OpenGL Game Tutorial
Visual C++ 6.0Kamera, procházení scénou


Příklad a zdroják ke stažení (306k)


Výpočet FPS
Jednoduché načítání objektů ze souboru *.txt
Načítání textur ze souboru *.bmp
Kamera, procházení scénou
Rotace kamery pomocí myši

glGenLists()
wglUseFontBitmaps()
glPushAttrib()
glPopAttrib()
glListBase()
glCallLists()
glDeleteLists()
glColor3f()
glEnable(GL_BLEND)
glDisable(GL_BLEND)
glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE)
glTranslatef()
glRasterPos2f()
glPrint()
gluLookAt()
glNewList()
glEndList()
glEnable(GL_TEXTURE_2D)
glBindTexture()
glBegin(GL_TRIANGLE_FAN)
glEnd()
glTexCoord2f()
glPushMatrix()
glPopMatrix()
glTranslatef()
glRotatef()
Výpočet FPS

Funkce CalculateFrameRate() počítá FPS.

void CalculateFrameRate(void)             // Vypočítej FPS
{
  static int frames_per_second = 0;         // Hodnota FPS
  static float last_time = 0.0f;           // Hodnota času posledního snímku
  static char str_frame_rate[50] = {0};       // String hodnota FPS

  float current_time = GetTickCount() * 0.001f;   // Zjisti aktuální čas v milisekundách a převeď na sekundy

  ++frames_per_second;                // Přičti snímek

  if( current_time - last_time > 1.0f )       // Jestliže rozdíl hodnot aktuálního času a času posledního snímku je větší než 1 (1 sekunda)
  {
     last_time = current_time;          // Tak předej hodnotu aktuálního času, času posledního snímku
     fps = frames_per_second;           // Předej hodnotu frames_per_second globální proměnné fps
     frames_per_second = 0;            // Vynuluj hodnotu FPS
  }
}


Výsledek pošle globální proměnné fps, kterou vykreslí na obrazovku funkce DrawFonts(), když hodnotu fps vložíme do funkce jako konstantu. Tato funkce může mimochodem vykreslit na obrazovku jakýkoli text.

void DrawFonts(const char *fmt, ...)            // Vykresli text
{
   char text[256];                    // String o 256 znacích
   va_list ap;                      // Ukazatel na List argumentů, které chceme vložit do řetězce

   if (fmt == NULL)                    // Jestliže fmt neobsahuje žádný text
     return;                      // Tak nic nedělej a odejdi z funkce

   va_start(ap, fmt);                   // Zkus vytvořit kopii fmt v Listu ap
     vsprintf(text, fmt, ap);              // Konvertuj znaky na aktuální čísla znaků
   va_end(ap);                      // Vymaž ukazatel na List argumentů

   glPushAttrib(GL_LIST_BIT);               // Začátek Listu Bitů
   glListBase(base - 32);                 // Nastav znaky od znaku 32 výš, jako základní Display List
   glCallLists(strlen(text), GL_UNSIGNED_BYTE, text);   // Vykresli Display List
   glPopAttrib();                     // Konec Listu Bitů
}

Tato funkce vykresluje znaky, které jsou uloženy v hodnotách base Display Listu. Tyto hodnoty musíme nastavit ve funkci BuildFont()

void BuildFont(void)                       // Vytvoř font
{
   HFONT   font;                       // ID - identifikátor Windows Fonu

   base = glGenLists(96);                   // Najdi 96 prázdných Listů

   font = CreateFont(   -12,                 // Velikost
               0,                 // Šířka
               0,                 // Úhel vykreslení
               0,                 // Orientace úhlu
               FW_BOLD,              // Tučný
               FALSE,               // Italic
               FALSE,               // Nepodtržený
               FALSE,               // Nepřeškrtlý
               ANSI_CHARSET,           // Kódování
               OUT_TT_PRECIS,           // TrueType
               CLIP_DEFAULT_PRECIS,        // Základní ořezávání
               ANTIALIASED_QUALITY,        // Výstupní kvalita
               FF_DONTCARE|DEFAULT_PITCH,     // Styl
               "Courier New");          // Jméno

  SelectObject(hDC, font);                   // Vyber objekt
  wglUseFontBitmaps(hDC, 32, 96, base);            // Vytvoř bitmaty znakové sady od 32 do 96 a ulož do base
  DeleteObject(font);                     // Vymaž font
}

Funkce BuildFont() je volána jen jednou funkcí InitScene().

int InitScene(void)       // Načti scénu
{
   if (!Texture1.LoadGLTextures("Textures/picture01.bmp"))   // Zkus načíst texturu
   {
     return FALSE;     // Jestliže se to nepodaří, tak opusť fukci
   }
   if (!Texture1.LoadGLTextures("Textures/picture02.bmp"))   // Zkus načíst texturu
   {
     return FALSE;     // Jestliže se to nepodaří, tak opusť fukci
   }

   LoadAllObjects();      // Načti objekty ze souboru 
   InitCube();         // Načti krychli
   BuildFont();        // Vytvoř bitmap fonty 

   return TRUE;        // Vrať TRUE pokud vše proběhlo OK 
}

Funkce CalculateFrameRate() a DrawFonts() je volána funkcí DrawFps(). Tato funkce vykreslí text žlutý a průhledný, aby byl lépe vidět.

