OpenGL v Delphi4Multitexturing


Příklad a zdroják ke stažení (296k)


Nejdříve načtu typy, konstanty, a proměnné.

type
 PFNGLMULTITEXCOORD1FARBPROC = procedure(target: TGLenum; s,t : TGLfloat); stdcall;
 PFNGLMULTITEXCOORD2FARBPROC = procedure(target: TGLenum; s,t : TGLfloat); stdcall;
 PFNGLMULTITEXCOORD3FARBPROC = procedure(target: TGLenum; s,t : TGLfloat); stdcall;
 PFNGLMULTITEXCOORD4FARBPROC = procedure(target: TGLenum; s,t : TGLfloat); stdcall;
 PFNGLACTIVETEXTUREARBPROC = procedure(target: TGLenum); stdcall;
 PFNGLCLIENTACTIVETEXTUREARBPROC = procedure(target: TGLenum); stdcall;

const
 GL_MAX_TEXTURE_UNITS_ARB = $84E2;
 GL_RGB8 = $8051;
 GL_RGBA8 = $8058;
 GL_TEXTURE0_ARB = $84C0;
 GL_COMBINE_EXT = $8570;
 GL_COMBINE_RGB_EXT = $8571;
 GL_TEXTURE1_ARB = $84C1;

var
 glMultiTexCoord1fARB : PFNGLMULTITEXCOORD1FARBPROC = nil;
 glMultiTexCoord2fARB : PFNGLMULTITEXCOORD2FARBPROC = nil;
 glMultiTexCoord3fARB : PFNGLMULTITEXCOORD3FARBPROC = nil;
 glMultiTexCoord4fARB : PFNGLMULTITEXCOORD4FARBPROC = nil;
 glActiveTextureARB : PFNGLACTIVETEXTUREARBPROC = nil;
 glClientActiveTextureARB : PFNGLCLIENTACTIVETEXTUREARBPROC = nil;
 maxTexelUnits : integer = 1;Potom nastavim všechny potřebné příkazy.

procedure InitMultitexture;
begin
  glGetIntegerv(GL_MAX_TEXTURE_UNITS_ARB, @maxTexelUnits);
  glMultiTexCoord1fARB:= wglGetProcAddress('glMultiTexCoord1fARB');
  glMultiTexCoord2fARB:= wglGetProcAddress('glMultiTexCoord2fARB');
  glMultiTexCoord3fARB:= wglGetProcAddress('glMultiTexCoord3fARB');
  glMultiTexCoord4fARB:= wglGetProcAddress('glMultiTexCoord4fARB');
  glActiveTextureARB:= wglGetProcAddress('glActiveTextureARB');
  glClientActiveTextureARB  := wglGetProcAddress('glClientActiveTextureARB');
end;A pak volám proceduru DrawQuad, která mi vyrenderuje čtverec a načte dvě textury do tohoto čtverce.

procedure DrawQuad;
begin

  glActiveTextureARB(GL_TEXTURE0_ARB);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[1]);
  glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);
  glActiveTextureARB(GL_TEXTURE1_ARB);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[2]);
  glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);

  a := a + 0.001;
  if a = 1 then a := 0;

  glBegin(GL_TRIANGLES);

   glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 0, 0);
   glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 0+a, 0+a);
   glVertex3f(-3, 3,0);

   glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 1, 0);
   glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 1+a, 0+a);
   glVertex3f( 3, 3,0);

   glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 0, 1);
   glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 0+a, 1+a);
   glVertex3f(-3,-3,0);

   glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 1, 0);
   glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 1+a, 0+a);
   glVertex3f( 3, 3,0);

   glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 0, 1);
   glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 0+a, 1+a);
   glVertex3f(-3,-3,0);

   glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 1, 1);
   glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 1+a, 1+a);
   glVertex3f( 3,-3,0);

  glEnd;

