základní hodnota podle kterého se počítá vektor rotace a posunutí
};

// Informace o kloubech kostry
struct TModelJoint
{
    float pf_rotation[3];    // Lokální rotace
    float pf_translation[3];  // Lokální posunutí
    /*
      * Absolutní, či relativní matice
      * Když pohnu absolutní maticí, pohnu i relativní
      * Když pohnu relativní maticí, tak absolutní se nemění
     */
    K_CMatrix mat_absolute, mat_relative;

    int i_num_rotation_key_frames, i_num_translation_key_frames;   // Počet snímků rotace a posunutí
    TModelKeyframe *p_keyframe_trans;                // Ukazatel na animační hodnoty posunutí kloubu
    TModelKeyframe *p_keyframe_rot;                 // Ukazatel na animační hodnoty rotace kloubu

    int i_current_keyframe_trans, i_current_keyframe_rot;      // Aktuální posunutí a rotace
    K_CMatrix mat_final;                       // Konečná matice

    int i_parent;                          // Rodičovský kloub
};

Teď si vytvoříme ukazatele na tyto struktury a další globální proměnné třídy K_CModel. Třída K_CModel je veřejná proměnná třídy K_CMilkshapeModel, ve které jsme načítali soubor. Hodnoty jsme ukládali do struktur třídy K_CModel.

// Informace o vrcholech
word wNumVertices;
TModelVertex *pVertices;

// Informace o trojuhelnících
word wNumTriangles;
TModelTriangle *pTriangles;

// Informace o skupinách trojúhelníků
word wNumGroups;
TModelGroup *pGroups;

// Informace o materiálech
word wNumMaterials;
TModelMaterial *pMaterials;

// Informace o kloubech kostry
word wNumJoints;
TModelJoint *pJoints;

// Časovač
K_CTimer *pTimer;

// Celkový čas animace
double dTotalTime;

// Animační cyklus
bool bLooping;


Některé fukce třídy K_CModel, slouží k načítání souboru. Jsou to:

SetJointKeyframe( int i_joint_index, int i_keyframe_index, float f_time, float *pf_parameter, bool b_rotation )
Nastaví hodnoty jednotlivých snímků pro jednotlivé klouby kostry
i_joint_index = Index snímků kloubu nastav
i_keyframe_index = podle maximálního počtu snímků
f_time = Čas je v milisekundách
pf_parameter = Parametr rotace a posunutí pro každý snímek
b_rotation = Identifikátor, zda se bude provádět rotace (posunutí)

SetupJoints()
Nastaví matice kloubů

ReloadTextures()
Načte textury


//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Nastav hodnoty jednotlivých snímků pro jednotlivé klouby kostry
void K_CModel::SetJointKeyframe( int i_joint_index, int i_keyframe_index, float f_time, float *pf_parameter, bool b_rotation )
{
   assert( wNumJoints > i_joint_index );   // Pokud je počet kloubů větší než index snímku kloubu tak pokračuj dál, jinak vyhoď chybovou hlášku

   TModelKeyframe& keyframe = b_rotation ? pJoints[i_joint_index].p_keyframe_rot[i_keyframe_index] :   // Zjisti, jestli jde o rotaci,
     pJoints[i_joint_index].p_keyframe_trans[i_keyframe_index];      // nebo posunutí a nastav hodnoty příslušného snímku

   keyframe.i_joint_index = i_joint_index;                  // Nastav index kloubu
   keyframe.f_time = f_time;                         // Nastav čas (v milisekundách)
   memcpy( keyframe.pf_parameter, pf_parameter, sizeof( float ) * 3 );    // Nastav základní hodnotu parametru, podle kterého se počítá vektor rotace s posunutí
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Nastav matice rotace a posunutí kloubů
void K_CModel::SetupJoints()
{
   int i;                                 // Proměnná cyklů
   for ( i = 0; i < wNumJoints; i++ )                   // Cykluj podle počtu kloubů
   {
     TModelJoint& joint = pJoints[i];                 // Vytvoř proměnnou joint typu ModelJoint

     joint.mat_relative.SetRotationRadians( joint.pf_rotation );    // Nastav relativní rotační matici
     joint.mat_relative.SetTranslation( joint.pf_translation );    // Nastav relativní matici posunutí
     if ( joint.i_parent != -1 )                    // Jestliže existuje rodičovský kloub, tak 
     {
        joint.mat_absolute.Set( pJoints[joint.i_parent].mat_absolute.GetMatrix());   // Nastav absolutní matici rotace a posunutí
        joint.mat_absolute.PostMultiply( joint.mat_relative );    // Vynásob absolutní matici maticí relativní (pohni relativnim kloubem)
     }
     else                               // Jinak
        joint.mat_absolute.Set( joint.mat_relative.GetMatrix());   // Nastav jen absolutní matici
   }

   for ( i = 0; i < wNumVertices; i++ )                  // Cykluj podle počtu vrcholů 
   {
     TModelVertex& vertex = pVertices[i];               // Vytvoř proměnnou vertex typu ModelVertex

     if ( vertex.c_bone_id != -1 )                      // Jestliže existuje identifikátor kloubu kostry
     {
        const K_CMatrix& mat = pJoints[vertex.c_bone_id].mat_absolute;   // Vytvoř konstantu matrix typu Matrix (absolutní matice)

        mat.InverseTranslateVect( vertex.pf_vertex );           // Otoč vektor posunutí, aby se vrchol neposouval opačným směrem než kloub
        mat.InverseRotateVect( vertex.pf_vertex );             // Otoč vektor rotace, aby vrchol nerotoval opačným směrem než kloub
     }
   }

   for ( i = 0; i < wNumTriangles; i++ )
   {                          // Cykluj podle počtu trojúhelníků
     TModelTriangle& triangle = pTriangles[i];    // Vytvoř proměnnou triangle typu ModelTriangle
     for ( int j = 0; j < 3; j++ )
     {                                        // Provejeď 3 cykly
        const TModelVertex& vertex = pVertices[triangle.pw_vertex_indices[j]];   // Vytvoř konstantu vertex typu ModelVertex
        if ( vertex.c_bone_id != -1 )                       // Jestliže existuje identifikátor kloubu kostry, tak
        {
          const K_CMatrix& mat = pJoints[vertex.c_bone_id].mat_absolute;    // Vytvoř konstantu matrix typu Matrix (absolutní matice)
          mat.InverseRotateVect( triangle.ppf_vertex_normals[j] );       // Otoč vektor normálovych vektorů
        }
     }
   }
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Načti textury modelu
void K_CModel::ReloadTextures()
{
   K_CTexture tex;

   for ( int i = 0; i < wNumMaterials; i++ )              // Cykluj podle počtu materiálů
     if ( strlen( pMaterials[i].pc_texture_filename ) > 0 )     // Jestliže existuje jméno textury, tak
     {
        pMaterials[i].ui_texture = tex.LoadGLTexture( pMaterials[i].pc_texture_filename );  // Načti texturu
     }
     else                              // Jinak
     {
        pMaterials[i].ui_texture = 0;               // Nastav texturu na 0