void DrawFps(void)
{
   CalculateFrameRate();        // Vypočítej FPS
   glColor3f(1,1,0);          // Barvu textu nastav na žlutou
   glEnable(GL_BLEND);         // Zapni průhlednost
   glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE);     // Vše, co je černé je průhledné
   glLoadIdentity();          // Resetuj prostorovou matici
   glTranslatef(0.0f, 0.0f, -0.1f);   // Přesuň text o 0,1 před kameru
   glRasterPos2f(-0.054f, 0.039f);   // Pozici textu nastav do levého horního rohu render okna
   DrawFonts("fps %1i",fps);      // Napiš text do render okna
   glDisable(GL_BLEND);         // Vypni průhlednost
   glColor3f(1,1,1);          // Barvu nastav zpět na bílou
}

Funkce DrawFps() je volána v nekonečné smyčce fukcí DrawScene().

int DrawScene(void)    // Vykresli scénu
{
    Camera1.Look();   // Pohybuj a rotuj kamerou
    DrawCube();     // Vykresli krychli
    DrawFps();     // Vykresli FPS

   return TRUE;     // Vrať TRUE pokud vše proběhlo OK
}

Jednoduché načítání objektů ze souboru *.txt

Soubor objektu cube.txt má tuto podobu
Vertices: 8
-1.0  -1.0   1  v0
-1.0   1.0   1  v1
 1.0  -1.0   1  v2
 1.0   1.0   1  v3
 1.0  -1.0  -1  v4
 1.0   1.0  -1  v5
-1.0  -1.0  -1  v6
-1.0   1.0  -1  v7
Hodnota za Vertices: nám zadává, kolik vertexů obsahuje objekt. Protože jde o krychli, tak máme 8 vrcholů Další hodnoty jsou X, Y, Z pozice jednotlivých vrcholů. v0 - v7 je jen informativní text, který se nenačítá. To samé platí o textu Vertices:.

cube.jpg(6 kb)

Objekt cube2.txt má stejnou strukturu s jinými hodnotami.

Pro načítání objektů a jejich vykreslování si vytvoříme tyto datové typy

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//
//-------- Definuj struktury
//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

typedef struct        // Struktura 3D bodů
{
   GLfloat   x, y, z;  // Bod x, y, z
} TPoint3d;

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

typedef struct        // Struktura objektů
{
    int verts;      // Počet vrcholů
    TPoint3d *points;  // Vrchol je složen z bodu x, y, z
} TGLObject;

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

Vytvoříme si objekty typu TGLObject
TGLObject cube1, cube2;   //Objekt cube1, cube2
A budeme volat funkci pro načítání objektů ze souborů cube.txt, cube2.txt

void LoadAllObjects(void)               // Načti objekty
{
  cube1 = LoadObject("Objects/cube.txt", &cube1);  // Načti hodnoty uložené v souboru cube.txt a předej je objektu cube1
  cube2 = LoadObject("Objects/cube2.txt", &cube2);  // Načti hodnoty uložené v souboru cube2.txt a předej je objektu cube2
}

Funkce pro načítání vypadá takto

TGLObject LoadObject(char *name, TGLObject *k)      // Načti objekt se souboru (name)
{
  int   ver;                     // Pomocná proměnná pro počet vrcholů objektu
  GLfloat rx,ry,rz;                  // Pomocná proměnná pro X, Y, Z pozici vrcholu objektu
  FILE *filein;                    // Definice souboru, ktery budeme číst
  char oneline[255];                  // Definice řádku souboru s maximálně 255 znaky

  if ((filein = fopen(name, "rt"))== NULL)       // Zkus otevřít soubor pro čtení v textovem módu "rt"
  {
                             // Jestli se to nezdaří, vyhoď chybovou hlášku
     MessageBox(NULL,"Cannot open input file","Error",MB_OK | MB_ICONSTOP);
   }
  else                         // Jinak pokračuj v práci s načteným souborem
  {
   ReadLine(filein,oneline);              // Volej funkci pro načtení řádky ze souboru
   sscanf(oneline, "Vertices: %d\n", &ver);      // Přečti z první řádky počet vrcholů a výsledek předej proměnné ver
   k->points = new TPoint3d[ver];           // Dynamicky alokuj paměť pro počet vrcholů objektu
   k->verts = ver;                   // Načtenou hodnotu počtu vrcholů předej vrcholům objektu

   for (int i=0;i<ver;i++)               // Cykluj podle počtu vrcholů
    {
      ReadLine(filein,oneline);            // Čti řádek po řádku
      sscanf(oneline, "%f %f %f", &rx, &ry, &rz);  // Najdi v řádce tři čísla typu float a předej je hodnotám rx, ry, rz
      k->points[i].x = rx;              // Předej bodu X (aktuálniho vrcholu) hodnotu rx
      k->points[i].y = ry;              // Předej bodu Y (aktuálního vrcholu) hodnotu ry
      k->points[i].z = rz;              // Předej bodu Z (aktuálního vrcholu) hodnotu rz
    }
   fclose(filein);                   // Zavři soubor
  }
  return *k;                      // Vrať funkci hodnoty objektu
}

Tato funkce vrátí hodnoty vrcholů k, pomocí kterých vykreslujeme objekty (krychle)

void InitCube(void)      // Vykresli krychli
{
glNewList(1,GL_COMPILE);

...
...
...