end;glActiveTextureARB(GL_TEXTURE0_ARB); - Aktivuje první texturu.
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[1]); - Načítá první texturu.
GL_TEXTURE_2D - Dvojrozměrná textura.
TextureBin[1] - Číslo textury. Musí být integer.
glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE); - Namapuje texturu.
GL_TEXTURE_ENV - Specifikuje cíl texturového mapování. Musí být vždy GL_TEXTURE_ENV.
GL_TEXTURE_ENV_MODE - Specifikuje jméno texturového mapování. Musí být vždy GL_TEXTURE_ENV_MODE
GL_REPLACE - Parametr. Pokud se dá GL_REPLACE, tak se objekt potažený touto texturou nebude stínovat. Pokud se dá GL_MODULATE, objekt se bude stínovat, musí být samozřejmě nastavený a zapnutý světlo a normálový vektor pro stínování.
glEnable(GL_TEXTURE_2D); - Zapne texturování.
glActiveTextureARB(GL_TEXTURE1_ARB); - Aktivuje druhou texturu.
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[2]); - Náčítá druhou texturu.
GL_TEXTURE_2D - Dvojrozměrná textura.
TextureBin[2] - Číslo textury. Musí být integer.
glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE); - Namapuje texturu.
GL_TEXTURE_ENV - Specifikuje cíl texturového mapování. Musí být vždy GL_TEXTURE_ENV.
GL_TEXTURE_ENV_MODE - Specifikuje jméno texturového mapování. Musí být vždy GL_TEXTURE_ENV_MODE
GL_MODULATE - Parametr.
glEnable(GL_TEXTURE_2D); - Zapne texturování.
glBegin(GL_TRIANGLES); - Zapne objekt trojúhelník. Čtverec jsem totiž vytvořil ze dvou troujúhelníků.
glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 0, 0); - Texturová koordinace první textury na prvním bodu objektu.
GL_TEXTURE0_ARB - První textura.
0, 0 - X,Y souřadnice koordinace první textury.
glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 0+a, 0+a); - Texturová koordinace druhé textury na prvním bodu objektu.
GL_TEXTURE1_ARB - Druhá textura.
0+a, 0+a - X,Y souřadnice koordinace druhé textury.
glVertex3f(-3, 3,0); - X,Y,Z pozice prvního bodu objektu.

To samé se nastavuje pro všechny body objektu, jen s jinými souřadnicemi koordinace textury.


Textury načítám z obrázků, které jsou ve formátu 'jpg'. Volám proceduru LoadPicture, která zjistí, v jakém formátu je obrázek a podle toho převádí do textury buď z formátu 'bmp', nebo z formátu 'jpg'.

procedure LoadPicture(FileName:String;var Pic:TPicture);
var Y:TPicture;
  temp:boolean;
  searchrec:tsearchrec;
begin
 filename:=uppercase(filename);
 if findfirst(filename,$3f,searchrec)<>0 then begin
   MessageDlg('Picture '+filename+' not found !!!', mtError, [mbOK], 0);
   halt;
 end;
 if ExtractFileExt(FileName)='.JPG' then begin
   Y:=TPicture.Create;
   Y.LoadFromFile(FileName);
   temp:=y.Graphic is TJPEGImage;
   if temp then begin
    Pic.Bitmap.Width:=y.Graphic.Width;
    Pic.Bitmap.Height:=y.Graphic.Height;
    Pic.Bitmap.Canvas.draw(0,0,Y.Graphic);
   end;
   Y.Free;
 end;
 if ExtractFileExt(FileName)='.BMP' then begin
   Pic.LoadFromFile(FileName);
 end;
end;

No a teď můžete mrknout na celej zdroják multitexturing_f.pas

unit Multitexturing_f;


interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 OpenGL, jpeg;


type
 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure FormPaint(Sender: TObject);
  procedure FormResize(Sender: TObject);
  procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure ClearFace(var Message: TWMEraseBkgnd); message WM_ERASEBKGND;

 end;


  procedure InitScene;
  procedure InitWindow;
  procedure PixelFormat(DC : HDC);
  procedure InitArea;
  procedure InitQuad;
  procedure InitMultitexture;

  procedure DrawQuad;
  procedure MoveObject;
  procedure DrawScene;
  procedure SetFullScreen(SizeX,SizeY,Bits:longint);
  procedure RestoreMode;
  procedure ProcessKeyb;
  procedure InitTexture;
  procedure LoadTexture(Num:LongInt;FileName:string;Typ:word);
  procedure LoadPicture(FileName:String;var Pic:TPicture);
  procedure StoreTexture(Num:LongInt;Pic:TPicture);
  procedure SetTexture(Num:Longint;Typ:word);


