OpenGL v C++ Builderu 5Pohyb a rotace objektu

Příklad a zdroják ke stažení (465k)

Tutorial na pohyb glTranslatef() a rotaci glRotatef(). Načítání objektů ze souboru (*.txt)

Nejdříve si načteme objekt (krychli) ze souboru cube.txt. Soubor má tuto podobu
Vertices: 8
-1.0  -1.0   1  v0
-1.0   1.0   1  v1
 1.0  -1.0   1  v2
 1.0   1.0   1  v3
 1.0  -1.0  -1  v4
 1.0   1.0  -1  v5
-1.0  -1.0  -1  v6
-1.0   1.0  -1  v7
Hodnota za Vertices: nám zadává, kolik vertexů obsahuje objekt. Protože jde o krychli, tak máme 8 vrcholů Další hodnoty jsou X, Y, Z pozice jednotlivých vrcholů. v0 - v7 je jen informativní text, který se nenačítá. To samé platí o textu Vertices:.

cube.jpg(6 kb)

Pro načítání objektů a jejich vykreslování si vytvoříme tyto datové typy
//---------------------------------------------------------------------------

typedef struct  //struktura pro 3D bod
{
   GLfloat   x, y, z;  //bod x, y, z
} TPoint3d;

//---------------------------------------------------------------------------

typedef struct  //struktura objektu
{
    int verts;  //počet vrcholů
    TPoint3d *points;  //vrchol je složen z bodu x, y, z
} TGLObject;

//---------------------------------------------------------------------------
Vytvoříme si objekt typu TGLObject
TGLObject cube1;  //objekt cube1
A budeme volat funkci pro načtení objektu ze souboru cube.txt
void LoadAllObjects()  //načti objekty
{
  cube1 = LoadObject("objects/cube.txt", &cube1);  //načti hodnoty uložené v souboru cube.txt a předej je objektu cube1
}
Funkce pro načítání vypadá takto
TGLObject LoadObject(char *name, TGLObject *k)  //načti objekt se souboru (name)
{
  //definice proměnných
  int   ver;  //pomocná proměnná pro počet vrcholů objektu
  GLfloat rx,ry,rz;  //pomocna proměnna pro X, Y, Z pozici vrcholu objektu
  FILE *filein;  //definice souboru, který budeme číst
  char oneline[255];  //definice řádku souboru s maximálně 255 znaky

  //kód
  if ((filein = fopen(name, "rt"))== NULL)  //zkus otevřít soubor pro čtení v textovém modu "rt"
  {
    ShowMessage("Cannot open input file");  //jestli se to nezdaří, hoď chybovou hlášku
  }
  else  //jinak pokračuj v práci s načteným souborem
  {
   ReadLine(filein,oneline);  //volej funkci pro načtení řádky ze souboru
   sscanf(oneline, "Vertices: %d\n", &ver);  //přečti z první řádky počet vrcholů a předej ho proměnné ver
   k = new TGLObject;  //dynamicky alokuj pamět pro objekt (cube1)
   k->points = new TPoint3d[ver];  //dynamicky alokuj pamět pro počet vrcholů objektu
   k->verts = ver;  //načtenou hodnotu počtu vrcholů předej vrcholům objektu

   for (int i=0;i<ver;i++)  //cykluj podle počtu vrcholů
    {
     ReadLine(filein,oneline);  //čti řádek po řádku
      sscanf(oneline, "%f %f %f", &rx, &ry, &rz);  //najdi v řádce tři čísla typu float a předej je hodnotám rx, ry, rz
      k->points[i].x = rx;  //předej bodu X (aktuálního vrcholu) hodnotu rx
      k->points[i].y = ry;   //předej bodu Y (aktuálního vrcholu) hodnotu ry
      k->points[i].z = rz;   //předej bodu Z (aktuálního vrcholu) hodnotu rz
    }
   fclose(filein);  //zavři soubor
  }
  return *k;  //vrať funkci hodnoty všech vrcholů objektu
}
Tato funkce používá pro načtení řádky ze souboru funkci
void ReadLine(FILE *f,char *s)  //čti řádek ze souboru f a ukládej do řetězce s
{
  do  //cykluj
   {
    fgets(s, 255, f);  //a čti znak po znaku maximálně však 255
   } while ((s[0] == '/') || (s[0] == '\n'));  //dokud se nedostaneš na konec řádky