// Čelní stěna krychle
glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);   // Začni vykreslovat čtverec
 glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3d( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);   // Horní levý bod
 glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3d( cube1.points[1].x, cube1.points[1].y, cube1.points[1].z);   // Dolní levý bod
 glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3d( cube1.points[2].x, cube1.points[2].y, cube1.points[2].z);   // Dolní pravý bod
 glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3d( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);   // Horní pravý bod
glEnd();           // Ukonči vykreslování čtverce

...
...
...

}

Funkce LoadObject() používá pro načtení řádky ze souboru funkci ReadLine()

void ReadLine(FILE *f,char *s)           // Čti řádek ze souboru f a ukládej do řetězce s
{
  do                       // Cykluj
   {
    fgets(s, 255, f);              // Ćti znak po znaku maximálně však 255
   } while ((s[0] == '/') || (s[0] == '\n'));  // Dokud se nedostaneš na konec řádky

  return;                     // Vrať funkci hodnotu načteného řádku
}

Funkce pro načítání objektů se samozřejmě provádějí jen jednou, při startu aplikace. Při startu aplikace také musíme zapnout DEPTH buffer glEnable(GL_DEPTH_TEST);. Pokud bychom nechali vypnutý DEPTH buffer, objekty by se vykreslovali v tom pořadí, v jakém jsou volány, takže by se stalo, že by se zadní stěna krychle vykreslila před přední.

int InitScene(void)       // Načti scénu
{
   if (!Texture1.LoadGLTextures("Textures/picture01.bmp"))   // Zkus načíst texturu
   {
     return FALSE;     // Jestliže se to nepodaří, tak opusť fukci
   }
   if (!Texture1.LoadGLTextures("Textures/picture02.bmp"))   // Zkus načíst texturu
   {
     return FALSE;     // Jestliže se to nepodaří, tak opusť fukci
   }

   LoadAllObjects();      // Načti objekty ze souboru 
   InitCube();         // Načti krychli
   BuildFont();        // Vytvoř bitmap fonty 

   return TRUE;        // Vrať TRUE pokud vše proběhlo OK 
}

Načítání textur ze souboru *.bmp

Pro načítání textur ze souboru *.bmp jsem vytvořil třídu KTexture

class KTexture               // Třída textur
{
public:
   KTexture() {}             // Konstruktor textury

   // Proměnné
   int Number;              // Počet textur
   unsigned int TextureList[256];     // Definice proměnné pro 2d texturu

   // Funkce
   int LoadGLTextures(char *Filename);  // Načítání textury *.bmp
};

Funkce pro načítání textury LoadGLTextures() vypadá takto:

int KTexture::LoadGLTextures(char *Filename)          // Načti obrázek *.bmp a převeď ho na texturu
{
   int Status=FALSE;                     // Kontrolu stavu načítaní nastav na FALSE   AUX_RGBImageRec *TextureImage[1];              // Alokuj paměť pro obraz textury

   memset(TextureImage,0,sizeof(void *)*1);          // Nastav ukazatel na NULL

   // Jestliže pude načíst obrázek
   if (TextureImage[0]=LoadBMP(Filename))
   {
     Status=TRUE;                      // Kontrolu stavu načítání nastav na TRUE

     glGenTextures(1, &TextureList[Number]);        // Vytvoř texturový List

     // Začátek generování textury
     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureList[Number]);   // Nastav texturový List s následujícími parametry

     // Parametry 2D textury
     glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, TextureImage[0]->sizeX, TextureImage[0]->sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, TextureImage[0]->data);

     // Lineárně rozlož (roztáhni) texturu do celého objektu, pokud je textura menší nez plocha objektu
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);

     // Lineárně rozlož (zmenši) texturu, pokud je textura větší než plocha objektu
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
     // Konec generování textury
   }

   if (TextureImage[0])             // Jestliže existuje obraz textury 0
   {
     if (TextureImage[0]->data)       // Jestliže obraz textury obsahuje nějaká data
     {
        free(TextureImage[0]->data);    // Tak data vymaž z paměti
     }

     free(TextureImage[0]);         // Vymaž celou strukturu obrazu textury
   }

   Number++;                  // Přičti počet textur

   return Status;                // Vrať funkci stav načítání
}

Textura se vytváří z obrázku *.bmp, který načítá funkce LoadBMP()

AUX_RGBImageRec *LoadBMP(char *Filename)    // Načti obrázek *.bmp
{
   FILE *File=NULL;              // Handle souboru

   if (!Filename)               // Zkus jestli existuje jméno souboru
   {
     return NULL;             // Jinak ukonči funkci
   }

   File=fopen(Filename,"r");         // Otevři soubor pro čtení

   if (File)                 // Jestliže soubor existuje
   {
     fclose(File);             // Uzavři soubor
     return auxDIBImageLoad(Filename);   // Načti bitmapu z otevřeného souboru
   }

   return NULL;                // Jestliže se náčítání souboru nezdaří, tak vrať NULL
}

Načítání textur volá funkce InitScene() jen jednou při startu aplikace.

int InitScene(void)       // Načti scénu
{
   if (!Texture1.LoadGLTextures("Textures/picture01.bmp"))   // Zkus načíst texturu
   {
     return FALSE;     // Jestliže se to nepodaří, tak opusť fukci
   }
   if (!Texture1.LoadGLTextures("Textures/picture02.bmp"))   // Zkus načíst texturu
   {
     return FALSE;     // Jestliže se to nepodaří, tak opusť fukci
   }