//mutlitexturing
type
 PFNGLMULTITEXCOORD1FARBPROC = procedure(target: TGLenum; s,t : TGLfloat); stdcall;
 PFNGLMULTITEXCOORD2FARBPROC = procedure(target: TGLenum; s,t : TGLfloat); stdcall;
 PFNGLMULTITEXCOORD3FARBPROC = procedure(target: TGLenum; s,t : TGLfloat); stdcall;
 PFNGLMULTITEXCOORD4FARBPROC = procedure(target: TGLenum; s,t : TGLfloat); stdcall;
 PFNGLACTIVETEXTUREARBPROC = procedure(target: TGLenum); stdcall;
 PFNGLCLIENTACTIVETEXTUREARBPROC = procedure(target: TGLenum); stdcall;

const
 GL_MAX_TEXTURE_UNITS_ARB = $84E2;
 GL_RGB8 = $8051;
 GL_RGBA8 = $8058;
 GL_TEXTURE0_ARB = $84C0;
 GL_COMBINE_EXT = $8570;
 GL_COMBINE_RGB_EXT = $8571;
 GL_TEXTURE1_ARB = $84C1;

var
 glMultiTexCoord1fARB : PFNGLMULTITEXCOORD1FARBPROC = nil;
 glMultiTexCoord2fARB : PFNGLMULTITEXCOORD2FARBPROC = nil;
 glMultiTexCoord3fARB : PFNGLMULTITEXCOORD3FARBPROC = nil;
 glMultiTexCoord4fARB : PFNGLMULTITEXCOORD4FARBPROC = nil;
 glActiveTextureARB : PFNGLACTIVETEXTUREARBPROC = nil;
 glClientActiveTextureARB : PFNGLCLIENTACTIVETEXTUREARBPROC = nil;
 maxTexelUnits : integer = 1;

//other
type TRGBByte=record
   r: byte;
   g: byte;
   b: byte;
end;
type TRGBAByte=record
   r: byte;
   g: byte;
   b: byte;
   a: byte;
end;

type TRGBColors=array[1..1024*1024] of TRGBByte;
   TRGBAColors=array[1..1024*1024] of TRGBAByte;

type TTexture=record
   ColorSystem:TGLEnum;{ defaultne GL_RGB, mozno GL_RGBA }
   FileName:String;
   rgbcolor:^TRGBColors;
   rgbacolor:^TRGBAColors;
   Width:Word;
   Height:Word;
   Mip:boolean;
end;

var
 Form1: TForm1;
 Handles : integer;
 ThreadID : LongWord;
 TextureBin:array[1..256] of word;
 TextureH:TTexture;
 Texture:array[1..256] of TTexture;
 UniPicture:TPicture;
 X,Y,Z,
 a: real;
 AngleX,AngleY,AngleZ: integer;
 KeybUp, KeybDown, KeybRight, KeybLeft, KeybHome, KeybEnd, KeybEsc, KeybMoveUp, KeybMoveDown: boolean;
 RC : HGLRC;

const PFDError = 'Chyba při nastavení PFD.';


implementation

{$R *.DFM}function Thread(P : pointer) : integer;
var
 i: integer;
begin
 i := 1;
 repeat
  Form1.Repaint;
 until
  i = 2;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 InitScene;
end;

procedure InitScene;
begin
 InitWindow;
 InitArea;
 Handles := BeginThread(nil, 0, Thread, nil, 0, ThreadID);
end;

procedure InitWindow;
var
 i: integer;
begin
 PixelFormat(Form1.Canvas.Handle);
 RC := wglCreateContext(Form1.Canvas.Handle);
 wglMakeCurrent(Form1.Canvas.Handle,RC);
 glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0);
 glShadeModel(GL_SMOOTH);
 glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 InitQuad;
 InitMultitexture;
 wglMakeCurrent(0,0);
end;