     }
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

Vykreslení modelu MilkShape

Vykreslování objektu provádí funkce Draw() třídy K_CModel

// Vykresli model
void K_CModel::Draw()
{
   Animation();                         // Rozjeď animaci
   GLboolean glb_tex_enabled = glIsEnabled( GL_TEXTURE_2D );   // Otestuj, jestli je zapnuto texturování

   // Vykresluj podle počtu skupin trojúhelníků
   for ( int i = 0; i < wNumGroups; i++ )
   {
     int i_material_index = pGroups[i].i_material_index;     // Vytvoř pomocnou proměnnou indexu materiálu
     if ( i_material_index >= 0 )                 // Jestliže existuje index tak
     {
        glMaterialfv( GL_FRONT, GL_AMBIENT, pMaterials[i_material_index].pf_ambient );     // Nastav ambient material
        glMaterialfv( GL_FRONT, GL_DIFFUSE, pMaterials[i_material_index].pf_diffuse );     // Nastav diffuse material
        glMaterialfv( GL_FRONT, GL_SPECULAR, pMaterials[i_material_index].pf_specular );    // Nastav specular material
        glMaterialfv( GL_FRONT, GL_EMISSION, pMaterials[i_material_index].pf_emissive );    // Nastav emission material
        glMaterialf( GL_FRONT, GL_SHININESS, pMaterials[i_material_index].f_shininess );    // Nastav shininess material

        if ( pMaterials[i_material_index].ui_texture > 0 )                   // Jestli materiál obsahuje texturu 
        {
          glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, pMaterials[i_material_index].ui_texture );      // Otexturuj skupinu trojúhelníků
          glEnable( GL_TEXTURE_2D );                             // Zapni texturování
        }
        else                                          // Jinak
          glDisable( GL_TEXTURE_2D );                            // Vypni texturování
     }
     else                                             // Jestlize neexistuje index materialu 
     {
        glDisable( GL_TEXTURE_2D );                               // Tak taky vypni texturování
     }

     glBegin( GL_TRIANGLES );                                   // Začni vykreslovat trojúhelníky 
     {
        for ( int j = 0; j < pGroups[i].w_num_triangles; j++ )                 // Cykluj podle počtu trojúhelníku skupiny
        {
          int i_material_index = pGroups[i].pw_triangle_index[j];              // Vytvoř pomocnou proměnnou indexu trojúhelníků
          const TModelTriangle* pModelTriangle = &pTriangles[i_material_index];       // Vytvoř ukazatel na strukturu ModelTriangle 

          for ( int k = 0; k < 3; k++ )                           // Projeď 3 cykly (x, y, z hodnoty)
          {
             int i_index = pModelTriangle->pw_vertex_indices[k];              // Vytvoř pomocnou proměnnou index vrcholu trojuhelnika skupiny

             if ( pVertices[i_index].c_bone_id == -1 )                   // Jestliže neexistuje kostra, tak vykresli staticky model
             {
               glTexCoord2f( pModelTriangle->pf_s[k], pModelTriangle->pf_t[k] );    // Texturová koordinace 
               glNormal3fv( pModelTriangle->ppf_vertex_normals[k] );          // Normálový vektor 
               glVertex3fv( pVertices[i_index].pf_vertex );               // Vrchol trojuhelníka 
             }
             else                                          // Jestliže kostra existuje, tak pohybuj vrcholy, podle kloubů kostry
             {
               const K_CMatrix& mat_final = pJoints[pVertices[i_index].c_bone_id].mat_final;   // Vytvoř konstantu konečné matice rotace, posunutí

               glTexCoord2f( pModelTriangle->pf_s[k], pModelTriangle->pf_t[k] );         // Texturová koordinace

               K_CVector v_new_normal( pModelTriangle->ppf_vertex_normals[k] );         // Vytvoř nový normálový vektor typu K_CVector
               v_new_normal.Transform3( mat_final );                       // Vypočítej normálový vektor podle konečné matice rotace, posunutí
               v_new_normal.Normalize();                             // Normalizuj vektor
               glNormal3fv( v_new_normal.GetVector());                      // Nastav normálový vektor

               K_CVector v_new_vertex( pVertices[i_index].pf_vertex );              // Vytvoř nový vrchol typu K_CVector
               v_new_vertex.Transform( mat_final );                       // Přesuň vertex podle konečné matice rotaca, posunutí
               glVertex3fv( v_new_vertex.GetVector());                      // Nastav vrchol
             }
          }
        }
     }
     glEnd();   // Konec vykreslování trojúhelníků
   }

   if ( glb_tex_enabled )          // Jestliže je hodnota texEnabled pravdivá
     glEnable( GL_TEXTURE_2D );     // Zapni texturování
                       // Jinak
   else
     glDisable( GL_TEXTURE_2D );     // Vypni texturování

}

která volá funkci Animation(). Funkce Animation() animuje všechny vrchloly modelu, podle kloubů kostry modelu.

// Animuj model
void K_CModel::Animation()
{
   double d_time = pTimer->GetTime();   // Zjisti hodnotu času

   if ( d_time > dTotalTime )       // Jestliže je čas větší než délka animace
   {
     if ( bLooping )          // Jestliže je zapnuto cyklování, tak 
     {
        Restart();          // Restartuj animaci 
        d_time = 0;         // Nastav čas na 0
     }
     else               // Jinak 
        d_time = dTotalTime;     // Nastav čas na délku animace
   }

   for ( int i = 0; i < wNumJoints; i++ )    // Cykluj podle počtu kloubů kostry 
   {
     float f_trans_vect[3];         // Pomocná proměnná vektoru posunutí
     K_CMatrix mat_transform;        // Proměnná typu Matrix, matice posunutí 
     int i_frame;              // Proměnná snímku
     TModelJoint *p_joint = &pJoints[i];   // Ukazatel na kloub kostry

     if ( p_joint->i_num_rotation_key_frames == 0 && p_joint->i_num_translation_key_frames == 0 )   // Jestliže se rotace, nebo posunutí snímku rovná 0, tak
     {
        p_joint->mat_final.Set( p_joint->mat_absolute.GetMatrix());                 // Resetuj konečnou matici
        continue;                                          // A pokračuj dále 
     }