   LoadAllObjects();      // Načti objekty ze souboru 
   InitCube();         // Načti krychli
   BuildFont();        // Vytvoř bitmap fonty 

   return TRUE;        // Vrať TRUE pokud vše proběhlo OK 
}

Kamera, procházení scénou

Pro procházení scénou jsem vytvořil třídu KCamera

class KCamera       // Třída kamer
{
public:
   KCamera();      // Konstruktor kamery

   // Proměnné
   KVector3 Position;  // Pozice kamery
   KVector3 Angle;   // Úhel rotace kamery
   KVector3 View;    // Pozice bodu, na který kouká kamera
   KVector3 Up;     // Pozice Up Vectoru
   KVector3 Strafe;   // Vektor pro posunutí do stran
   float speed;     // Rychlost kamery

   // Funkce
   void RotateView(float angle, float X, float Y, float Z);   // Rotace bodu, na který kouká kamera
   void SetViewByMouse();       // Rotace kamery pomocí myši (First person view)
   void StrafeCamera(float speed);   // Posun kamery doprava, nebo doleva podle hodnoty speed (+ nebo -)
   void MoveCamera(float speed);    // Pohyb kamery vpřed a vzad podle hodnoty speed (+ nebo -)
   void Look();            // Volá funkci gluLookAt() pro nastavení kamery, podle předem vypočtených hodnot
   void GoForward();          // Pohyb dopředu
   void GoBackward();         // Pohyb dozadu
   void GoUp();            // Pohyb nahoru
   void GoDown();           // Pohyb dolu
   void StrafeLeft();         // Pohyb doleva
   void StrafeRight();         // Pohyb doprava
   void TurnLeft();          // Rotace doleva
   void TurnRight();          // Rotace doprava
   void TurnUp();           // Rotace nahoru
   void TurnDown();          // Rotace dolu
};

Třída KCamera používá třídu KVector3, která obsahuje potřebné vektorové algoritmy.

class KVector3     // Třída vektorů
{
public:
   // Základní konstruktor vektorů
   KVector3() {}

   // Konstruktor, který nám dovoluje kdykoli nastavit vektor
   KVector3(float X, float Y, float Z)
   {
     x = X; y = Y; z = Z;
   }

   // Přetížený operátor+ aby šel celý vektor sečíst
   KVector3 operator+(KVector3 vVector)
   {
     // Vrať výsledek součtu vektoru
     return KVector3(vVector.x + x, vVector.y + y, vVector.z + z);
   }

   // Přetížený operátor- aby šel celý vektor odečíst
   KVector3 operator-(KVector3 vVector)
   {
     // Vrať výsledek rozdílu vektoru
     return KVector3(x - vVector.x, y - vVector.y, z - vVector.z);
   }

   // Přetížený operátor* aby šel celý vektor násobit
   KVector3 operator*(float num)
   {
     // Vrať výsledek součinu vektoru
     return KVector3(x * num, y * num, z * num);
   }

   // Přetížený operátor/ aby šel celý vektor dělit
   KVector3 operator/(float num)
   {
     // Vrať výsledek dělení vektoru
     return KVector3(x / num, y / num, z / num);
   }

   // Hodnota 3D vektoru
   float x, y, z;
};

Tyto algoritmy vypadají takto:

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Vypočítej kolmý vektor k vektorům vVector1 a vVector2
KVector3 Cross(KVector3 vVector1, KVector3 vVector2)
{
   KVector3 vNormal;

   // Vypočítej kolmý vektor (Cross product)
   vNormal.x = ((vVector1.y * vVector2.z) - (vVector1.z * vVector2.y));
   vNormal.y = ((vVector1.z * vVector2.x) - (vVector1.x * vVector2.z));
   vNormal.z = ((vVector1.x * vVector2.y) - (vVector1.y * vVector2.x));

   // Vrať výsledek
   return vNormal;
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Vypočítej velikost vektoru
float Magnitude(KVector3 vNormal)
{
   // Podle rovnice: magnitude = sqrt(V.x^2 + V.y^2 + V.z^2) :
   // V je vektor, sqrt je druhá odmocnina, ^2 znamená na druhou
   return (float)sqrt( (vNormal.x * vNormal.x) +
             (vNormal.y * vNormal.y) +
             (vNormal.z * vNormal.z) );
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Normalizuj vektor, aby jeho velikost nepřesahovala hodnotu 1, nebo -1
KVector3 Normalize(KVector3 vVector)
{
   // Vypočítej velikost vektoru
   float magnitude = Magnitude(vVector);

   // Vyděl vektor vypočtenou hodnotou velikosti vektoru, aby jsme dostali hodnotu mezi 1, -1
   vVector = vVector / magnitude;

   // Vrať výsledek
   return vVector;
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

Pohyb kamery provádí OpenGL funkce gluLookAt()

void KCamera::Look()
{
   // Rotuj pomocí myši
   SetViewByMouse();

   // Pohybuj a rotuj kamerou
   gluLookAt(Position.x, Position.y, Position.z,   // Pozice bodu kamery
        View.x, View.y, View.z,         // Pozice bodu, kam kouká kamera
        Up.x, Up.y, Up.z);           // Pozice Up vektoru Y=1;
}

Abychom mohli pohybovat a rotovat kamerou, musíme si vypočítat pozici kamery Position a pozici bodu, kam kouká kamera View. Up vektor Up měnit nebudeme.

