OpenGL v Delphi4Alpha Blending


Příklad a zdroják ke stažení (445k)


Příklad je stejný jako předchozí, akorát jsem použil jinou blend funkci 'glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA)' která aktivujeme alpha blending. Černá barva je průhledná, ostatní barvy jsou normální.
procedure DrawButterfly;
var
 i: integer;                      //číslo textury
begin
 i := 2;                        //textura 2
 glEnable(GL_BLEND);                  //zapne se průhlednost   
 glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);  //zapne se Alpha Blending
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[i]);     //načti texturu
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);               //zapni texturování   
 glBegin(GL_TRIANGLES);                //vytvoř trojúhelníky  
                            //první trojúhelník
   glTexCoord2f(Coord1[i].x,Coord1[i].y);      //texturová koordinace prvního bodu
   glVertex3f(Point1[i].x,Point1[i].y,Point1[i].z); //pozice prvního bodu
   glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);      //texturová koordinace druhého bodu
   glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z); //pozice druhého bodu
   glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);      //texturová koordinace třetího bodu
   glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z); //pozice třetího bodu
                            //druhý trojúhelník    
   glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);      //texturová koordinace druhého bodu
   glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z); //pozice druhého bodu
   glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);      //texturová koordinace třetího bodu
   glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z); //pozice třetího bodu
   glTexCoord2f(Coord4[i].x,Coord4[i].y);      //texturová koordinace čtvrtého bodu
   glVertex3f(Point4[i].x,Point4[i].y,Point4[i].z); //pozice čtvrtého bodu
 glEnd;                        //konec vytváření trojúhelníků
 glDisable(GL_BLEND);                 //vypni průhlednost
 glPopMatrix;
end;

Aby 'Alpha Blending' fungoval musí se načíst alpha textura 'LoadTexture(2,Path + 'bab.bmp',gl_rgba8);'

procedure InitTriangleTexture;
var
 Path: string;
begin
 Path := ExtractFilePath(Application.ExeName);
 InitTexture;
 LoadTexture(1,Path + 'back.jpg',gl_rgb8);    //načte se obyčejná textura (pozadí)
 LoadTexture(2,Path + 'bab.bmp',gl_rgba8);    //načte se alpha textura
end;

procedure LoadTexture(Num:LongInt;FileName:string;Typ:word);
begin
 //jestliže je 'gl_rgba8' tak zapni 'color system' textury 'gl_rgba' 
 if (Typ=gl_rgba2) or (Typ=gl_rgba4) or (Typ=gl_rgba8) or (Typ=gl_rgba16) then texture[num].colorsystem:=gl_rgba    
 else texture[num].colorsystem:=gl_rgb;
  LoadPicture(FileName,UniPicture);
  texture[num].filename:=ExtractFileName(FileName);
  StoreTexture(Num,UniPicture);
  SetTexture(Num,Typ);
end;

procedure LoadPicture(FileName:String;var Pic:TPicture);
var Y:TPicture;
  temp:boolean;
  searchrec:tsearchrec;
begin
 filename:=uppercase(filename);
 if findfirst(filename,$3f,searchrec)<>0 then begin
   MessageDlg('Picture '+filename+' not found !!!', mtError, [mbOK], 0);
   halt;
 end;
 if ExtractFileExt(FileName)='.JPG' then begin
   Y:=TPicture.Create;
   Y.LoadFromFile(FileName);
   temp:=y.Graphic is TJPEGImage;
   if temp then begin
    Pic.Bitmap.Width:=y.Graphic.Width;
    Pic.Bitmap.Height:=y.Graphic.Height;
    Pic.Bitmap.Canvas.draw(0,0,Y.Graphic);
   end;
   Y.Free;
 end;
 if ExtractFileExt(FileName)='.BMP' then begin
   Pic.LoadFromFile(FileName);
 end;
end;

procedure StoreTexture(Num:LongInt;Pic:TPicture);
var bih : TBitmapInfoHeader;
  bi : TBitmapInfo;
  poz,poz2:longint;
  i,j : longint;
begin
 with Texture[Num] do begin
   Width:=Pic.Bitmap.Width;Height:=Pic.Bitmap.Height;
   TextureH.rgbcolor:=AllocMem(Width*Height*sizeof(TRGBByte));
 end;
 with bih do begin
   biSize:=SizeOf(bih);
   biWidth:=Pic.width;biHeight:=Pic.height;
   biPlanes:=1;biBitCount:=24;biCompression:=BI_RGB;
   biSizeImage:=Pic.width;
   biXPelsPerMeter:=0;biYPelsPerMeter:=0;biClrImportant:=0;
   biClrUsed := 0;
 end;
 bi.bmiHeader := bih;
 GetDIBits(Pic.Bitmap.Canvas.Handle,Pic.Bitmap.Handle,0,Pic.width,textureH.rgbcolor,bi,dib_rgb_colors);
 with Texture[Num] do begin
  if ColorSystem=GL_RGB then begin
    rgbcolor:=AllocMem(Width*Height*sizeof(TRGBByte));
    for i := 0 to Pic.height-1 do begin
     for j := 1 to Pic.width do begin
      poz:=j+i*texture[num].width;
      poz2:=j+((pic.height-1)-i)*texture[num].width;
      with texture[num].rgbcolor^[poz2] do begin
       r:=textureH.rgbcolor^[poz].b;
       g:=textureH.rgbcolor^[poz].g;
       b:=textureH.rgbcolor^[poz].r;
      end;
     end;
    end;
  end else begin                        //alpha textura
    rgbacolor:=AllocMem(Width*Height*sizeof(TRGBAByte));
    for i := 0 to Pic.height-1 do begin
     for j := 1 to Pic.width do begin
      poz:=j+i*texture[num].width;
      poz2:=j+((pic.height-1)-i)*texture[num].width;
      with texture[num].rgbacolor^[poz2] do begin
       r:=textureH.rgbcolor^[poz].b;
       g:=textureH.rgbcolor^[poz].g;
       b:=textureH.rgbcolor^[poz].r;
       if r+g+b=0 then a:=0 else a:=255;
      end;
     end;
    end;
  end;
 end;
 FreeMem(TextureH.rgbcolor);
end;

procedure SetTexture(Num:Longint;Typ:word);
begin
 with Texture[Num] do begin
  Mip:=false;
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,TextureBin[num]);
  if ColorSystem=GL_RGB then begin
    glTexImage2d(GL_Texture_2D,0,TYP,width,height,0,GL_RGB,GL_Unsigned_byte,rgbcolor);
  end else begin
    //alpha textura
    glTexImage2d(GL_Texture_2D,0,TYP,width,height,0,GL_RGBA,GL_Unsigned_byte,rgbacolor);
  end;
 end;
end;

Celej zdroják je tady
Transp_f.pas;


Průhledný okraj textury Emboss Bumpmapping
Home