     // Nastavení posunutí
     i_frame = p_joint->i_current_keyframe_trans;              // Nastav aktuální posunutí snímku
     while ( i_frame < p_joint->i_num_translation_key_frames && p_joint->p_keyframe_trans[i_frame].f_time < d_time )   // Cykluj pokud je současné posunutí snímku menší než počet posunutí snímku
     {                                    // a zároveň čas posunutí snímku je menší než aktuální čas
        i_frame++;                             // Přičti snímek
     }
     p_joint->i_current_keyframe_trans = i_frame;              // Nastav aktuální posunutí snímku

     if ( i_frame == 0 )                           // Jestliže je snímek roven 0, tak
        memcpy( f_trans_vect, p_joint->p_keyframe_trans[0].pf_parameter, sizeof ( float )*3 );       // Nastav vektor posunutí, podle základní hodnoty 0 parametru posunutí
     else if ( i_frame == p_joint->i_num_translation_key_frames )                      //, nebo jestiže je snímek roven počtu posunutí snímku, tak
        memcpy( f_trans_vect, p_joint->p_keyframe_trans[i_frame-1].pf_parameter, sizeof ( float )*3 );   // Nastav vektor posunutí, podle základní hodnoty -1 parametru posunutí
     else                                                  // Jinak 
     {
        assert( i_frame > 0 && i_frame < p_joint->i_num_translation_key_frames );             // Jestliže je snímek větší než 0 a zároveň je snímek menší, než hodnota rotace snímku, tak pokračuj dále,
                                                         // jinak vyhoď chybovou hlášku 

        const K_CModel::TModelKeyframe& keyframe_curr = p_joint->p_keyframe_trans[i_frame];        // Nastav hodnotu posunutí aktuálního snímku
        const K_CModel::TModelKeyframe& keyframe_prev = p_joint->p_keyframe_trans[i_frame-1];       // Nastav hodnotu posunutí předešlého snímku

        float f_time_delta = keyframe_curr.f_time - keyframe_prev.f_time;                 // Vypočti čas delta odečtením předešlého snímku od snímku aktuálního 
        float f_interp_value = ( float )(( d_time - keyframe_prev.f_time ) / f_time_delta );        // Vypočti interpolační hodnotu 

        // Vypočti vektor posunutí 
        f_trans_vect[0] = keyframe_prev.pf_parameter[0] + ( keyframe_curr.pf_parameter[0] - keyframe_prev.pf_parameter[0] ) * f_interp_value;
        f_trans_vect[1] = keyframe_prev.pf_parameter[1] + ( keyframe_curr.pf_parameter[1] - keyframe_prev.pf_parameter[1] ) * f_interp_value;
        f_trans_vect[2] = keyframe_prev.pf_parameter[2] + ( keyframe_curr.pf_parameter[2] - keyframe_prev.pf_parameter[2] ) * f_interp_value;
     }

     // Nastavení rotace 
     i_frame = p_joint->i_current_keyframe_rot;                                   // Nastav aktuální rotaci snímku
     while ( i_frame < p_joint->i_num_rotation_key_frames && p_joint->p_keyframe_rot[i_frame].f_time < d_time )   // Cykluj pokud je současná rotace snímku menší než počet rotace snímku 
     {                                                       // a zároveň čas rotace snímku je menší než aktuální čas 
        i_frame++;                                                // Přičti snímek 
     }
     p_joint->i_current_keyframe_rot = i_frame;                                   // Nastav aktuální rotaci snímku 

     if ( i_frame == 0 )                                        // Jestliže je snímek roven 0, tak
        mat_transform.SetRotationRadians( p_joint->p_keyframe_rot[0].pf_parameter );         // Nastav vektor rotace, podle základní hodnoty 0 parametru posunutí
     else if ( i_frame == p_joint->i_num_rotation_key_frames )                     //, nebo jestiže je snímek roven počtu rotace snímku, tak
        mat_transform.SetRotationRadians( p_joint->p_keyframe_rot[i_frame-1].pf_parameter );     // Nastav vektor rotace, podle základní hodnoty -1 parametru rotace 
     else                                                // Jinak 
     {
        assert( i_frame > 0 && i_frame < p_joint->i_num_rotation_key_frames );            // Jestliže je snímek větší než 0 a zároveň je snímek menší, než hodnota rotace snímku, tak pokračuj dále,
                                                             // jinak vyhoď chybovou hlášku 

        const K_CModel::TModelKeyframe& keyframe_curr = p_joint->p_keyframe_rot[i_frame];       // Nastav hodnotu rotace aktuálního snímku
        const K_CModel::TModelKeyframe& keyframe_prev = p_joint->p_keyframe_rot[i_frame-1];      // Nastav hodnotu rotace předešlého snímku

        float f_time_delta = keyframe_curr.f_time - keyframe_prev.f_time;               // Vypočti čas delta odečtením předešlého snímku od snímku aktuálního 
        float f_interp_value = ( float )(( d_time - keyframe_prev.f_time ) / f_time_delta );     // Vypočti interpolační hodnotu

        assert( f_interp_value >= 0 && f_interp_value <= 1 );        // Jestliže je interpolační hodnota větší než 0 a zároveň je menší nebo rovno 1, tak pokračuj, jinak vyhoď chybovou hlášku

#if 1                                       // Jestliže je 1, funguje Quaternion (rychlejší výpočet)
        K_CQuaternion qua_prev( keyframe_prev.pf_parameter );        // Vypočti předchozí quaternion podle předešlé hodnoty parametru snímku 
        K_CQuaternion qua_curr( keyframe_curr.pf_parameter );        // Vypočti aktuální quaternion podle aktuální hodnoty parametru snímku
        K_CQuaternion qua_final( qua_prev, qua_curr, f_interp_value );   // Vypočti konečný quaternion pomocí interpolace mezi předchozím a aktuálním quaternionem

        mat_transform.SetRotationQuaternion( qua_final );          // Převeď quaternion na rotační matici (rychlejší výpočet pomocí quaternionu)

#else                                       // Jestliže je 0 funguje obyčejný vektor 
        float f_rot_vect[3];                        // Proměnná rotace vektoru 

        // Vypočti rotační matici 
        f_rot_vect[0] = keyframe_prev.f_parameter[0] + ( keyframe_curr.f_parameter[0] - keyframe_prev.f_parameter[0] ) * f_interp_value;
        f_rot_vect[1] = keyframe_prev.f_parameter[1] + ( keyframe_curr.f_parameter[1] - keyframe_prev.f_parameter[1] ) * f_interp_value;
        f_rot_vect[2] = keyframe_prev.f_parameter[2] + ( keyframe_curr.f_parameter[2] - keyframe_prev.f_parameter[2] ) * f_interp_value;

        m_transform.SetRotationRadians( f_rot_vect );        // Nastav rotační matici (pomalejší výpočet) 
#endif                                   // Konec definic výpočtů rotace 
     }

     mat_transform.SetTranslation( f_trans_vect );           // Mastav matici posunutí 
     K_CMatrix mat_relative_final( p_joint->mat_relative );      // Vytvoř proměnnou relativeFinal typu Matrix. Jde o relativní matici 
     mat_relative_final.PostMultiply( mat_transform );         // Vynásob konečnou relativní matici maticí posunutí

     if ( p_joint->i_parent == -1 )                  // Jestliže kloub neni rodičovský (absolutní matice), tak
        p_joint->mat_final.Set( mat_relative_final.GetMatrix());   // Nastav konečnou relativní matici 
     else                               // Jinak 
     {
        p_joint->mat_final.Set( pJoints[p_joint->i_parent].mat_final.GetMatrix() );   // Nastav absolutní matici 
        p_joint->mat_final.PostMultiply( mat_relative_final );             // Vynásob konečnou matici maticí relativní 
     }
   }
}


Funkce Draw() se volá v nekonečné smyčce
Rotace kloubů modelu pomocí Quaternionů

Rotaci kloubů modelu můžeme vytvořit dvěma způsoby. Pomocí rotačních matic X, Y, Z osy, nebo pomocí tzv. Quaternionů. Výpočet rotace pomocí Quaternionů je méně náročné na výpočet (rychlejší překreslování), protože pracuje s tranformační maticí, která je jednodužší, než matice rotační. Princip je takový, že se transformační matice převede na quaternion, pak se provede sférická interpolace quaternionu. Nakonec se výsledný quaternion převede zpět na tranformační matici. Více o quaternionech si můžete přečíst zde

Pro výpočet rotace kloubů modelu pomocí quaternionů jsem napsal tyto následující funkce.


