OpenGL v Delphi 4První trojúhelník

Příklad a zdroják ke stažení (209k)

V tomto tutorialu se dozvíte, jak vytvořit základní strukturu OpenGL aplikace a jak nakreslit trojúhelník.

Abychom mohli používat OpenGL příkazy, budeme potřebovat knihovny OpenGL32.pas a Geometry.pas
program first;

uses
 Forms,
 first_f in 'first_f.pas' {Form1},
 OpenGL in 'gl/OpenGL.pas',  //načti OpenGL.pas
 Geometry in 'gl/Geometry.pas',  //načti Geometry.pas
 KThread in 'KThread.pas',
 DrawObjects in 'DrawObjects.pas';

{$R *.RES}

begin
 Application.Initialize;
 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
 Application.Run;
end.
Vytvoříme si formulář, do kterého budeme vykreslovat scénu.
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 //nastav OpenGL
 InitOpenGL; //Inicializace OpenGL ovladačů (OpenGL32.dll, GLU32.dll)
 SetWindowStats(640, 480, 16);  //nastav rozlišení 640*480 16 bitovou hloubku barev
 InitWindow;  //nastav okno pro rendering
 InitArea;  //nastav základní renderovací scénu

 //nastav vlákno - oddělený proces, který bude nepretržitě volat proceduru Loop
 RenderThread := TMyThread.Create(True);  //vytvoř první vlákno, ve kterém poběží rendering scény
 RenderThread.Priority := tpTimeCritical;  //vlákno získá nejvyšší prioritu
             //tpIdle;  //vlákno je prováděno, když systém je nečinný
             //tpLowest;  //priorita vlákna je dva body pod normálem
             //tpLower;  //priorita vlákna je jeden bod pod normálem
             //tpNormal;  //vlákno má normálni prioritu
             //tpHigher;  //priorita vlákna je jeden bod nad normálem
             //tpHighest;  //priorita vlákna je dva body nad normálem


 RenderThread.Run;  //rozjeď toto vlákno
end;
Nejdříve nastavíme OpenGL a pak vlákno TThread, ve kterém nepřetržitě voláme proceduru Loop;. Priorita vlákna TThread je nastavena na maximum Priority = tpTimeCritical;, aby jiná činnost systému nezpomalovala překreslování OpenGL objektů.
procedure TForm1.SetWindowStats(Width,Height,Color: longint);
var
 dmScreenSettings: DEVMODE;  // Device Mode - mód zařízení
begin
  // zeptej se, jestli budu chtít okno přepnout do fullscreenu
  if Application.MessageBox(
    'Would You Like To Run In Fullscreen Mode?',
    'Start FullScreen?',
    MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) =IDYES
  then begin
   //pokud zadám Ano nastav tyto hodnoty
   ZeroMemory( @dmScreenSettings, sizeof( DEVMODE ) );  //vyčisti pamět
   dmScreenSettings.dmSize := sizeof( DEVMODE );  //velikost struktury
   dmScreenSettings.dmPelsWidth := Width;  //nastav šířku obrazovky
   dmScreenSettings.dmPelsHeight := Height;  //nastav výšku obrazovky
   dmScreenSettings.dmFields   := DM_PELSWIDTH or DM_PELSHEIGHT;
   dmScreenSettings.dmBitsPerPel := Color;  //nastav hloubku barev
   ChangeDisplaySettings(dmScreenSettings, CDS_FULLSCREEN);  //přepni do fullscreenu
   Showcursor(false);  //schovej kurzor myši
  end else begin
   //pokud nechci fullscreen
   Form1.WindowState := wsNormal;  //přepni maximalizované okno na Normal
   Form1.BorderStyle := bsSizeable;  //a nastav, standardní okno
   Form1.ClientWidth := Width;  //přečti šířku okna
   Form1.ClientHeight := Height;  //přečti výšku okna
   Form1.Left := 0;  //nastav levý okraj okna na 0
   Form1.Top := 0;  //nastav horní okraj okna na 0
  end;
end;
Funkce SetWindowStats() nám vyplivne zprávu, ve které se nás zeptá, jestli budeme chtít aplikaci rozjet v okně, nebo ve fullscreenu. Podle volby, kterou si zvolíme pak změní rozlišení obrazovky a velikost formuláře.