Nejdříve si nastavíme v konstruktoru třídy KCamera základní hodnoty

KCamera::KCamera()      // Konstruktor třídy KCamera
{
   // Nastav tyto počáteční hodnoty kamery
   Position.x = 0.0;    // X pozice kamery
   Position.y = 0.0;    // Y pozice kamery
   Position.z = -10.0;   // Z pozice kamery

   Angle.x = 0;      // X úhel rotace kamery
   Angle.y = 0;      // Y úhel rotace kamery
   Angle.z = 0;      // Z úhel rotace kamery


   View.x = 0.0;     // X pozice bodu, kam kouká kamera
   View.y = 0.0;     // Y pozice bodu, kam kouká kamera
   View.z = -1.0;     // Z pozice bodu, kam kouká kamera

   Up.x = 0.0;      // X pozice Up vektoru
   Up.y = 1.0;      // Y pozice Up vektoru
   Up.z = 0.0;      // Z pozice Up vektoru

   speed = 0.1f;      // Rychlost pohybu kamery
}

Funkce RotateView() vypočítá pozici bodu, na který kouká kamera

// Vypočítej pozici bodu, na který kouká kamera
void KCamera::RotateView(float angle, float x, float y, float z)
{
   KVector3 vNewView;

   // Vypočítej vektor pohledu kamery
   KVector3 vView = View - Position;

   // Vytvoř si hodnoty sin, cos, úhlu rotace
   float cosTheta = (float)cos(angle);
   float sinTheta = (float)sin(angle);

   // Najdi novou x pozici pro nový bod, na který kouká kamera
   vNewView.x = (cosTheta + (1 - cosTheta) * x * x)     * vView.x;
   vNewView.x += ((1 - cosTheta) * x * y - z * sinTheta)   * vView.y;
   vNewView.x += ((1 - cosTheta) * x * z + y * sinTheta)   * vView.z;

   // Najdi novou y pozici pro nový bod, na který kouká kamera
   vNewView.y = ((1 - cosTheta) * x * y + z * sinTheta)   * vView.x;
   vNewView.y += (cosTheta + (1 - cosTheta) * y * y)     * vView.y;
   vNewView.y += ((1 - cosTheta) * y * z - x * sinTheta)   * vView.z;

   // Najdi novou z pozici pro nový bod, na který kouká kamera
   vNewView.z = ((1 - cosTheta) * x * z - y * sinTheta)   * vView.x;
   vNewView.z += ((1 - cosTheta) * y * z + x * sinTheta)   * vView.y;
   vNewView.z += (cosTheta + (1 - cosTheta) * z * z)     * vView.z;

   // Přičti k pozici kamery nový rotační vektor, čímž vypočítáš nový bod na který kouká kamera
   View = Position + vNewView;
}

Funkce MoveCamera() vypočítá pohyb kamery vpřed, nebo vzad, podle hodnoty speed

// Pohni kamerou vpřed, nebo vzad podle hodnoty speed (+ nebo -)
void KCamera::MoveCamera(float speed)
{
   KVector3 vVector = View - Position; // Vypočítej vektor pohledu kamery
   vVector = Normalize(vVector);    // Normalizuj vektor

   Position.x += vVector.x * speed;   // Vypočítej novou hodnotu pozice bodu X kamery, podle vektoru pohledu a rychlosti posunutí
   Position.y += vVector.y * speed;   // Vypočítej novou hodnotu pozice bodu Y kamery, podle vektoru pohledu a rychlosti posunutí
   Position.z += vVector.z * speed;   // Vypočítej novou hodnotu pozice bodu Z kamery, podle vektoru pohledu a rychlosti posunutí
   View.x += vVector.x * speed;     // Vypočítej novou hodnotu vektoru pohledu X, podle vektoru pohledu a rychlosti posunutí
   View.y += vVector.y * speed;     // Vypočítej novou hodnotu vektoru pohledu Y, podle vektoru pohledu a rychlosti posunutí
   View.z += vVector.z * speed;     // Vypočítej novou hodnotu vektoru pohledu Z, podle vektoru pohledu a rychlosti posunutí
}

Funkce StrafeCamera() vypočítá pohyb kamery doleva, nebo doprava, podle hodnoty speed

// Posuň kameru doprava, nebo doleva podle hodnoty speed (+ nebo -)
void KCamera::StrafeCamera(float speed)
{
   // Vypočítej novou hodnotu pozice kamery, podle vektoru posunutí a rychlosti posunutí
   Position.x += Strafe.x * speed;
   Position.z += Strafe.z * speed;

   // Vypočítej novou hodnotu vektoru pohledu, podle vektoru posunutí a rychlosti posunutí
   View.x += Strafe.x * speed;
   View.z += Strafe.z * speed;
}

Další funkce volají předešlé podle toho, jaký pohyb májí vykonat.