//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

/*
* Převeď úhel zadaný ve stupních na quaternion podle tohoto vzorce
*
* sin_a = sin( angle / 2 );
* cos_a = cos( angle / 2 );
*
* X = axis->x * sin_a;
* Y = axis->y * sin_a;
* Z = axis->z * sin_a;
* W = cos_a;
*
* Tento výpočet proveď pro všechny osy X, Y, Z
* p_axisAngle[0] se rovná ose X
* p_axisAngle[1] se rovná ose Y
* p_axisAngle[2] se rovná ose Z
*/ 
void K_CQuaternion::FromAxisAngle( const float *pf_axis_angle )
{
   float f_angle;
   double d_sin_x, d_sin_y, d_sin_z, d_cos_x, d_cos_y, d_cos_z;

   f_angle = pf_axis_angle[0] * 0.5f;
   d_sin_x = sin( f_angle );
   d_cos_x = cos( f_angle );
   f_angle = pf_axis_angle[1] * 0.5f;
   d_sin_y = sin( f_angle );
   d_cos_y = cos( f_angle );
   f_angle = pf_axis_angle[2] * 0.5f;
   d_sin_z = sin( f_angle );
   d_cos_z = cos( f_angle );

   double d_cos_x_cos_y = d_cos_x * d_cos_y;
   double d_sin_x_sin_y = d_sin_x * d_sin_y;

   pfQuat[0] = ( float )( d_sin_x * d_cos_y * d_cos_z - d_cos_x * d_sin_y * d_sin_z );
   pfQuat[1] = ( float )( d_cos_x * d_sin_y * d_cos_z + d_sin_x * d_cos_y * d_sin_z );
   pfQuat[2] = ( float )( d_cos_x_cos_y * d_sin_z - d_sin_x_sin_y * d_cos_z );
   pfQuat[3] = ( float )( d_cos_x_cos_y * d_cos_z + d_sin_x_sin_y * d_sin_z );
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Proveď lineární interpolaci mezi quaterniony
void K_CQuaternion::Slerp( const K_CQuaternion& qua_1, K_CQuaternion& qua_2, float f_interp )
{
   // Vypočítej, jestli není druhý quaternion opačný
   float f_a = 0, f_b = 0;
   for (int i = 0; i < 4; i++ )                       // Cykluj podle rozměru quaternionu
   {
     f_a += ( qua_1[i] - qua_2[i] ) * ( qua_1[i] - qua_2[i] );
     f_b += ( qua_1[i] + qua_2[i] ) * ( qua_1[i] + qua_2[i] );
   }
   if ( f_a > f_b )                             // Pokud je druhý quaternion opačný
     qua_2.Inverse();                          // Tak ho otoč správným směrem 

   // Vypočítej interpolace 
   float f_cosom = qua_1[0] * qua_2[0] + qua_1[1] * qua_2[1] + qua_1[2] * qua_2[2] + qua_1[3] * qua_2[3];   // Sečti quaterniony 
   double d_sclq1, d_sclq2;                         // Pomocné interpolační hodnoty 
   if (( 1.0 + f_cosom ) > 0.00000001 )                   // Pokud je 1 + součet quaternionů větší než 0.00000001, tak 
   {
     if (( 1.0 - f_cosom ) > 0.00000001 )                // Jestiže je 1 - součet quaternionů větší než 0.00000001, tak
     {
        /*
        * Protože je hodota součtu quaternionů moc velká, tak normalizuj
        * a vytvoř odpovídající rozmezí pro interpolační křivku
        */ 
        double d_omega = acos( f_cosom );
        double d_sinom = sin( d_omega );
        d_sclq1 = sin(( 1.0 - f_interp ) * d_omega ) / d_sinom;
        d_sclq2 = sin( f_interp * d_omega ) / d_sinom;
     }
     else                                   // Jinak 
     {
        // Vytvoř odpovídající rozmezí pro interpolační křivku
        d_sclq1 = 1.0 - f_interp;
        d_sclq2 = f_interp;
     }
     for ( i = 0; i < 4; i++ )                         // Cykluj podle rozměru quaternionu 
        pfQuat[i] = ( float )( d_sclq1 * qua_1[i] + d_sclq2 * qua_2[i] );   // Výsledné quaterniony vynásob původními a ulož jako nový quaternion 
   }
   else                                      // Jinak 
   {
     // Proveď konjugaci quaternionu
     pfQuat[0] = -qua_1[1];
     pfQuat[1] = qua_1[0];
     pfQuat[2] = -qua_1[3];
     pfQuat[3] = qua_1[2];

     // Vytvoř odpovídající rozmezí pro interpolační křivku 
     d_sclq1 = sin(( 1.0 - f_interp ) * 0.5 * PI );
     d_sclq2 = sin( f_interp * 0.5 * PI );

     for (int i = 0; i < 3; i++ )                        // Cykluj do 3, aby se vytvořil 3d quaternion
        pfQuat[i] = ( float )( d_sclq1 * qua_1[i] + d_sclq2 * pfQuat[i] );   // Výsledné quaterniony vynásob původními a ulož jako nový quaternion 
   }
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------// 

// Nastav opačný quaternion 
inline void K_CQuaternion::Inverse()
{
   pfQuat[0] = -pfQuat[0];
   pfQuat[1] = -pfQuat[1];
   pfQuat[2] = -pfQuat[2];
   pfQuat[3] = -pfQuat[3];
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------// 

Načítání textur ze souboru (*.tga)

TGA soubory jsou buď nekomprimované, nebo komprimované. Následující dvě funkce třídy K_CTexture tyto dva druhy TGA souborů načítají.

