OpenGL v Delphi4Kolize koule a kamery se stěnama místnosti.


Příklad a zdroják ke stažení (331k)


Trochu jsem zdokonalil předešlý tutorial na detekci kolizí. Vytvořil jsem jednoduchou místnost se sloupem. V místnosti skáče koule a odráží se od stěn. Přidal jsem i detekci kolize kamery se stěnama. Aplikace běží v odděleném procesu 'Thread', který jsem trochu vylepšil. Procedury aktivující 'Thread' jsou obsaženy v unitě RenderThread

Algoritmus pro detekci kolizí je stejný. Všechny funkce jsou v unitě K3dMath.pas . Do této unity jsem jen připsal algoritmus na normalizaci vektoru, kterou budu potřebovat při výpočtu kolize koule se stěnama.

V předešlém tutorialu kolidovala čára s jedním trojúhelníkem. Kolize však funguje vlastně jen v jedné souřadnici. Já však potřebuji, aby kolize fungovaly ve všech souřadnicích, proto jsem vytvořil tři čáry 'LineX, LineY, LineZ'.

Pokud chci, aby kolidovala koule, místo čar vykreslím kouli. Pokud chci, aby kolidovala kamera, přepočítám pozici čar tak, aby souřadnice průsečíku čar a pozice kamery byly totožné. Čáry opět nevykresluji.

Kolizi koule počítám takto:
Nejdříve vypočítám, kolizi všech tří čar.


 //LineX
 bCollidedLineX := IntersectedPolygon(Point1[val], Point2[val], Point3[val] , pLineX1, pLineX2);
 if bCollidedLineX
 then begin
  LineX := True;
 end;
 //LineY
 bCollidedLineY := IntersectedPolygon(Point1[val], Point2[val], Point3[val] , pLineY1, pLineY2);
 if bCollidedLineY
 then begin
  LineY := True;
 end;
 //LineZ
 bCollidedLineZ := IntersectedPolygon(Point1[val], Point2[val], Point3[val] , pLineZ1, pLineZ2);
 if bCollidedLineZ
 then begin
  LineZ := True;
 end;

Pokud koliduje alespoň jedna z čar.

 if LineX or LineY or LineZ then begin
  Coll := True;
 end else begin
  Coll := False;
 end;

Změním vektor pohybu koule.

 if Coll then begin
  if FirstColl then begin
   FirstColl := False;
   TriVector := CalcCollVector(Point1[val], Point2[val], Point3[val]);
   NewVector.x := (LineVector.x - TriVector.x);
   NewVector.y := (LineVector.y - TriVector.y);
   NewVector.z := (LineVector.z - TriVector.z);
   LineVector := NormalizeVector(NewVector);
   MoveSpeedLine := 0.06;
  end; //konec FirstColl
 end else begin
  FirstColl := True;
  MoveSpeedLine := 0.05;
 end;

Proměnnou 'FirstColl' tam mám proto, aby se kolize počítala jen při prvním střetu čáry se stěnou. Změní se vektor pohybu čar (koule) a pokud čáry neopustí prostor stěny, kolize se dále nepočítají.

Výpočet funguje takto:
Nejdříve se vypočítá vektor stěny (trojúhelníka)

 
 TriVector := CalcCollVector(Point1[val], Point2[val], Point3[val]);
a potom nový vektor odečtením vektoru stěny od stávajícího vektoru pohybu čar.
 
 NewVector.x := (LineVector.x - TriVector.x);
 NewVector.y := (LineVector.y - TriVector.y);
 NewVector.z := (LineVector.z - TriVector.z);
Nakonec převedu nový vektor do vektoru pohybu čar.
 
 LineVector := NormalizeVector(NewVector);

Pokud počítám kolizi kamery se stěnama, tak si nejdříve vypočítám průsečík čar, aby jeho souřadnice byly totožné s pozicí kamery.


  //Line X
  LineX1.x := Tran.X - 2;
  LineX1.y := Tran.Y;
  LineX1.z := Tran.Z;
  LineX2.x := Tran.X + 2;
  LineX2.y := Tran.Y;
  LineX2.z := Tran.Z;

  //Line Y
  LineY1.x := Tran.X;
  LineY1.y := Tran.Y - 2;
  LineY1.z := Tran.Z;
  LineY2.x := Tran.X;
  LineY2.y := Tran.Y + 2;
  LineY2.z := Tran.Z;

  //Line Z
  LineZ1.x := Tran.X;
  LineZ1.y := Tran.Y;
  LineZ1.z := Tran.Z - 2;
  LineZ2.x := Tran.X;
  LineZ2.y := Tran.Y;
  LineZ2.z := Tran.Z + 2;

Výpočet kolize čar je stejný jako u koule

 //LineX
 bCollidedLineX := IntersectedPolygon(Point1[val], Point2[val], Point3[val] , LineX1, LineX2);
 if bCollidedLineX
 then begin
  bLineX := True;
 end;
 //LineY
 bCollidedLineY := IntersectedPolygon(Point1[val], Point2[val], Point3[val] , LineY1, LineY2);
 if bCollidedLineY
 then begin
  bLineY := True;
 end;
 //LineZ
 bCollidedLineZ := IntersectedPolygon(Point1[val], Point2[val], Point3[val] , LineZ1, LineZ2);
 if bCollidedLineZ
 then begin
  bLineZ := True;
 end;          

Pokud koliduje alespoň jedna z čar.

 if bLineX or bLineY or bLineZ then begin
  Coll := True;
 end else begin
  Coll := False;
 end;

Vrátím kameru zpět ve směru vektoru kolizní stěny.

 if Coll then begin
  TriVector := CalcCollVector(Point1[val], Point2[val], Point3[val]);
  Tran.x := Tran.x - (TriVector.x * MoveSpeed);
  Tran.y := Tran.y - (TriVector.y * MoveSpeed);
  Tran.z := Tran.z - (TriVector.z * MoveSpeed);
 end;

A už to funguje.