procedure PixelFormat(DC : HDC);
var PFD : TPixelFormatDescriptor;
  nPixelFormat : integer;
begin
 FillChar(PFD,SizeOf(PFD),0);
 with PFD do
  begin
    nSize := SizeOf(TPixelFormatDescriptor);
    nVersion := 1;
    dwFlags := PFD_DRAW_TO_WINDOW or
         PFD_SUPPORT_OPENGL or
         PFD_DOUBLEBUFFER;
    iPixelType := PFD_TYPE_RGBA;
    cColorBits := 24;
    cDepthBits  := 32;
    iLayerType  := PFD_MAIN_PLANE;
  end;
 nPixelFormat := ChoosePixelFormat(DC,@PFD);
 Assert(nPixelFormat <> 0,PFDError);
 SetPixelFormat(DC,nPixelFormat,@PFD)
end;

procedure InitArea;
begin
 glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 glLoadIdentity;
 gluPerspective(30.0,Form1.ClientWidth / Form1.ClientHeight,1.0,100.0);
 glViewport(0,0,Form1.ClientWidth,Form1.ClientHeight);
end;

procedure InitQuad;
var
 Path: string;
 i:integer;
begin
 AngleX := 0;
 AngleY := 0;
 AngleZ := 0;
 X := 0; Y := 0; Z := -15.0;
 Path := ExtractFilePath(Application.ExeName);
 InitTexture;
 LoadTexture(1,Path + 'Image1.jpg',gl_rgb8);
 LoadTexture(2,Path + 'Image2.jpg',gl_rgb8);
end;

procedure InitMultitexture;
begin
  glGetIntegerv(GL_MAX_TEXTURE_UNITS_ARB, @maxTexelUnits);
  glMultiTexCoord1fARB    := wglGetProcAddress('glMultiTexCoord1fARB');
  glMultiTexCoord2fARB    := wglGetProcAddress('glMultiTexCoord2fARB');
  glMultiTexCoord3fARB    := wglGetProcAddress('glMultiTexCoord3fARB');
  glMultiTexCoord4fARB    := wglGetProcAddress('glMultiTexCoord4fARB');
  glActiveTextureARB        := wglGetProcAddress('glActiveTextureARB');
  glClientActiveTextureARB  := wglGetProcAddress('glClientActiveTextureARB');
end;

procedure DrawQuad;
begin

  glActiveTextureARB(GL_TEXTURE0_ARB);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[1]);
  glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);
  glActiveTextureARB(GL_TEXTURE1_ARB);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[2]);
  glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);

  a := a + 0.001;
  if a = 1 then a := 0;

  glBegin(GL_TRIANGLES);

  glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 0, 0);
  glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 0+a, 0+a);
  glVertex3f(-3, 3,0);

  glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 1, 0);
  glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 1+a, 0+a);
  glVertex3f( 3, 3,0);

  glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 0, 1);
  glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 0+a, 1+a);
  glVertex3f(-3,-3,0);

  glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 1, 0);
  glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 1+a, 0+a);
  glVertex3f( 3, 3,0);

  glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 0, 1);
  glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 0+a, 1+a);
  glVertex3f(-3,-3,0);

  glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 1, 1);
  glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 1+a, 1+a);
  glVertex3f( 3,-3,0);

 glEnd;

end;

procedure MoveObject;
begin
 ProcessKeyb;
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 glLoadIdentity;
 glTranslatef(0,0,0);                //pozice kamery
 glRotatef(AngleX, 1, 0, 0);            //rotace X
 glRotatef(AngleY, 0, 1, 0);            //rotace Y
 glRotatef(AngleZ, 0, 0, 1);            //rotace Z }
 glTranslatef(X,Y,Z);                //pozice kamery
end;

procedure DrawScene;
begin
 wglMakeCurrent(Form1.Canvas.Handle,RC);
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 MoveObject;
 DrawQuad;
 glFlush;
 SwapBuffers(Form1.Canvas.Handle);
 wglMakeCurrent(0,0)
end;

procedure SetFullScreen(SizeX,SizeY,Bits:longint);
var dmScreenSettings: DEVMODE;
begin
 ZeroMemory( @dmScreenSettings, sizeof( DEVMODE ) );
 dmScreenSettings.dmSize := sizeof( DEVMODE );
 dmScreenSettings.dmPelsWidth := SizeX; // Width
 dmScreenSettings.dmPelsHeight := SizeY; // Height
 dmScreenSettings.dmFields   := DM_PELSWIDTH or DM_PELSHEIGHT; // Color Depth
 dmScreenSettings.dmBitsPerPel := Bits;
 ChangeDisplaySettings(dmScreenSettings, CDS_FULLSCREEN); // Switch To Fullscreen Mode