//----------------------------------------------------------------------------------------------------// 

// Načti nekomprimovaný soubor *.tga
bool K_CTexture::LoadUncompressedTGA( TTexture *ptexture, FILE *pfile_tga )
{
   if( fread( tga.puc_header, sizeof( tga.puc_header ), 1, pfile_tga ) == 0)         // Zkus načíst TGA hlavičku, jinak
   {
     MessageBox( NULL, "Could not read info header", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );   // Zobraz chybovou zprávu

     if( pfile_tga != NULL )    // Jestliže je soubor otevřen
     {
        fclose( pfile_tga );   // Tak ho zavři
     }

     return false;         // Ukonči funkci
   }

   ptexture->i_width = tga.puc_header[1] * 256 + tga.puc_header[0];   // Vypočti šířku textury
   ptexture->i_height = tga.puc_header[3] * 256 + tga.puc_header[2];  // Vypočti výšku textury
   ptexture->i_bpp = tga.puc_header[4];                 // Získej bitovou hloubku barev textury
   tga.i_width = ptexture->i_width;                   // Kopíruj šířku do lokální struktury
   tga.i_height = ptexture->i_height;                  // Kopíruj výšku do lokální struktury
   tga.i_bpp   = ptexture->i_bpp;                   // Kopíruj bitovou hloubku barev do lokální struktury

   if(( ptexture->i_width <= 0 ) || ( ptexture->i_height <= 0 ) || (( ptexture->i_bpp != 24 ) && ( ptexture->i_bpp !=32 )))   // Jestliže existuje jedna z techto podmínek, tak
   {
     MessageBox( NULL, "Invalid texture information", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );   // Zobraz chybovou zprávu

     if( pfile_tga != NULL )      // Jestliže je soubor otevřen 
     {
        fclose( pfile_tga );     // Tak ho zavři
     }

     return false;           // Ukonči funkci
   }

   if( ptexture->i_bpp == 24 )       // Jestliže je 24 bitová hloubka barev 
   {
     ptexture->i_type = GL_RGB;     // Nastav typ textury na GL_RGB
   }
   else                  // Jinak, pokud je 32 bitová
   {
     ptexture->i_type = GL_RGBA;    // Nastav typ textury na GL_RGBA 
   }

   tga.i_bytes_perpixel = ( tga.i_bpp / 8 );                   // Vypočítej počet bytu na pixel
   tga.i_image_size = ( tga.i_bytes_perpixel * tga.i_width * tga.i_height );   // Vypočítej velikost souboru 
   ptexture->puc_image_data = ( GLubyte* ) malloc( tga.i_image_size );      // Alokuj pamět pro soubor

   if( ptexture->puc_image_data == NULL )                    // Jestliže se nealokovala žádná paměť 
   {
     MessageBox( NULL, "Could not allocate memory for image", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );   // Zobraz chybovou zprávu
     fclose( pfile_tga );     // Zavři soubor 
     return false;         // Ukonči funkci 
   }

   if( fread( ptexture->puc_image_data, 1, tga.i_image_size, pfile_tga) != tga.i_image_size )     // Jestliže nejdou data přečíst 
   {
     MessageBox( NULL, "Could not allocate memory for image", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );   // Zobraz chybovou zprávu 

     if( ptexture->puc_image_data != NULL )     // Jestliže alokovaná paměť pro soubor obsahuje nejaká data 
     {
        free( ptexture->puc_image_data );     // Tak je vymaž
     }

     fclose( pfile_tga );              // Zavři soubor
     return false;                  // Ukonči funkci 
   }

   // Prohoď byty barev z BGR to RGB 
   for( GLuint cswap = 0; cswap < ( int )tga.i_image_size; cswap += tga.i_bytes_perpixel )
   {
     tga.uc_temp = ptexture->puc_image_data[cswap];
     ptexture->puc_image_data[cswap] = ptexture->puc_image_data[cswap + 2];
     ptexture->puc_image_data[cswap + 2] = tga.uc_temp;
   }

   fclose( pfile_tga );     // Zavři soubor 
   return true;         // Ukonči funkci 
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Načti komprimovaný soubor *.tga 
bool K_CTexture::LoadCompressedTGA( TTexture *ptexture, FILE *pfile_tga )
{
   if( fread( tga.puc_header, sizeof( tga.puc_header ), 1, pfile_tga ) == 0)         // Zkus načíst TGA hlavičku, jinak 
   {
     MessageBox( NULL, "Could not read info header", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );   // Zobraz chybovou zprávu 

     if( pfile_tga != NULL )    // Jestliže je soubor otevřen
     {
        fclose( pfile_tga );   // Tak ho zavři
     }

     return false;         // Ukonči funkci 
   }

   ptexture->i_width = tga.puc_header[1] * 256 + tga.puc_header[0];   // Vypočti šířku textury 
   ptexture->i_height = tga.puc_header[3] * 256 + tga.puc_header[2];  // Vypočti výšku textury 
   ptexture->i_bpp = tga.puc_header[4];                 // Získej bitovou hloubku barev textury 
   tga.i_width = ptexture->i_width;                   // Kopíruj šířku do lokální struktury
   tga.i_height = ptexture->i_height;                  // Kopíruj výšku do lokální struktury 
   tga.i_bpp   = ptexture->i_bpp;                   // Kopíruj bitovou hloubku barev do lokální struktury

   if(( ptexture->i_width <= 0 ) || ( ptexture->i_height <= 0 ) || (( ptexture->i_bpp != 24 ) && ( ptexture->i_bpp !=32 )))   // Jestliže existuje jedna z techto podmínek, tak 
   {

     MessageBox( NULL, "Invalid texture information", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );   // Zobraz chybovou zprávu

     if( pfile_tga != NULL )    // Jestliže je soubor otevřen 
     {
        fclose( pfile_tga );   // Tak ho zavři 
     }

     return false;         // Ukonči funkci 
   }

   tga.i_bytes_perpixel = ( tga.i_bpp / 8 );                   // Vypočítej počet bytu na pixel
   tga.i_image_size = ( tga.i_bytes_perpixel * tga.i_width * tga.i_height );   // Vypočítej velikost souboru 
   ptexture->puc_image_data = ( GLubyte* ) malloc( tga.i_image_size );      // Alokuj pamět pro soubor

   if( ptexture->puc_image_data == NULL )                    // Jestliže se nealokovala žádná paměť
   {
     MessageBox( NULL, "Could not allocate memory for image", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );   // Zobraz chybovou zprávu
     fclose( pfile_tga );     // Zavři soubor 
     return false;         // Ukonči funkci
   }

   GLuint i_pixelcount = tga.i_height * tga.i_width;             // Počet pixelů v obrázku 
   GLuint i_currentpixel   = 0;                       // Základní pixel pro čtení nastav na 0 
   GLuint i_currentbyte = 0;                         // Základní byte nastav na 0 
   GLubyte *puc_colorbuffer = ( GLubyte* )malloc( tga.i_bytes_perpixel );   // Alokuj paměť pro 1 pixel 

   do                       // Cykluj dokud neprojedeš všechny pixely 
   {
     GLubyte chunkheader = 0;                       // Hlavičku nastav na 0 

     if( fread( &chunkheader, sizeof( GLubyte ), 1, pfile_tga ) == 0 )   // Zkus načíst 1 bytovou hlavičku, jinak
     {
        MessageBox( NULL, "Could not read RLE header", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );  // Zobraz chybovou zprávu

        if( pfile_tga != NULL )             // Jestliže je soubor otevřený 
        {
          fclose( pfile_tga );            // Tak ho zavři 
        }

        if( ptexture->puc_image_data != NULL )     // Jestliže alokovaná paměť pro soubor obsahuje nejaká data 
        {
          free( ptexture->puc_image_data );     // Tak je vymaž 
        }
        return false;                  // Ukonči funkci
     }