  return;  //vrať funkci hodnotu načteného řádku
}
Funkce pro načítání objektů se samozřejmě provádějí jen jednou, při startu aplikace. Při startu aplikace také musíme zapnout DEPTH buffer glEnable(GL_DEPTH_TEST);. Pokud bychom nechali vypnutý DEPTH buffer, objekty by se vykreslovali v tom pořadí, v jakém jsou volány, takže by se stalo, že by se zadní stěna krychle vykreslila před přední.
bool __fastcall TForm1::InitGL()
{
 ...
 ...
  ////sem budu zadávat funkce, které se mají provádět jen při startu aplikace////
   glEnable(GL_DEPTH_TEST);  //zapni hloubkový (DEPTH) buffer, aby objekty blíž ke kameře překrývali vzdálenější
   LoadGLTextures();  //vytvoř textury
   LoadAllObjects();  //načti objekty
  ////konec zadávání funkcí, které se mají provádět jen při startu aplikace////
 ...
 ...
}
Ještě, než začneme vykreslovat objekt, vypočítáme si pohyb a rotaci.
//definice proměnných
extern GLuint Texture[1];  //2d textura, pole s jednou texturou
extern TGLObject cube1;  //objekt krychle
TPoint3d angle;  //úhel rotace objektu
TPoint3d translate;  //pozice objektu
TPoint3d direction;  //směr pohybu objektu
bool start=true;  //pomocná proměnná pro načítání základních hodnot při startu aplikace

//---------------------------------------------------------------------------

void TranRotCube()  //vypočítej pohyb a rotaci
{
  //začátek výpočtu pohybu objektu
  if (start)  //jestliže probíhá první otočka cyklu
  {
   direction.x = 1;  //nastav směr pohybu objektu v X směru na 1
   direction.y = 1;  //nastav směr pohybu objektu v Y směru na 1
   direction.z = 1;  //nastav směr pohybu objektu v Z směru na 1
   translate.z = -8;  //nastav Z pozici objektu
   start = false;  //nastav start na false, aby při další otočce cyklu se základní hodnoty nenačítaly
  }

  if ((translate.x >= 3) || (translate.x <= -3)) //jetliže X pozice objektu přesáhne hodnoty 3 nebo -3
  {
    direction.x = -direction.x;  //otoč směr pohybu X
  }
  translate.x = translate.x + (0.01 * direction.x);  //přičti 0.01 pozici X, podle směru pohybu X

  if ((translate.y >= 2) || (translate.y <= -2))  //jetliže Y pozice objektu přesáhne hodnoty 2 nebo -2
  {
    direction.y = -direction.y;  //otoč směr pohybu Y
  }
  translate.y = translate.y + (0.01 * direction.y);  //přičti 0.01 pozici Y, podle směru pohybu Y

  if ((translate.z >= -6) || (translate.z <= -20))  //jetliže Z pozice objektu přesáhne hodnoty -6 nebo -20
  {
    direction.z = -direction.z;  //otoč směr pohybu Z
  }
  translate.z = translate.z + (0.01 * direction.z);  //přičti 0.01 pozici Z, podle směru pohybu Z
  //konec výpočtu pohybu objektu

  //začátek výpočtu rotace objektu
  angle.x = angle.x + 0.5;  //přičti úhel x rotace
  if (angle.x >= 360)  //jestliže je úhel větší, než 360 stupňů
  {
   angle.x = angle.x -360;  //odečti 360 stupňů
  }

  angle.y = angle.y + 1;  //přičti úhel y rotace
  if (angle.y >= 360)  //jestliže je úhel větší, než 360 stupňů
  {
   angle.y = angle.y -360;  //odečti 360 stupňů
  }

  angle.z = angle.z + 1.5;  //přičti úhel z rotace
  if (angle.z >= 360)  //jestliže je úhel větší, než 360 stupňů
  {
   angle.z = angle.z -360;  //odečti 360 stupňů
  }
  //konec výpočtu rotace objektu
}
Nyní můžeme vykreslovat objekt v nekonečné smyčce.
GLvoid DrawCube(GLvoid)  //vykresli krychli
{
  TranRotCube();  //vypočítej pohyb a rotaci krychle

  //začátek bloku OpenGL příkazu pro vykreslení objektu (krychle)
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);  //zapni 2D texturování
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, Texture[0]);  //potáhni následující objekt texturou číslo 0
  glPushMatrix;  //začátek prostorové matice

  //posouvej a rotuj objektem (který je mezi glPushMatrix; a glPopMatrix;) podle vypočtených hodnot
  glTranslatef( translate.x, translate.y, translate.z);  //pohni celým objektem
  glRotatef( angle.x, 1, 0, 0);  //rotuj objektem v X směru
  glRotatef( angle.y, 0, 1, 0);  //rotuj objektem v Y směru
  glRotatef( angle.z, 0, 0, 1);  //rotuj objektem v Z směru

  glBegin(GL_TRIANGLES);  //začni vykreslovat trojúhelníky
   //------------------------