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

void KCamera::GoForward()     // Pohni kamerou dopředu
{
   MoveCamera(speed);
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

void KCamera::GoBackward()     // Pohni kamerou dozadu
{
   MoveCamera(-speed);
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

void KCamera::GoUp()     // Pohni kamerou nahoru
{
   Position.y += speed;   // Pohni pozicí kamery
   View.y += speed;     // A zároveň pohni bodem, na který kamera kouká
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

void KCamera::GoDown()    // Pohni kamerou dolu
{
   Position.y -= speed;   // Pohni pozicí kamery
   View.y -= speed;     // A zároveň pohni bodem, na který kamera kouká
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

void KCamera::StrafeLeft()               // Pohni kamerou doleva
{
   KVector3 vCross = Cross(View - Position, Up);   // Vypočítej kolmý vektor osy na vektor pohledu kamery
   Strafe = Normalize(vCross);            // Normalizuj vektor posunutí
   StrafeCamera(-speed);               // Pohni kamerou o hodnotu rychlosti kamery
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

void KCamera::StrafeRight()              // Pohni kamerou doprava
{
   KVector3 vCross = Cross(View - Position, Up);   // Vypočítej kolmý vektor osy na vektor pohledu kamery
   Strafe = Normalize(vCross);            // Normalizuj vektor posunutí
   StrafeCamera(speed);               // Pohni kamerou o hodnotu rychlosti kamery
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

void KCamera::TurnLeft()        // Otoč kamerou doleva
{
   Angle.y = speed;         // Nastav rychlost rotace
   RotateView(Angle.y, 0, 1, 0);   // Rotuj bodem, na který kouká kamera
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

void KCamera::TurnRight()       // Otoč kamerou doleva
{
   Angle.y = -speed;         // Nastav rychlost rotace
   RotateView(Angle.y, 0, 1, 0);   // Rotuj bodem, na který kouká kamera
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

void KCamera::TurnUp()                 // Otoč kamerou nahoru
{
/*
   KVector3 vAxis = Cross(View - Position, Up);    // Vypočítej kolmý vektor osy na vektor pohledu kamery
   vAxis = Normalize(vAxis);             // Normalizuj vektor osy
   Angle.z = speed;                  // Nastav rychlost rotace
   RotateView(Angle.z, vAxis.x, vAxis.y, vAxis.z);  // Rotuj bodem, na který kouká kamera
*/
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

void KCamera::TurnDown()                 // Otoč kamerou dolu
{
/*
   KVector3 vAxis = Cross(View - Position, Up);    // Vypočítej kolmý vektor osy na vektor pohledu kamery
   vAxis = Normalize(vAxis);              // Normalizuj vektor osy
   Angle.z = -speed;                  // Nastav rychlost rotace
   RotateView(Angle.z, vAxis.x, vAxis.y, vAxis.z);   // Rotuj bodem, na který kouká kamera
*/
}

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//


Poslední dvě funkce TurnUp() a TurnDown() jsem vypnul, protože kolidují s rotací kamery pomocí myši, viz. dále. Pokud však myš nebudete chtít použít, tyto dvě funkce se hodí.

Funkce pohybu kamery se volají tehdy, když zmáčkneme určité klávesy. Aplikace odchytává zprávy klávesnice WM_KEYDOWN (klávesu jsem stlačil) a WM_KEYUP (klávesu jsem pustil)

// Odchytávej zprávy render okna
LRESULT CALLBACK WndProc(   HWND   hWnd,          // Handle render okna
               UINT   uMsg,          // Zprávy render okna
               WPARAM  wParam,         // Dodatečné informační zprávy okna
               LPARAM  lParam)         // Dodatečné informační zprávy okna
{
   switch (uMsg)                       // Testuj zprávy Windows
   {
     case WM_ACTIVATE:                  // Hlídej zprávu Window o aktivaci
     {
        if (!HIWORD(wParam))              // Zkus, jestli není okno minimalizované. Pokud není minimalizovaný
        {
          active=TRUE;                // Tak nastav program jako aktivní
        }
        else                      // Pokud je okno minimalizovaný
        {
          active=FALSE;               // Tak nastav program jako neaktivní
        }

        return 0;                    // Vrať se a hlídej dál
     }

     case WM_SYSCOMMAND:                 // Hlídej, jestli systém nežádá o spuštění spořiče obrazovky, nebo usporného režimu
     {
        switch (wParam)                 // Jestliže se tak stane
        {
          case SC_SCREENSAVE:            // Spořič chce startovat ?
          case SC_MONITORPOWER:           // Usporný režim chce startovat ?
          return 0;                 // Hoď jim nulu ať neotravujou
        }
        break;                     // Vrať se a hlídej dál
     }

     case WM_CLOSE:                    // Hlídej, jestli není požadavek na ukončení aplikace. Jestli se tak stane
     {
        PostQuitMessage(0);               // Pošli ukončovací zprávu
        return 0;                    // Vrať se
     }

     case WM_KEYDOWN:                   // Hlídej, jestli mačkám klávesu. Jestliže mačkám klávesu tak
     {
        keys[wParam] = TRUE;              // Pošli kladnou zprávu TRUE a její parametr. Např klávesa s kódem 40 je keys[40] = TRUE;
        return 0;                    // Vrať se a hlídej dál
     }

     case WM_KEYUP:                    // Hlídej, jestli uvolńuju klávesu. Jestliže uvolńuju klávesu
     {
        keys[wParam] = FALSE;              // Pošli zápornou zprávu FALSE a její parametr. Např klávesa s kodem 40 je keys[40] = FALSE;
        return 0;                    // Vrať se a hlídej dál
     }

     case WM_SIZE:                    // Hlídej, jestli neměním velikost okna. Pokud ji měním
     {
        ReSizeGLScene(LOWORD(lParam),HIWORD(lParam));  // Volej funkci pro změnu OpenGL scény. LoWord=Width, HiWord=Height
        return 0;                    // Vrať se a hlídej dál
     }
   }

   // Další zprávy mě nezajímaj, tak předej funkci DefWindowProc, ať si s nima Windows poradi sám
   return DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
}

V hlavní vstupní funkci WinMain() budeme obsluhovat zprávy klávesnice.