     // Jestliže velikost hlavičky je menší než 128, tak to znamená,
     // že jde o RAW kompresi barevné palety 
     // Následující barva je v hodnotě hlavičky o 1 vyšší 
     if( chunkheader < 128 )
     {
        chunkheader++;     // Přidej 1 pro následující hodnoty barvy

        // Čti RAW hodnoty barev 
        for( short counter = 0; counter < chunkheader; counter++ )
        {
          if( fread( puc_colorbuffer, 1, tga.i_bytes_perpixel, pfile_tga ) != tga.i_bytes_perpixel )   // Zkus číst jeden pixel, jinak 
          {
             MessageBox( NULL, "Could not read image data", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );      // Zobraz chybovou zprávu

             if( pfile_tga != NULL )          // Jestliže je soubor otevřen 
             {
               fclose( pfile_tga );         // Tak ho zavři
             }

             if( puc_colorbuffer != NULL )       // Jestliže alokovaná paměť pro data v paměti barev obsahuje nějaká data
             {
               free( puc_colorbuffer );       // Tak je vymaž
             }

             if( ptexture->puc_image_data != NULL )   // Jestliže alokovaná paměť pro soubor obsahuje nějaká data
             {
               free( ptexture->puc_image_data );   // Tak je vymaž
             }

             return false;               // Ukonči funkci 
          }

          // Zapiš data do paměti a prohoď byty barev z BGR to RGB
          ptexture->puc_image_data[i_currentbyte] = puc_colorbuffer[2];
          ptexture->puc_image_data[i_currentbyte + 1] = puc_colorbuffer[1];
          ptexture->puc_image_data[i_currentbyte + 2] = puc_colorbuffer[0];

          if( tga.i_bytes_perpixel == 4 )         // Jestliže jsou 4 byty na pixel, tak jde o 32 bitovou hloubku barev 
          {
             ptexture->puc_image_data[i_currentbyte + 3] = puc_colorbuffer[3];  // Proto kopíruj čtvrtý byt
          }

          i_currentbyte += tga.i_bytes_perpixel;     // Pričti k aktuálnímu bytu počet bytu na pixel 
          i_currentpixel++;                // Přičti aktuálnímu pixelu 1 

          if( i_currentpixel > i_pixelcount )       // Jestliže je počet aktuálních pixelů větší než celkový počet pixelů obrázku, tak
          {
             MessageBox( NULL, "Too many pixels read", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );   // Zobraz chybovou zprávu

             if( pfile_tga != NULL )          // Jestliže je soubor otevřen
             {
               fclose( pfile_tga );         // Tak ho zavři
             }

             if( puc_colorbuffer != NULL )       // Jestliže alokovaná paměť pro data v paměti barev obsahuje nějaká data 
             {
               free( puc_colorbuffer );       // Tak je vymaž 
             }

             if( ptexture->puc_image_data != NULL )   // Jestliže alokovaná paměť pro soubor obsahuje nějaká data
             {
               free( ptexture->puc_image_data );   // Tak je vymaž
             }

             return false;               // Ukonči funkci
          }
        }
     }
     else
     {
        // Jestliže velikost hlavičky je větší než 128, tak to znamená,
        // že jde o RLE kompresi barevné palety 
        // Následující barva je v hodnotě hlavičky mínus 127
        chunkheader -= 127;        // Odečti od hodnoty hlavičky 127

        if( fread( puc_colorbuffer, 1, tga.i_bytes_perpixel, pfile_tga ) != tga.i_bytes_perpixel )   // Zkus načíst následující hodnoty, jinak
        {
          MessageBox( NULL, "Could not read from file", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );       // Zobraz chybovou zprávu 

          if( pfile_tga != NULL )             // Jestliže je soubor otevřen 
          {
             fclose( pfile_tga );            // Tak ho zavři 
          }

          if( puc_colorbuffer != NULL )          // Jestliže alokovaná paměť pro data v paměti barev obsahuje nějaká data 
          {
             free( puc_colorbuffer );          // Tak je vymaž 
          }

          if( ptexture->puc_image_data != NULL )     // Jestliže alokovaná paměť pro soubor obsahuje nějaká data 
          {
             free( ptexture->puc_image_data );     // Tak je vymaž 
          }

          return false;                  // Ukonči funkci 
        }

        // Čti RLE hodnoty barev podle hodnoty hlavičky 
        for( short counter = 0; counter < chunkheader; counter++ )
        {
          // Zapiš data do paměti a prohoď byty barev z BGR to RGB 
          ptexture->puc_image_data[i_currentbyte] = puc_colorbuffer[2];
          ptexture->puc_image_data[i_currentbyte + 1] = puc_colorbuffer[1];
          ptexture->puc_image_data[i_currentbyte + 2] = puc_colorbuffer[0];

          if( tga.i_bytes_perpixel == 4 )         // Jestliže jsou 4 byty na pixel, tak jde o 32 bitovou hloubku barev 
          {
             ptexture->puc_image_data[i_currentbyte + 3] = puc_colorbuffer[3];  // Proto kopíruj čtvrtý byt 
          }

          i_currentbyte += tga.i_bytes_perpixel;     // Přičti k aktuálnímu bytu počet bytu na pixel 
          i_currentpixel++;                // Přičti aktuálnímu pixelu 1 

          if( i_currentpixel > i_pixelcount )       // Jestliže je počet aktuálních pixelů větší než celkový počet pixelů obrázku, tak 
          {
             MessageBox( NULL, "Too many pixels read", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );   // Zobraz chybovou zprávu

             if( pfile_tga != NULL )          // Jestliže je soubor otevřen
             {
               fclose( pfile_tga );         // Tak ho zavři 
             }

             if( puc_colorbuffer != NULL )       // Jestliže alokovaná paměť pro data v paměti barev obsahuje nějaká data 
             {
               free( puc_colorbuffer );       // Tak je vymaž 
             }

             if( ptexture->puc_image_data != NULL )   // Jestliže alokovaná paměť pro soubor obsahuje nějaká data 
             {
               free( ptexture->puc_image_data );   // Tak je vymaž 
             }

             return false;               // Ukonči funkci 
          }
        }
     }
   }
   while( i_currentpixel < i_pixelcount );        // Cykluj dokud neprojedeš všechny pixely

   fclose( pfile_tga );        // Zavři soubor 
   return true;            // Vrať funkci, že vše proběhlo OK 
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//


Funkce LoadGLTexture( char *pc_filename ) vytváří z načtených dat texturu.