Formulář je připraven na fullscreen,
Form1.WindowState := wsMaximized; //maximalizované okno
Form1.BorderStyle := bsNone; //okno bez rámečku
takže když potvrdíme nabídku pro fullscreen, tak se přepne rozlišení a okno se automaticky roztáhne přes celou obrazovku.
Pokud nebudeme chtít fullscreen, přepne se okno z wsMaximized na wsNormal a vytvoří se okraje z bsNone na bsSizeable
procedure TForm1.InitWindow;
begin
 SetPixelFormatDescriptor(Form1.Canvas.Handle);  //nastav formát výstupního pixelu
 RC := wglCreateContext(Form1.Canvas.Handle);   //vytvoř RC (OpenGL Rendering Context)
 //připoj RC (OpenGL Rendering Context) do DC (Windows Device Context), který komunikuje s wokenim GDI (Graphics Device Interface)
 wglMakeCurrent(Form1.Canvas.Handle,RC);
 glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0);  //nastav černé pozadí scény
 wglMakeCurrent(0,0);  //vynuluj RC (OpenGL Rendering Context)
end;
Funkce InitWindow; nastaví Form1 jako okno pro rendering. Barva pozadí se nastavuje ve funkci glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); (černé pozadí)
Hodnoty barev jsou glClearColor(red, green, blue, alfa);
procedure TForm1.SetPixelFormatDescriptor;  //nastavení pixelového formátu
var
 pfd: TPIXELFORMATDESCRIPTOR;
begin
 with pfd do begin
  nSize := sizeof(TPIXELFORMATDESCRIPTOR);  //velikost descriptoru
  nVersion := 1;  //číslo verze
  dwFlags := PFD_DRAW_TO_WINDOW or
         PFD_SUPPORT_OPENGL or
         PFD_DOUBLEBUFFER;  //formáty podporující wokna, OpenGL, nastavení doublebufferu
  iPixelType := PFD_TYPE_RGBA;  //používej barvy ve formátu RGBA
  cColorBits := 24;  //buffer barev
  cDepthBits  := 32;  //32Bit Z-Buffer (Depth buffer)
  iLayerType  := PFD_MAIN_PLANE;  //vykreslovací vrstva
 end;

 m_iPixelFormat := ChoosePixelFormat(DC, @pfd);  //vyber nejvhodnější pixelový formát
 SetPixelFormat(DC, m_iPixelFormat,@pfd);  //a tento pixelovy formát nastav
end;
Funkce SetPixelFormatDescriptor nastavuje formát pixelu obrazovky
procedure TForm1.InitArea;
begin
 glMatrixMode(GL_PROJECTION);  //nastav matici zobrazení prostoru
 glLoadIdentity;  //použij tuto matici
 //Nastav úhel pohledu kamery, poměr výšky a šířky okna, nejbližší a nejvzdálenější viditelný bod
 gluPerspective(45,Form1.ClientWidth / Form1.ClientHeight,0.1,100);
 glViewport(0,0,Form1.ClientWidth,Form1.ClientHeight);  //nastav velikost zobrazovaci plochy
end;
Funkce InitArea nastavuje renderovací scénu.

Hodnoty funkce gluPerspective(45,Form1.ClientWidth / Form1.ClientHeight,0.1,100); jsou:
gluPerspective(zorný úhel kamery, poměr šířky a výšky projekčního plátna (formuláře), nejbližší bod, nejvzdálenější bod);

Hodnoty funkce glViewport(0, 0, ClientWidth, ClientHeight); jsou:
glViewport(x,y,šířka,výška);
x,y je levý-dolní roh zobrazovací plochy
procedure TForm1.Loop;
begin
 //připoj RC (OpenGL Rendering Context) do DC (Windows Device Context), který komunikuje s wokenim GDI (Graphics Device Interface)
 wglMakeCurrent(Form1.Canvas.Handle,RC);
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  //vyčisti obrazovkový buffer
 RenderGLScene;  //volej proceduru pro rendering objektu
 SwapBuffers(Form1.Canvas.Handle);  //prohoď buffery (double burrefing)
 wglMakeCurrent(0,0);  //vynuluj RC (OpenGL Rendering Context)
end;
Funkce Loop běží v nekonečné smyčce a volá funkci RenderGLScene; ve které budeme vykreslovat objekty.

Funkce Loop běží v odděleném procesu TThread.
unit KThread;

interface

uses Classes;

type
 TMyThread=class(TThread)
 private
  procedure Render;   //překreslování scény
 protected
 public
  constructor Create(Suspend:Boolean);  //vytvořeni vlákna
  procedure Execute; override;   //činnost vlákna
  destructor Destroy; override;  //destruktor vlákna
  procedure Run;  //spuštění vlákna
  procedure Done;  //ukončení vlákna
 end;

var
 RenderThread : TMyThread;  //proměnná RenderThread typu TMyThread

implementation

uses first_f;


procedure TMyThread.Run;
begin
 RenderThread.Resume;  //spusť vlákno
end;

procedure TMyThread.Done;
begin
 RenderThread.Destroy;  //volej destruktor vlákna
end;

constructor TMyThread.Create(Suspend:Boolean);
begin
 inherited Create(Suspend);  //vytvoř vlákno
end;

procedure TMyThread.Execute;
begin
 while not Terminated do Synchronize(Render);  //pokud neni vlákno ukončeno, volej Render
end;

procedure TMyThread.Render;
begin
 Form1.Loop;  //volej proceduru Loop pro překreslování scény
end;

