OBECNÁ VEŘEJNÁ LICENCE GNU pro Českou republiku


Verze 2.CZE, prosinec 2000


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Projekt KEngine lze libovolně šířit a modifikovat za podmínek určených tímto licenčnín ujednáním.


Čl. 2
Ustanovení a podmínky pro rozmnožování, rozšiřování a modifikaci

(1) Tato licenční smlouva se vztahuje na kterýkoliv počítačový program či jiné dílo, které obsahuje zmínku, umístěnou v něm nositelem autorských práv, o tom, že dílo může být šířeno podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU. V dalším textu znamená „Program“ každý takový počítačový program nebo dílo. „Dílo založené na Programu“ znamená buď Program samotný anebo každé jiné dílo z něj odvozené, které obsahuje Program nebo jeho část, buď doslovně anebo s modifikacemi, popřípadě v překladu do jiného jazyka. (Nadále je překlad zahrnován bez omezení pod pojmem „modifikace“.)

(2) Na předměty této licenční smlouvy dle odst. 1 se vztahuje autorskoprávní ochrana ve smyslu této smlouvy a právních předpisů České republiky .

(3) Každý nabyvatel oprávnění k výkonu práva dílo užít (dále jen „licence“) – ať již fyzická či právnická osoba - je označován jako ,,vy'' .

(4) Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena nositeli autorských práv.

(5) Smluvní vztah mezi nositelem autorských práv a nabyvatelem oprávnění k výkonu práva dílo užít je zásadně bezúplatný.

(6) Tato licenční smlouva se vztahuje na rozmnožování, rozšiřování a modifikace. Jiné činnosti nejsou pokryty touto licencí. Akt spuštění programu není omezen a výstup z Programu je pokryt pouze tehdy, jestliže obsah výstupu tvoří dílo založené na Programu (nezávisle na tom, zda bylo vytvořeno činností Programu).


Čl. 3

(1) Smíte rozmnožovat a rozšířit doslovné kopie zdrojového kódu Programu tak, jak jste jej obdržel, a na libovolném médiu, jestliže

a) na každé kopii viditelně a náležitě zveřejníte zmínku o autorských právech a absenci záruky, ledaže ji nabyvateli poskytujete,

b) ponecháte nedotčené všechny zmínky vztahující se k této licenci a k absenci záruky, ledaže ji nabyvateli poskytujete, a

c) poskytnete každému příjemci spolu s Programem kopii této licence.

(2) Za fyzický akt přenesení kopie můžete žádat poplatek a podle vlastního uvážení můžete nabídnout za poplatek záruční ochranu.

(3) V souladu s ustanoveními této smlouvy můžete modifikovat vaši kopii či kopie Programu anebo kterékoliv jeho části, a tak vytvořit dílo založené na Programu, a kopírovat a rozšiřovat takové modifikace či dílo, za předpokladu, že splníte následující podmínky

a) modifikované soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící, že jste soubory změnil a datum každé změny,

b) musíte umožnit, aby jakékoliv vámi zveřejněné dílo či rozšiřované dílo, které obsahuje zcela nebo jen zčásti Program nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je z Programu nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek bezplatně poskytnuto každé třetí osobě v souladu s ustanoveními této licence,

c) pokud modifikovaný program pracuje tak, že čte interaktivně povely, musíte zajistit, že při nejběžnějším způsobu jeho spuštění

1. vytiskne nebo zobrazí hlášení zahrnující příslušnou zmínku o autorských právech,
2. uvede, že neexistuje žádná záruka, ledaže že záruku poskytujete vy,
3. uvede, že uživatelé mohou za těchto podmínek Program rozšiřovat, a musí uživateli sdělit, jakým způsobem může nahlédnout do kopie této licence.

(4) Odst. 3 se nepoužije na programy interaktivní, avšak které žádné takové hlášení nevypisují, nepožaduje se, aby vaše dílo založené na Programu takové hlášení vypisovalo.

(5) Požadavky odst. 3 se vztahují k modifikovanému dílu jako celku. Pokud lze identifikovat části takového díla, které zřejmě nejsou odvozeny z Programu a mohou být samy o sobě rozumně považovány za nezávislá a samostatná díla, pak se tato licence a její ustanovení nevztahují na tyto části, jsou-li šířeny jako nezávislá díla. Avšak jakmile tyto části rozšiřujete jako části celku, kterým je dílo založené na Programu, musí být rozšiřování tohoto celku podřízeno ustanovení této licence tak, že povolení poskytnutá dalším uživatelům se rozšíří na celé dílo, tedy na všechny jeho části bez ohledu na to, kdo kterou část napsal.

(6) Pouhé spojení jiného díla, jež není na Programu založeno, s Programem (anebo dílem založeným na Programu) na paměťovém nebo distribučním médiu neuvazuje toto jiné dílo do působnosti této licence.

(7) Můžete rozmnožovat a rozšiřovat Program nebo dílo na něm založené v souladu s touto licenční smlouvou, pokud splníte některou z následujících podmínek

a) doprovodíte jej zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě. Zdrojový kód musí být rozšiřován v souladu s touto licenční smlouvou, a to na médiu běžně používaném pro výměnu programového vybavení; nebo

b) doprovodíte je písemnou nabídkou nejméně na tři roky, podle níž poskytnete jakékoli třetí straně, za poplatek nepřevyšující vaše výdaje vynaložené na fyzickou výrobu zdrojové distribuce, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídající zdrojovému kódu, jenž musí být šířen v souladu s touto licenční smlouvou na médiu běžně používaném pro výměnu programového vybavení; nebo

c) doprovodíte jej informacemi, které jste dostal ohledně nabídky na poskytnutí zdrojového kódu, přičemž tato alternativa je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom tehdy, pokud jste obdržel program v objektovém nebo spustitelném tvaru spolu s takovou nabídkou, v souladu s písm. b.