 Form1.WindowState := wsMaximized;
end;

procedure RestoreMode;
begin
 ChangeDisplaySettings(DEVMODE(nil^), 0);
end;

procedure InitTexture;
var a:word;
  f:TGluint;
begin
   UniPicture:=TPicture.Create;
   for a:=1 to 256 do begin
     glGenTextures(1, @f);TextureBin[a]:=f;
   end;
   for a:=1 to 256 do begin
     with texture[a] do begin
      rgbacolor:=nil;
      rgbcolor:=nil;
      ColorSystem:=Gl_RGB;
      glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,TextureBin[a]);
      glTexParameterf(GL_Texture_2D,GL_Texture_Wrap_S,gl_repeat);
      glTexParameterf(GL_Texture_2D,GL_Texture_Wrap_T,gl_repeat);
      glTexParameterf(GL_Texture_2D,GL_Texture_Mag_Filter,GL_Linear);
      glTexParameterf(GL_Texture_2D,GL_Texture_Min_Filter,GL_Linear);
      glTexEnvf(GL_Texture_Env, GL_Texture_Env_Mode, GL_MODULATE);
     end;
   end;
end;

procedure LoadTexture(Num:LongInt;FileName:string;Typ:word);
begin
 if (Typ=gl_rgba2) or (Typ=gl_rgba4) or (Typ=gl_rgba8) or (Typ=gl_rgba16) then texture[num].colorsystem:=gl_rgba else texture[num].colorsystem:=gl_rgb;
  LoadPicture(FileName,UniPicture);
  texture[num].filename:=ExtractFileName(FileName);
  StoreTexture(Num,UniPicture);
  SetTexture(Num,Typ);
end;

procedure LoadPicture(FileName:String;var Pic:TPicture);
var Y:TPicture;
  temp:boolean;
  searchrec:tsearchrec;
begin
 filename:=uppercase(filename);
 if findfirst(filename,$3f,searchrec)<>0 then begin
   MessageDlg('Picture '+filename+' not found !!!', mtError, [mbOK], 0);
   halt;
 end;
 if ExtractFileExt(FileName)='.JPG' then begin
   Y:=TPicture.Create;
   Y.LoadFromFile(FileName);
   temp:=y.Graphic is TJPEGImage;
   if temp then begin
    Pic.Bitmap.Width:=y.Graphic.Width;
    Pic.Bitmap.Height:=y.Graphic.Height;
    Pic.Bitmap.Canvas.draw(0,0,Y.Graphic);
   end;
   Y.Free;
 end;
 if ExtractFileExt(FileName)='.BMP' then begin
   Pic.LoadFromFile(FileName);
 end;
end;

procedure StoreTexture(Num:LongInt;Pic:TPicture);
var bih : TBitmapInfoHeader;
  bi : TBitmapInfo;
  poz,poz2:longint;
  i,j : longint;
begin
 with Texture[Num] do begin
   Width:=Pic.Bitmap.Width;Height:=Pic.Bitmap.Height;
   TextureH.rgbcolor:=AllocMem(Width*Height*sizeof(TRGBByte));
 end;
 with bih do begin
   biSize:=SizeOf(bih);
   biWidth:=Pic.width;biHeight:=Pic.height;
   biPlanes:=1;biBitCount:=24;biCompression:=BI_RGB;
   biSizeImage:=Pic.width;
   biXPelsPerMeter:=0;biYPelsPerMeter:=0;biClrImportant:=0;
   biClrUsed := 0;
 end;
 bi.bmiHeader := bih;
 GetDIBits(Pic.Bitmap.Canvas.Handle,Pic.Bitmap.Handle,0,Pic.width,textureH.rgbcolor,bi,dib_rgb_colors);
 with Texture[Num] do begin
  if ColorSystem=GL_RGB then begin
    rgbcolor:=AllocMem(Width*Height*sizeof(TRGBByte));
    for i := 0 to Pic.height-1 do begin
     for j := 1 to Pic.width do begin
      poz:=j+i*texture[num].width;
      poz2:=j+((pic.height-1)-i)*texture[num].width;
      with texture[num].rgbcolor^[poz2] do begin
       r:=textureH.rgbcolor^[poz].b;
       g:=textureH.rgbcolor^[poz].g;
       b:=textureH.rgbcolor^[poz].r;
      end;
     end;
    end;
  end else begin
    rgbacolor:=AllocMem(Width*Height*sizeof(TRGBAByte));
    for i := 0 to Pic.height-1 do begin
     for j := 1 to Pic.width do begin
      poz:=j+i*texture[num].width;
      poz2:=j+((pic.height-1)-i)*texture[num].width;
      with texture[num].rgbacolor^[poz2] do begin
       r:=textureH.rgbcolor^[poz].b;
       g:=textureH.rgbcolor^[poz].g;
       b:=textureH.rgbcolor^[poz].r;
       if r+g+b=0 then a:=0 else a:=255;
      end;
     end;
    end;
  end;
 end;
 FreeMem(TextureH.rgbcolor);
end;