// Vytvoř textury načtením z obrazových souborů (*.tga, *.bmp)
GLuint K_CTexture::LoadGLTexture( char *pc_filename )
{
   
   ///////////////////////////////
   // Načítání ze souboru *.tga //
   ///////////////////////////////
   TTexture texture;            // Lokální proměnná struktury TTexture

   char c_drive[_MAX_DRIVE];        // Informace na kterém disku je uložen načítaný soubor
   char c_dir[_MAX_DIR];          // Informace ve kterém adresáři je uložen načítaný soubor 
   char c_fname[_MAX_FNAME];        // Informace o jménu načítaného souboru 
   char c_ext[_MAX_EXT];          // Informace o příponě načítaného souboru

   _splitpath( pc_filename, c_drive, c_dir, c_fname, c_ext );   // Získej všechny tyto informace


   if ( !strcomp( c_ext, ".tga" ))     // Převeď řetězce na malá písmena a porovnej jestli má načítaný soubor příponu *.tga
   {
     if ( !LoadTGA( &texture, const_cast<char*>( pc_filename )))    // Zkus načíst soubor *.tga 
     {
        return 0;                           // Jinak vrať funkci 0
     }

     glGenTextures( 1, &texture.i_tex_id );        // Vytvoř texturu 

     // Začátek generování textury 
     glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, texture.i_tex_id );   // Nastav texturový List s následujícími parametry

     // Parametry 2D textury 
     glTexImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, 3, texture.i_width, texture.i_height, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture.puc_image_data );

     // Lineárně rozlož (roztáhni) texturu do celého objektu, pokud je textura menší nez plocha objektu 
     glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR );

     // Lineárně rozlož (zmenši) texturu, pokud je textura větší než plocha objektu 
     glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR );
     // Konec generování textury 

     if ( texture.puc_image_data )       // Jestliže existuje obraz textury 
     {
        free( texture.puc_image_data );    // Tak obraz textury smaž 
     }

     return texture.i_tex_id;          // Vrať funkci hodnotu identifikátoru texturu 
   }

Nová kamera, transformace a rotace pomocí glTranslatef(), glRotatef()

U nové kamery jsem místo funkce gluLookAt() použil pro transformaci a rotaci kamery transformační a rotační matice glTranslatef() a glRotatef(). Názvy funkcí třídy K_CCamera zůstaly totožné, akorát algoritmy jsou jiné a myslím, že jednodužší.

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

#ifndef PI
#   define PI   3.1415926535897932384626433832795   // Definuj hodnotu PI
#endif

#ifndef DEG
#   define DEG   PI/180   // Převeď úhel RAD na DEG
#endif

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Konstruktor třídy K_CCamera 
K_CCamera::K_CCamera()
{
   fSpeed = 1.1f;      // Rychlost pohybu kamery

   pfAngle[0] = 0;      // X rotace kamery
   pfAngle[1] = 0;      // Y rotace kamery
   pfAngle[2] = 0;      // z rotace kamery

   pfPosition[0] = 0;    // X pozice kamery
   pfPosition[1] = 0;    // Y pozice kamery
   pfPosition[2] = -200;   // Z pozice kamery

}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Destruktor třídy K_CCamera
K_CCamera::~K_CCamera()
{
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Pohni kamerou vpřed, nebo vzad podle hodnoty speed (+ nebo -)
void K_CCamera::MoveCamera( float f_speed )
{
   pfPosition[0] -= ( float ) ( f_speed * sin( -pfAngle[1] * DEG ));   // Vypočítej novou pozici X
   pfPosition[2] -= ( float ) ( f_speed * cos( pfAngle[1] * DEG ));   // Vypočítej novou pozici Z
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Rotuj kamerou pomocí myši (First person view)
void K_CCamera::MouseRotate()
{
   POINT tagp_mouse_pos;           // Pozice kurzoru myši
   int i_middle[2];             // X, Y stred obrazovky
   i_middle[0] = SCREEN_WIDTH >> 1;     // X střed obrazovky. Bitový posun doprava, způsobí dělení dvěma šířky obrazovky 
   i_middle[1] = SCREEN_HEIGHT >> 1;     // Y střed obrazovky. Bitový posun doprava, způsobí dělení dvěma výšky obrazovky 

   float f_angle[2];             // Rotace kolem os (x,y) 
   f_angle[0] = 0.0f;            // Rotace kolem osy X, otočení kamery nahoru a dolu
   f_angle[1] = 0.0f;            // Rotace kolem osy Y, otočení kamery doprava a doleva 

   GetCursorPos( &tagp_mouse_pos );     // Získej X,Y pozici kurzoru myši 

   // Pokud je kurzor mimo okno, tak ho hoď doprostřed okna a dál nic nepočítej
   if(( tagp_mouse_pos.x > SCREEN_WIDTH ) && ( tagp_mouse_pos.y > SCREEN_HEIGHT ))
   {
     SetCursorPos( i_middle[0], i_middle[1] );
     return;
   }

   // Pokud je kurzor stále uprostřed okna, nic by se nemělo hýbat, proto opusť funkci
   if(( tagp_mouse_pos.x == i_middle[0] ) && ( tagp_mouse_pos.y == i_middle[1] )) return;

   // Jinak vrať kurzor zpět do středu okna
   SetCursorPos( i_middle[0], i_middle[1] );

  // Získej úhel X a Y podle směru pohybu kurzoru
   f_angle[0] = ( float )( ( i_middle[1] - tagp_mouse_pos.y ) ) / 5.0f;
   f_angle[1] = ( float )( ( i_middle[0] - tagp_mouse_pos.x ) ) / 5.0f;


   pfAngle[0] -= f_angle[0];       // Vypočítej úhel rotace X
   pfAngle[1] -= f_angle[1];       // Vypočítej úhel rotace Y

   if ( pfAngle[0] >= 90 )        // Jestliže je úhel X větší, nebo rovno 90 stupňů, tak
   {
     pfAngle[0] = 90;         // Nastav úhel X na 90 stupnu
   }

   if ( pfAngle[0] <= -90 )        // Jestliže je úhel X menší, nebo rovno -90 stupňů, tak 
   {
     pfAngle[0] = -90;         // Nastav úhel X na 90 stupňů 
   }

   if ( pfAngle[1] >= 360 )        // Jestliže je úhel Y větší, nebo rovno 360 stupňů, tak 
   {
     pfAngle[1] = pfAngle[1] - 360;  // Odečti 360 stupňů
   }

   if ( pfAngle[1] < 0 )          // Jestliže je úhel Y menší než 0 stupňů, tak 
   {
     pfAngle[1] = pfAngle[1] + 360;   // Přičti 360 stupňů
   }
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Pohni kamerou dopředu
void K_CCamera::GoForward()
{
   MoveCamera( -fSpeed );
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Pohni kamerou dozadu 
void K_CCamera::GoBackward()
{
   MoveCamera( fSpeed );
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------// 