// Hlavní vstupní funkce aplikace. Zavolej vytvářecí rutiny, obsluhuj zprávy a pohlídej interakci s mými požadavky.
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,    // Instance aplikace
           HINSTANCE hPrevInstance,  // Předchozí instance
           LPSTR   lpCmdLine,    // Parametry příkazového řádku
           int    nCmdShow)    // Sestavení okna
{
   MSG  msg;                 // Struktura Windows zpráv
   BOOL done=FALSE;             // Proměnna pro ukončeni smyčky. Pokud je done=FALSE aplikace beží, pokud se změní na done=TRUE aplikace se ukončí

   // Zeptej se mě, jestli chci používat FullScreen mód, nebo okenní mód
   if (MessageBox(NULL,"Would You Like To Run In Fullscreen Mode?", "Start FullScreen?",MB_YESNO|MB_ICONQUESTION)==IDNO)
   {
     fullscreen=FALSE;               // Okenní mód
   }

   // Zkus volat funkci pro vytvořeni OpenGL render okna, s následujícimi parametry. Pokud se to nepodaří tak
   if (!CreateGLWindow("Moving Camera",SCREEN_WIDTH,SCREEN_HEIGHT,COLOR_BITS,fullscreen))
   {
     return 0;                   // Ukonči aplikaci
   }

   // Hlavni smyčka aplikace
   while(!done)                    // Smyčka funguje pokud je done=FALSE
   {
     if (PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_REMOVE))   // Testuj, jestli nepřišla nějaká zpráva ?
     {
        if (msg.message==WM_QUIT)        // Jestliže přišla zpráva o ukončení aplikace tak
        {
          done=TRUE;             // Ukonči aplikaci done=TRUE
        }
        else                   // Jinak
        {
          TranslateMessage(&msg);       // Přelož zprávu
          DispatchMessage(&msg);       // Odešli zprávu a dej ji k dispozici funkci WndProc(), nebo at´ se s ní zabývá Windows
        }
     }
     else                     // Když nejsou žádné zprávy
     {
        // Vykresli OpenGL Scénu
        if (active)               // Je aplikace aktivní ?
        {
          if (keys[VK_ESCAPE])        // Klepnul jsem na ESC ?
          {
             done=TRUE;           // Tak ukonči aplikaci
          }
          else                // Jestliže jsem neklepnul na klávesu ESC
          {
             DrawGLScene();         // Volej funkci pro kreslení scény
             SwapBuffers(hDC);       // Prohoď buffery (Double Buffering)
                            // Použitím double bufferu kreslíme vše na skrytou obrazovku.
                            // Když prehazujeme buffer, viditelna obrazovka se stane skrytou
                            // a skrytá se zobrazí. Touto cestou nevidíme naší scénu blikat.

          }
        }        if (keys[VK_F1])             // Jestliže jsem klepnul na klávesu F1?
        {
          keys[VK_F1]=FALSE;         // Tak vrať klávese F1 opět hodnotu FALSE
          KillGLWindow();           // Ukonči OpenGL instance a zavři okno
          fullscreen=!fullscreen;       // Přepínej mezi FullScreen a Okennim módem
          // Vytvoř nové OpenGL render okno
          if (!CreateGLWindow("NeHe's OpenGL Framework",SCREEN_WIDTH,SCREEN_HEIGHT,COLOR_BITS,fullscreen))
          {
             return 0;           // Ukonči aplikaci, pokud se okno nepovedlo vytvořit
          }
        }

        if ((keys[VK_UP]) || (keys['W']))    // Jestliže jsem klepnul na klávesu šipka nahoru, nebo na klávesu W
        {
          Camera1.GoForward();        // Přepočítej pozici kamery, aby se posunula dopředu
        }

        if ((keys[VK_DOWN]) || (keys['S']))   // Jestliže jsem klepnul na klávesu šipka dolu, nebo na klávesu S
        {
          Camera1.GoBackward();        // Přepočítej pozici kamery, aby se posunula dozadu
        }

        if ((keys[VK_PRIOR]) || (keys['E']))   // Jestliže jsem klepnul na klávesu Page Up, nebo na klávesu E
        {
          Camera1.GoUp();           // Přepočítej pozici kamery, aby se posouvala nahoru