Kouli vytvořím voláním procedury 'DrawSphere'


procedure DrawSphere;
var
 qObj: PGLUquadricObj;
 X,Y,Z: TGLFloat;
begin
 if Sphere then begin
  glEnable(GL_LIGHTING);
  X := pLineZ1.x;
  Y := pLineZ1.y;
  Z := pLineZ1.z + 2;

  glPushMatrix;
   glTranslatef(X,Y,Z);                //pozice kamery
   glColor3f(1, 1, 1);
   glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[21]);
   glEnable(GL_TEXTURE_2D);
   qobj := gluNewQuadric();          //vytvori novy objekt
   gluQuadricTexture(qobj,GL_true);      //otexturuje
   gluQuadricDrawStyle(qobj, GLU_FILL);    //typ zobrazeni
   gluQuadricOrientation(qobj,GLU_OUTSIDE);  //vnejsi strana odrazi svetlo
   gluQuadricNormals(qobj, GLU_SMOOTH);    //volba stinováni
   gluSphere(qobj, 2, 20, 20);       //zobrazi kouli s polomerem 2 a siti 20x20 
  glPopMatrix;
 end;
end;    

Koule se pohybuje podle pozice čar, které definuji v proceduře 'DrawLine'

procedure DrawLine;
begin
 glDisable(GL_TEXTURE_2D);
 glDisable(GL_LIGHTING);
 if LineZ or LineX or LineY then begin
  glColor3f(1, 0, 0);            // Make the line RED if we collided with the triangle's plane
 end else begin
  glColor3f(1, 1, 0);         // Make the line YELLOW if we didn't collide
 end;
 LineZ := False;
 LineX := False;
 LineY := False;

 //Move collision lines
 pLineX1.x := pLineX1.x + (LineVector.x * MoveSpeedLine);
 pLineX1.y := pLineX1.y + (LineVector.y * MoveSpeedLine);
 pLineX1.z := pLineX1.z + (LineVector.z * MoveSpeedLine);
 pLineX2.x := pLineX2.x + (LineVector.x * MoveSpeedLine);
 pLineX2.y := pLineX2.y + (LineVector.y * MoveSpeedLine);
 pLineX2.z := pLineX2.z + (LineVector.z * MoveSpeedLine);

 pLineY1.x := pLineY1.x + (LineVector.x * MoveSpeedLine);
 pLineY1.y := pLineY1.y + (LineVector.y * MoveSpeedLine);
 pLineY1.z := pLineY1.z + (LineVector.z * MoveSpeedLine);
 pLineY2.x := pLineY2.x + (LineVector.x * MoveSpeedLine);
 pLineY2.y := pLineY2.y + (LineVector.y * MoveSpeedLine);
 pLineY2.z := pLineY2.z + (LineVector.z * MoveSpeedLine);

 pLineZ1.x := pLineZ1.x + (LineVector.x * MoveSpeedLine);
 pLineZ1.y := pLineZ1.y + (LineVector.y * MoveSpeedLine);
 pLineZ1.z := pLineZ1.z + (LineVector.z * MoveSpeedLine);
 pLineZ2.x := pLineZ2.x + (LineVector.x * MoveSpeedLine);
 pLineZ2.y := pLineZ2.y + (LineVector.y * MoveSpeedLine);
 pLineZ2.z := pLineZ2.z + (LineVector.z * MoveSpeedLine);

 if Lines then begin
 glPushMatrix;
 glBegin(GL_LINES);                    // This is our BEGIN to draw LineX
  glVertex3f(pLineX1.x, pLineX1.y, pLineX1.z);
  glVertex3f(pLineX2.x, pLineX2.y, pLineX2.z);
 glEnd;
 glBegin(GL_LINES);                    // This is our BEGIN to draw Line Y
  glVertex3f(pLineY1.x, pLineY1.y, pLineY1.z);
  glVertex3f(pLineY2.x, pLineY2.y, pLineY2.z);
 glEnd;
 glBegin(GL_LINES);                    // This is our BEGIN to draw LineZ
  glVertex3f(pLineZ1.x, pLineZ1.y, pLineZ1.z);
  glVertex3f(pLineZ2.x, pLineZ2.y, pLineZ2.z);
 glEnd;
 glPopMatrix;
 end;
end;

Tlačítkem 'L' zobrazím místo koule čáry, tlačítkem 'S' zobrazím kouli. Kamera se pohybuje prostorem pomocí šipek, pokud zmáčknu mezerník a šipku doleva, nebo doprava, kamera se neotáčí, ale posouvá. Tlačítky 'PageUp, PageDown' kamera lítá nahoru dolu. Tlačítky 'Home, End' kouká kamera nahoru dolu.

Celé zdrojáky jsou tady
BaColl_f.pas
K3dMath_f.pas
BaColl.dpr


Lepší detekce kolizí

Home