destructor TMyThread.Destroy;
begin
 inherited Destroy;   //ukonči aplikaci
end;

end.
Priorita vlákna TThread je nastavena na maximum Priority = tpTimeCritical;, aby jiná činnost systému nezpomalovala překreslování OpenGL objektů. Vlákno vytváříme, nastavujeme prioritu a spouštíme při načítání formuláře TForm1.FormCreate().
//nastav vlákno - oddělený proces, který bude nepretržitě volat proceduru Loop
 RenderThread := TMyThread.Create(True);  //vytvoř první vlákno, ve kterém poběží rendering scény
 RenderThread.Priority := tpTimeCritical;  //vlákno získá nejvyšší prioritu
             //tpIdle;  //vlákno je prováděno, když systém je nečinný
             //tpLowest;  //priorita vlákna je dva body pod normálem
             //tpLower;  //priorita vlákna je jeden bod pod normálem
             //tpNormal;  //vlákno má normálni prioritu
             //tpHigher;  //priorita vlákna je jeden bod nad normálem
             //tpHighest;  //priorita vlákna je dva body nad normálem


 RenderThread.Run;  //rozjeď toto vlákno
Funkce Loop volá v nekonečné smyčce funkci RenderGLScene, ve které budeme vykrelovat všechny objekty.
procedure TForm1.RenderGLScene;
begin
 DrawTriangles;  //vykresli trojúhelník
end;
Ve funkci RenderGLScene budeme volat funkce pro vytváření OpenGL objektů. Nejzákladnější objekt je trojúhelník, ze kterého lze vytvořit jakýkoli složitější objekt. Všechny grafické karty podporující OpenGL mají instrukce, které urychlují vykreslování trojúhelníků. Pokud tedy budeme chtít, aby naše aplikace běžela opravdu plynule, je nejlepší všechny objekty tvořit z trojúhelníků glBegin(GL_TRIANGLES);, nebo ještě rychleji se překreslují trojúhelníky glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);, nebo glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);, avšak u těchto dvou funkcí jsou menší omezení v případě texturování, ale to už moc předbíhám.
procedure DrawTriangles;
begin
 glPushMatrix;  //začátek prostorové matice
 glTranslatef(-1.5,0.0,-6.0);  //pohni trojúhelníkem o 1.5 doleva o 6.0 od kamery
 glBegin(GL_TRIANGLES);  //začni vykreslovat trojúhelník
  glVertex3f( 0.0, 1.0, 0.0);  //horní bod
  glVertex3f(-1.0,-1.0, 0.0);  //dolní levý bod
  glVertex3f( 1.0,-1.0, 0.0);  //dolní pravý bod
 glEnd(); //ukonči vykreslování trojúhelníka
 glPopMatrix;  //konec prostorové matice
end;
Mezi glPushMatrix; a glPopMatrix; budeme vykreslovat objekt. Tyto příkazy jsou tu proto, aby pohyb a rotace tohoto objektu neovlivňoval pohyb a rotaci jiného objektu.

glTranslatef(-1.5,0.0,-6.0); pohybuje celým objektem ve směru x,y,z. Hodnoty funkce jsou: glTranslatef(x,y,z);

glVertex3f( 0.0, 1.0, 0.0); určuje bod objektu. Hodnoty jsou glVertex3f(x,y,z);
procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject);
begin
 //připoj RC (OpenGL Rendering Context) do DC (Windows Device Context), který komunikuje s wokenim GDI (Graphics Device Interface)
 wglMakeCurrent(Form1.Canvas.Handle,RC);
 InitArea;  //nastav renderovací scénu
 wglMakeCurrent(0,0);  //vynuluj RC (OpenGL Rendering Context)
end;
Funkce FormResize() nastavi velikost renderovací scény. Při změně velikosti formuláře, se automaticky změní velikost renderovací scény.
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
 if(Key=VK_ESCAPE) then  //jestliže klepnu na klávesu Esc
  Close;  //ukonči aplikaci
end;
Ve funkci FormKeyDown() budeme volat funkce, které se provedou po klepnutí na určitou klávesu. Zatím tu máme klávesu Esc, která nám ukončí aplikaci.
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 if(Form1.BorderStyle = bsNone) then  //pokud je fullscreen
  ChangeDisplaySettings(DEVMODE(nil^), 0);  //nastav původní hodnotu rozlišení obrazovky

 ReleaseDC(Handle, Form1.Canvas.Handle);  //uvolni handle okna DC (Windows Device Context)
 wglMakeCurrent(0,0);  //vynuluj RC (OpenGL Rendering Context)
 wglDeleteContext(RC);  //vymaž RC (OpenGL Rendering Context)

 RenderThread.Done; //ukonči vlákno
end;
Při uzavírání aplikace se uvolní handle okna, vymaže se OpenGL Rendering Context z paměti a ukončí se vlákno

Stejný tutorial pro C++ najdete zde


Barvy


Home