Čl. 4

(1) Zdrojový kód k dílu je nejvhodnější formou díla z hlediska jeho případných modifikací. Pro dílo ve spustitelném tvaru znamená úplný zdrojový kód veškerý zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, včetně jakýchkoliv dalších souborů pro definici rozhraní a dávkových souborů potřebných pro kompilaci a instalaci spustitelného programu. Zvláštní výjimkou jsou však ty programové komponenty, které jsou normálně šířeny (buď ve zdrojové nebo binární formě) s hlavními součástmi operačního systému, na němž spustitelný program běží (tj. s překladačem, jádrem apod.). Tyto komponenty nemusí být šířeny se zdrojovým kódem, pokud ovšem komponenta sama nedoprovází spustitelnou podobu díla.

(2) Je-li šíření objektového nebo spustitelného kódu činěno nabídkou přístupu ke kopírování z určitého místa, potom se za distribuci zdrojového kódu počítá i nabídnutí ekvivalentního přístupu ke kopírování zdrojového kódu ze stejného místa, byť přitom nejsou třetí strany nuceny ke zkopírování zdrojového kódu spolu s objektovým.


Čl. 5

(1) Nesmíte rozmnožovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo šířit Program jiným způsobem než výslovně uvedeným v této licenci. Jakýkoli jiný pokus o rozmnožování, modifikování, poskytnutí podlicence anebo šíření Programu je neplatný a automaticky ukončí vaše práva daná touto licencí. Strany, které od vás obdržely kopie anebo práva v souladu s touto licencí, však nemají své licence ukončeny, dokud se jim plně podřizují.

(2) Instalací, rozmnožováním, stažením, otevřením nebo jiným užitím Programu anebo každého díla založeného na Programu souhlasíte s podmínkami licence.

(3) Pokaždé, když redistribuujete Program (nebo dílo založené na Programu), získává příjemce od původního držitele licence právo rozmnožovat, modifikovat a šířit Program v souladu s těmito ustanoveními a podmínkami. Nesmíte klást žádné překážky výkonu zde zaručených příjemcových práv. Nejste odpovědný za vymáhání dodržování této licence třetími stranami.

(4) Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu nebo z jakéhokoli jiného důvodu (nejen v souvislosti s patenty) uloženy takové podmínky (ať již příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují s podmínkami této licence, nejste tím osvobozen od plnění podmínek této licence. Pokud nemůžete šířit Program tak, abyste vyhověl zároveň svým závazkům vyplývajícím z této licence a jiným platným závazkům, nesmíte jej v důsledku toho šířit vůbec.

(5) Pokud by se za určitých okolností jevila některá část ustanovení čl. 5 jako neplatná nebo nevynutitelná, považuje se za směrodatnou rovnováha vyjádřená tímto ustanovením a čl. 5 jako celek se považuje za směrodatný za jiných okolností.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud je šíření či použití Programu v některých zemích omezeno buď patenty anebo autorsky chráněnými rozhraními, může držitel původních autorských práv, který svěřuje Program do působnosti této licence, přidat výslovně omezení pro geografické šíření, vylučující takové země, takže šíření je povoleno jen v těch zemích nebo mezi těmi zeměmi, které nejsou tímto způsobem vyloučeny. Tato licence zahrnuje v tomto případě takové omezení přesně tak, jako bylo zapsáno v textu této licence.

(2) Free Software Foundation, popř. občanské sdružení Zastudena.cz zastupující zájmy autorů volně šiřitelného software může s ohledem na zákonodárství daného státu vydávat upravené nebo nové verze Obecné veřejné licence. Nové verze se budou svým duchem podobat současné verzi, v konkrétních věcech se však mohou lišit s ohledem na nové problémy či zájmy.

(3) Pokud si přejete zahrnout části Programu do jiných volných programů, jejichž distribuční podmínky jsou odlišné, zašlete autorovi, popř. sdružení zastupující zájmy autorů volně šiřitelného software žádost o povolení.

Čl.7
Záruka

(1) Vzhledem k bezplatnému poskytnutí licence k programu se na program nevztahuje žádná záruka, a to v míře povolené zákonem. Pokud není písemně stanoveno jinak, poskytují držitelé autorských práv popřípadě jiné strany program ,,tak, jak je'', bez záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo vyplývající, včetně, ale nikoli jen, záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Pokud jde o kvalitu a výkonnost programu, leží veškeré riziko na vás. Pokud by se u programu projevily závady, padají náklady za všechnu potřebnou údržbu, opravy či nápravu na váš vrub.

(2) V žádném případě, s výjimkou toho, když to vyžaduje platný zákon, anebo když to bylo písemně odsouhlaseno, vám nebude žádný z držitelů autorských práv ani žádná jiná strana, která smí modifikovat či šířit program v souladu s předchozími ustanoveními, odpovědný za škody, včetně všech obecných, speciálních, nahodilých nebo následných škod vyplývajících z užívání anebo neschopnosti užívat programu (včetně ale nikoli jen, ztráty nebo zkreslení dat, nebo trvalých škod způsobených vám nebo třetím stranám, nebo selhání funkce programu v součinnosti s jinými programy), a to i v případě, že takový držitel autorských práv nebo jiná strana byli upozorněni na možnost takových škod.© 2002 Jan Kočí Software