procedure SetTexture(Num:Longint;Typ:word);
begin
 with Texture[Num] do begin
  Mip:=false;
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,TextureBin[num]);
  if ColorSystem=GL_RGB then begin
    glTexImage2d(GL_Texture_2D,0,TYP,width,height,0,GL_RGB,GL_Unsigned_byte,rgbcolor);
  end else begin
    glTexImage2d(GL_Texture_2D,0,TYP,width,height,0,GL_RGBA,GL_Unsigned_byte,rgbacolor);
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.ClearFace(var Message: TWMEraseBkgnd);
begin
 Message.Result := 1;
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 wglDeleteContext(RC);
end;

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
begin
 DrawScene;
end;

procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject);
begin
 wglMakeCurrent(Canvas.Handle,RC);
 InitArea;
 DrawScene;
 wglMakeCurrent(0,0);
end;


procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
 case Key of
  VK_UP: begin //šipka nahoru
    KeybUp := True;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_DOWN: begin //šipka dolu
   KeybDown := True;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_RIGHT: begin //doprava
   KeybRight := True;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_LEFT: begin //doleva
   KeybLeft := True;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_Home: begin //doprava
   KeybHome := True;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_END: begin //doleva
   KeybEnd := True;
  end;
 end;
 case Key of
  27: begin //Q - Quit
   Application.Terminate;
   RestoreMode;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_Return: begin //Enter
   SetFullScreen(640,480,16);
  end;
 end;
 case Key of
  VK_Prior: begin //pohyb nahoru
   KeybMoveUp := True;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_Next: begin //pohyb dolu
   KeybMoveDown := True;
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
 case Key of
  VK_UP: begin //šipka nahoru
    KeybUp := False;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_DOWN: begin //šipka dolu
   KeybDown := False;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_RIGHT: begin //doprava
   KeybRight := False;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_LEFT: begin //doleva
   KeybLeft := False;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_Home: begin //pohled nahoru
   KeybHome := False;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_END: begin //pohled dolu
   KeybEnd := False;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_Prior: begin //pohyb nahoru
   KeybMoveUp := False;
  end;
 end;
 case Key of
  VK_Next: begin //pohyb dolu
   KeybMoveDown := False;
  end;
 end;
end;

procedure ProcessKeyb;
begin
 if KeybUp then begin
  Z := Z + ((-sin((AngleY - 90) * (Pi/180))) * 0.08);
  X := X - ((sin((AngleY) * (Pi/180))) * 0.08);
 end;
 if KeybDown then begin
   Z := Z - ((-sin((AngleY - 90) * (Pi/180))) * 0.08);
   X := X + ((sin((AngleY) * (Pi/180))) * 0.08);
 end;
 if KeybRight then begin
   AngleY := AngleY + 1;
 end;
 if KeybLeft then begin
   AngleY := AngleY - 1;
 end;
 if KeybHome then begin
   AngleX := AngleX - 1;
 end;
 if KeybEnd then begin
   AngleX := AngleX + 1;
 end;
 if KeybMoveUp then begin
  Y := Y - 0.08;
 end;
 if KeybMoveDown then begin
  Y := Y + 0.08;
 end;
end;

end.

Detekce kolizí Výpočet koule, normálových vektorů, texturové koordinace
Home