// Pohni kamerou nahoru 
void K_CCamera::GoUp()
{
   pfPosition[1] -= fSpeed;   // Vypočítej novou pozici Y 
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Pohni kamerou dolu
void K_CCamera::GoDown()
{
   pfPosition[1] += fSpeed;   // Vypočítej novou pozici Z 
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Pohni kamerou doleva
void K_CCamera::StrafeLeft()
{
   pfPosition[0] -= ( float ) ( fSpeed * sin(( pfAngle[1] - 90 ) * DEG ));   // Vypočítej novou pozici X 
   pfPosition[2] += ( float ) ( fSpeed * cos(( pfAngle[1] - 90 ) * DEG ));   // Vypočítej novou pozici Z 
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Pohni kamerou doprava 
void K_CCamera::StrafeRight()
{
   pfPosition[0] += ( float ) ( fSpeed * sin(( pfAngle[1] - 90 ) * DEG ));   // Vypočítej novou pozici X 
   pfPosition[2] -= ( float ) ( fSpeed * cos(( pfAngle[1] - 90 ) * DEG ));   // Vypočítej novou pozici Z 
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------// 

// Otoč kamerou doleva 
void K_CCamera::TurnLeft()
{
   pfAngle[1] -= fSpeed;   // Vypočítej nový úhel Y 
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------// 

// Otoč kamerou doprava 
void K_CCamera::TurnRight()
{
   pfAngle[1] += fSpeed;   // Vypočítej nový úhel Y 
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Otoč kamerou nahoru
void K_CCamera::TurnUp()
{
   pfAngle[0] -= fSpeed;    // Vypočítej nový úhel X

   if ( pfAngle[0] >= 90 )   // Jestliže je úhel X větší, nebo rovno 90 stupňů, tak
   {
     pfAngle[0] = 90;    // Nastav úhel X na 90 stupnu 
   }

   if ( pfAngle[0] <= -90 )   // Jestliže je úhel X menší, nebo rovno -90 stupňů, tak 
   {
     pfAngle[0] = -90;    // Nastav úhel X na 90 stupňů 
   }
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Otoč kamerou dolu 
void K_CCamera::TurnDown()
{
   pfAngle[0] += fSpeed;    // Vypočítej nový úhel X 

   if ( pfAngle[0] >= 90 )   // Jestliže je úhel X větší, nebo rovno 90 stupňů, tak 
   {
     pfAngle[0] = 90;    // Nastav úhel X na 90 stupnu 
   }

   if ( pfAngle[0] <= -90 )   // Jestliže je úhel X menší, nebo rovno -90 stupňů, tak 
   {
     pfAngle[0] = -90;    // Nastav úhel X na 90 stupňů
   }
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Pohybuj kamerou pomocí trasformační a rotační matice
void K_CCamera::Look()
{
   MouseRotate();   // Vypočítej rotaci kamery pomocí myši

   glRotatef( pfAngle[0], 1, 0, 0 );   // Rotace kolem osy X 
   glRotatef( pfAngle[1], 0, 1, 0 );   // Rotace kolem osy Y
   glTranslatef( pfPosition[0], pfPosition[1], pfPosition[2] );   // Pozice kamery

}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

Tyto funkce jsou volány po stlačení daných kláves, které jsou definovány ve vstupní funkci aplikace WinMain(). Volání funkci třídy K_CCamera je stejné jako v předchozích tutorialech, takže se tím dále nebudem zabývat.
Světlo pohybující se s kamerou

Základní nastavení světla se provádí v konstruktoru třídy K_CLight

// Konstruktor třídy K_CCamera
K_CLight::K_CLight()
{
   // Nastav ambientní světlo, světlo které září i když jsou světla vypnuta
   pfAmbient[0] = 0.2f;
   pfAmbient[1] = 0.2f;
   pfAmbient[2] = 0.2f;
   pfAmbient[3] = 1.0f;

   // Nastav difuzní světlo, barvu světla které zdroj vyzařuje do okolí 
   pfDiffuse[0] = 0.8f;
   pfDiffuse[1] = 0.8f;
   pfDiffuse[2] = 0.8f;
   pfDiffuse[3] = 1.0f;

   // Nastav specular světlo, zrcadlový odraz světla
   pfSpecular[0] = 0.0f;
   pfSpecular[1] = 0.0f;
   pfSpecular[2] = 0.0f;
   pfSpecular[3] = 1.0f;

   // Nastav hodnotu intenzity odlesku 
   pfShininess = new float[1];
   pfShininess[0] = 0;

   // Nastav pozici světla 
   pfPosition[0] = 0.0f;
   pfPosition[1] = 0.0f;
   pfPosition[2] = 1.0f;
   pfPosition[3] = 0.0f;

   // Nastav směr světelného kužele
   pfDirection[0] = 0.0f;
   pfDirection[1] = 0.0f;
   pfDirection[2] = -1.0f;


   // Nastav emission světlo. Světlo, které vyzařuje určitý objekt, nepůsobí jako zdroj světla 
   pfEmission[0] = 0.0f;
   pfEmission[1] = 0.0f;
   pfEmission[2] = 0.0f;
   pfEmission[3] = 1.0f;

   // Nastav hodnotu lineárního slábnutí intenzity světla
   pfLinearAttenuation = new float[1];
   pfLinearAttenuation[0] = 0.2f;

   // Nastav charakter způsob rozptylu světla při odrazu 
   pfSpotExponent = new float[1];
   pfSpotExponent[0] = 1;

   // Nastav úhel, nímž se kužel světla rozevírá od své osy 
   pfSpotCutoff = new float[1];
   pfSpotCutoff[0] = 180;

}


Funkce DrawLight(), nám vykreslí světlo, podle zadaných hodnot.

// Vykresli světlo
void K_CLight::DrawLight()
{
   // Zadej hodnoty světla
   glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, pfAmbient);
   glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, pfDiffuse);
   glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, pfSpecular);
   glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SHININESS, pfShininess);
   glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, pfPosition);
   glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPOT_DIRECTION, pfDirection);
   glLightfv(GL_LIGHT0, GL_EMISSION, pfEmission);
   glLightfv(GL_LIGHT0, GL_LINEAR_ATTENUATION, pfLinearAttenuation);
   glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPOT_EXPONENT, pfSpotExponent);
   glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPOT_CUTOFF, pfSpotCutoff);   glEnable(GL_LIGHTING);      // Zapni osvětlování
   glEnable(GL_LIGHT0);       // Zapni první světlo 
}


Funkce DrawLight()se volá při iniciaci scény. Protože vykreslujeme světlo, před výpočtem pohybu kamery, tak světlo chodí s kamerou. Pokud budeme chtít, aby světlo nereagovalo na kameru, jednoduše ho vykreslíme až po výpočtu kamery.

K_CLight *plig;   // Světlo

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Načti scénu
void InitScene( void )
{
   ...
   ...
   ...

   plig = new K_CLight();  // Alokuj paměť pro světlo
   plig->DrawLight();    // Vykresli světlo}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//


A to je vše. Samozřejmě jsem vše nevymyslel sám. Nejvíce mi pomohl Brett Porter, z jehož tutorialů jsem čerpal nejvíce informací. Model jsem také nevytvářel já. Autorem je Bart Secker. Tímto oběma děkuji.

Příště zkusíme načíst modely 3d Studia Max (*.3ds).

Kwan
Home