   //přední stěna krychle
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[1].x, cube1.points[1].y, cube1.points[1].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[2].x, cube1.points[2].y, cube1.points[2].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhý trojúhelník
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[2].x, cube1.points[2].y, cube1.points[2].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[1].x, cube1.points[1].y, cube1.points[1].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

   //-------------------------

   //pravá stěna krychle
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( cube1.points[2].x, cube1.points[2].y, cube1.points[2].z);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[4].x, cube1.points[4].y, cube1.points[4].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhý trojúhelník
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( cube1.points[5].x, cube1.points[5].y, cube1.points[5].z);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[4].x, cube1.points[4].y, cube1.points[4].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

   //-------------------------

   //zadní stěna krychle
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( cube1.points[4].x, cube1.points[4].y, cube1.points[4].z);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[5].x, cube1.points[5].y, cube1.points[5].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[6].x, cube1.points[6].y, cube1.points[6].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhý trojúhelník
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( cube1.points[7].x, cube1.points[7].y, cube1.points[7].z);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[6].x, cube1.points[6].y, cube1.points[6].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[5].x, cube1.points[5].y, cube1.points[5].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

   //-------------------------

   //levá stěna krychle
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( cube1.points[6].x, cube1.points[6].y, cube1.points[6].z);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[7].x, cube1.points[7].y, cube1.points[7].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhý trojúhelník
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( cube1.points[1].x, cube1.points[1].y, cube1.points[1].z);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[7].x, cube1.points[7].y, cube1.points[7].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

   //-------------------------

   //vrchní stěna krychle
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( cube1.points[1].x, cube1.points[1].y, cube1.points[1].z);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[7].x, cube1.points[7].y, cube1.points[7].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhý trojúhelník
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( cube1.points[5].x, cube1.points[5].y, cube1.points[5].z);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[7].x, cube1.points[7].y, cube1.points[7].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

   //-------------------------

   //spodní stěna krychle
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( cube1.points[6].x, cube1.points[6].y, cube1.points[6].z);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[4].x, cube1.points[4].y, cube1.points[4].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhý trojúhelník
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( cube1.points[2].x, cube1.points[2].y, cube1.points[2].z);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( cube1.points[4].x, cube1.points[4].y, cube1.points[4].z);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

   //-------------------------


  glEnd(); //ukonči vykreslování trojúhelníků
  glPopMatrix;  //konec prostorové matice
  //konec bloku OpenGL příkazu pro vykreslení objektu (krychle)
}
V této funkci DrawCube() konečně používáme OpenGL příkazy. Všechny předešlé funkce nemají s OpenGL nic společného. Provádějí jen náčítání hodnot ze souboru cube.txt a výpočet pohybu a rotace.

glTranslatef( translate.x, translate.y, translate.z); - pohybuje objektem v X,Y,Z směru, podle předem vypočtených hodnot translate.x, translate.y, translate.z

glRotatef( angle.x, 1, 0, 0);
glRotatef( angle.y, 0, 1, 0);
glRotatef( angle.z, 0, 0, 1); - rotují objektem v X,Y,Z směru, podle předem vypočtených hodnot angle.x, angle.y, angle.z

glVertex3f( cube1.points[0].x, cube1.points[0].y, cube1.points[0].z);
glVertex3f( cube1.points[1].x, cube1.points[1].y, cube1.points[1].z);
glVertex3f( cube1.points[2].x, cube1.points[2].y, cube1.points[2].z);
glVertex3f( cube1.points[3].x, cube1.points[3].y, cube1.points[3].z);
glVertex3f( cube1.points[4].x, cube1.points[4].y, cube1.points[4].z);
glVertex3f( cube1.points[5].x, cube1.points[5].y, cube1.points[5].z);
glVertex3f( cube1.points[6].x, cube1.points[6].y, cube1.points[6].z);
glVertex3f( cube1.points[7].x, cube1.points[7].y, cube1.points[7].z); - vykreslí krychli z trojúhelníků, podle načtených hodnot cube1.points[ ], ze souboru cube.txt

Při ukončování aplikace nesmíme zapomenout vymazat objekt z paměti.
void __fastcall TForm1::FormDestroy(TObject *Sender)
{
  ...
  ...
  ...
  DeleteAllObjects();  //vymaž objekty z paměti
}

//---------------------------------------------------------------------------

void DeleteAllObjects()  //vymaž objekty
{
  cube1 = DeleteObject(&cube1);  //vymaž objekt cube1 z paměti
}

//---------------------------------------------------------------------------

TGLObject DeleteObject(TGLObject *k)  //vymaž objekt z paměti
{
  delete k->points;  //vymaž všechny body objektu z paměti
  delete k;  //vymaž objekt z paměti

  return *k;  //vrať funkci hodnotu k
}

Stejný tutorial pro Delphi najdete zde


2D textura Výpočet FPS a plynulé animace
Home