        }

        if ((keys[VK_NEXT]) || (keys['C']))   // Jestliže jsem klepnul na klávesu Page Down, nebo na klávesu C 
        {
          Camera1.GoDown();          // Přepočítej pozici kamery, aby se posouvala dolu
        }

        if (keys['A'])              // Jestliže jsem klepnul na klávesu A
        {
          Camera1.StrafeLeft();        // Přepočítej pozici kamery, aby se posouvala doleva
        }

        if (keys['D'])              // Jestliže jsem klepnul na klávesu D
        {
          Camera1.StrafeRight();       // Přepočítej pozici kamery, aby se posouvala doprava
        }

        if (keys[VK_LEFT])            // Jestliže jsem klepnul na klávesu šipka doleva
        {
          Camera1.TurnLeft();         // Přepočítej rotaci kamery, aby rotovala doleva
        }

        if (keys[VK_RIGHT])           // Jestliže jsem klepnul na klávesu šipka doprava
        {
          Camera1.TurnRight();        // Přepočítej rotaci kamery, aby rotovala doprava
        }

        if (keys[VK_HOME])            // Jestliže jsem klepnul na klávesu Home
        {
          Camera1.TurnUp();          // Přepočítej rotaci kamery, aby rotovala nahoru
        }

        if (keys[VK_END])            // Jestliže jsem klepnul na klávesu End
        {
          Camera1.TurnDown();         // Přepočítej rotaci kamery, aby rotovala dolu
        }

        if (keys['Q'])              // Jestliže jsem klepnul na klávesu Q
        {
        //   Camera1.InclineLeft();      // Přepočítej rotaci kamery, aby se naklonila doleva
        }

        if (keys['E'])              // Jestliže jsem klepnul na klávesu E
        {
        //   Camera1.InclineRight();      // Přepočítej rotaci kamery, aby se naklonila doprava
        }     }
   }

   // Ukončování aplikace
   KillGLWindow();                  // Ukonči OpenGL instance a zavři okno
   return (msg.wParam);                // Definitivně ukonči aplikaci
}

Rotace kamery pomocí myši

Funkce pro rotaci kamery pomocí myši SetViewByMouse() je součástí třídy KCamera

// Rotuj kamerou pomocí myši (First person view)
void KCamera::SetViewByMouse()
{
   POINT mousePos;                // Pozice kurzoru myši
   int middleX = SCREEN_WIDTH >> 1;       // X střed obrazovky. Bitový posun doprava, způsobí dělení dvěma šířky obrazovky
   int middleY = SCREEN_HEIGHT >> 1;       // Y střed obrazovky. Bitový posun doprava, způsobí dělení dvěma výšky obrazovky
   float angleY = 0.0f;              // Rotace kolem osy Y, což způsobí otočení kamery doprava a doleva
   float angleZ = 0.0f;              // Směr pohledu kamery nahoru a dolu
   static float currentRotX = 0.0f;        // Rotace kamery v X směru

   // Získej X,Y pozici kurzoru myši
   GetCursorPos(&mousePos);

   // Pokud je kurzor stále uprostřed okna, nic by se nemělo hýbat, proto opusť funkci
   if( (mousePos.x == middleX) && (mousePos.y == middleY) ) return;

   // Jinak vrať kurzor zpět do středu okna
   SetCursorPos(middleX, middleY);

   // Získej úhel Y a Z podle směru pohybu kurzoru
   angleY = (float)( (middleX - mousePos.x) ) / 500.0f;
   angleZ = (float)( (middleY - mousePos.y) ) / 500.0f;

   // Nastav stávájící rotaci kamery v X směru
   // Hodnotu pak použíj k tomu, aby kamera v X směru nerotovala 360 stupnu,
   // ale aby se zastavovala u stropu a u podlahy
   currentRotX -= angleZ;

   // Jestliže je stávájící rotace X (která je v radianech) větší než 1, tak vrať hodnotu zpět na 1
   if(currentRotX > 1.0f)
     currentRotX = 1.0f;
   // Jestliže je stávájící rotace X (která je v radianech) menší než -1, tak vrať hodnotu zpět na -1
   else if(currentRotX < -1.0f)
     currentRotX = -1.0f;
   // Jinak rotuj dále
   else
   {
     // Aby rotovala kamera nahoru a dolu, musíš vypočítat
     // kolmý vektor na vektor pohledu kamery.
     KVector3 vAxis = Cross(View - Position, Up);   // Vypočítej kolmý vektor osy na vektor pohledu kamery
     vAxis = Normalize(vAxis);             // Normalizuj vektor osy

     RotateView(angleZ, vAxis.x, vAxis.y, vAxis.z);  // Rotuj nahoru a dolu v nové ose
     RotateView(angleY, 0, 1, 0);           // Rotuj doleva a doprava
   }
}

Tato funkce je volána v nekonečné smyčce spolu s funkcí gluLookAt()

void KCamera::Look()
{
   // Rotuj pomocí myši
   SetViewByMouse();

   // Pohybuj a rotuj kamerou
   gluLookAt(Position.x, Position.y, Position.z,   // Pozice bodu kamery
         View.x, View.y, View.z,        // Pozice bodu, kam kouká kamera
         Up.x, Up.y, Up.z);          // Pozice Up vektoru Y=1;
}

Fukcí DrawScene().

int DrawScene(void)    // Vykresli scénu
{
    Camera1.Look();   // Pohybuj a rotuj kamerou
    DrawCube();     // Vykresli krychli
    DrawFps();     // Vykresli FPS

   return TRUE;     // Vrať TRUE pokud vše proběhlo OK
}

A to je vše. Chtěl bych poděkovat NEHE mu, od kterého jsem převzal základ OpenGL aplikace. Dále bych chtěl poděkovat DigiBen ovi, od kterého jsem se naučil pohybovat kamerou. Taky mi pohohl RAJSOFT junior, od kterého jsem převzal pár překladů z NEHE tutorialů.

Příště se vrhneme na vytváření okolní krajiny (Sky Box).

Kwan
Home