OpenGL v C++ Builderu 52D Textura

Příklad a zdroják ke stažení (441k)

Tutorial na vytváření 2D textury.

2D texturu si nevytváříme samy, jako v případě 1D textur, ale texturu načítáme z obrázku, ve formátu (*.bmp). Lze načítat i z jiných formátů, ale to si probereme až někdy později.
bool LoadGLTextures()
{
  bool boStatus = false;  //přepni stav funkce na false

  AUX_RGBImageRec *pTexImage = auxDIBImageLoad("textures/picture01.bmp");  //načti obrázek picture01.bmp

  if (pTexImage != NULL)  //jestliže se obrázek načet bezchybně
  {
     boStatus = true;  //přepni stav funkce na true
     glGenTextures(1, &Texture[0]);  //vytvoř texturu číslo 0

    //začátek generování textury
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, Texture[0]);  //nastav texturu číslo 0 s následujícími parametry
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);   //lineárně rozlož (roztáhni) texturu do celého objektu, pokud je textura menší než plocha objektu
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);   //lineárně rozlož (zmensi) texturu, pokud je textura větší než plocha objektu
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, pTexImage->sizeX, pTexImage->sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, pTexImage->data);   //parametry 2D textury
    //konec generovani textury


   if (pTexImage->data)  //jestliže existuje obraz textury
    free(pTexImage->data);  //vymaž z paměti obraz textury

    free(pTexImage);  //vymaž z paměti strukturu textury
   }

   return boStatus;  //vrať funkci true nebo false podle toho jestli došlo k vytvoření textury, nebo ne
}
Funkce načte obrázek (*.bmp), spočítá si výšku a šířku obrázku, projede obrázek pixel po pixelu a barvu každého pixelu převede do textury Texture[0], se kterou pak budeme potahovat objekty. Nakonec funkce vymaže obrázek z paměti.

Jaké hodnoty se zadávají do funkce
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, pTexImage->sizeX, pTexImage->sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, pTexImage->data); ?
GL_TEXTURE_2D = 2D textura
0 = spupeň detailnosti zobrazení. 0 je základní hodnota. Čím větší hodnota, tím horší zobrazení.
3 = číslo barevných součástí textury (1 nebo 2 = černobílá textura), (3 nebo 4 = barevná textura)
pTexImage->sizeX, pTexImage->sizeY = šířka a výška načteného obrázku. Musí být 8,16,32,64,128,256,512,1024 nebo 2048 pixelů.
0 = šířka okraje textury. Musí být 0 nebo 1.
GL_RGB = pixelový formát.
GL_UNSIGNED_BYTE = datový typ pixelu
pTexImage->data = ukazatel na texturová data v paměti

Pro náčítání obrázku AUX_RGBImageRec *pTexImage = auxDIBImageLoad("textures/picture01.bmp"); využíváme instrukcí knihovny glaux.lib, proto ji musíme nadefinovat
USELIB("gl/glaux.lib");  //používej knihovnu glaux.lib
a samozřejmě začlenit do unity, ve které používáme tyto instrukce
#include "gl/glaux.h"  //hlavičkový soubor instrukcí glaux.lib
Nyní vytvořenou texturou Texture[0] můžeme potáhnout objekt.
void DrawTriangles(void)
{
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);  //zapni 2D texturování
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, Texture[0]);  //potáhni následující objekt texturou číslo 0
  glPushMatrix;  //začátek prostorové matice
  glTranslatef( -1.5, 0.0, -6.0);  //pohni celým objektem, který je mezi glPushMatrix; a glPopMatrix; o 1.5 doleva o 6.0 od kamery
  glBegin(GL_TRIANGLES);  //začni vykreslovat trojúhelníky
   //první trojúhelník
   glTexCoord2f( 0, 0); glVertex3f( -1.0, -1.0, 0.0);  //levý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( -1.0, 1.0, 0.0);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( 1.0, -1.0, 0.0);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce

   //druhy trojuhelnik
   glTexCoord2f( 1, 1); glVertex3f( 1.0, 1.0, 0.0);  //pravý horní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 1, 0); glVertex3f( 1.0, -1.0, 0.0);  //pravý dolní vrchol textury a výsledného čtverce
   glTexCoord2f( 0, 1); glVertex3f( -1.0, 1.0, 0.0);  //levý horní vrchol textury a výsledného čtverce

  glEnd(); //ukonči vykreslování trojúhelníků
  glPopMatrix;  //konec prostorové matice
}
Následující obrázek názorně ukazuje vykreslení objektu v 3D prostoru a otexturování tohoto objektu 2D texturou.Objekt se zobrazuje v pořadí
1, 2, 3 (první trojúhelník)
4, 3, 2 (druhý trojúhelník)

Objekt (čtverec) je tvořen ze dvou trojúhelníků. Textura se na trojúhelníky nalepí podle hodnot, které zadáme do glTexCoord2f(x,y);. Texturovou koordinaci glTexCoord2f(x,y); musíme zadávat pro každý bod trojúhelníka zvlášť. Hodnoty funkce glTexCoord2f(x,y); jsou:
(0,0) - levý dolní vrchol textury (souřadnice (x,y))
(1,1) - pravý horní vrchol textury
Pokud zadáme místo 1 třeba 2, tak se textura na plochu objektu zobrazí dvakrát
(2,1) - vedle sebe
(1,2) - nad sebou
(2,2) - mozaika 2x2
Pokud zadáme hodnotu menší než 1, třeba 0.5 ( 0.5, 1), tak na ploše objektu bude viditelná jen půlka textury

Dá se to vyjádřit pomocí procent.
1 = 100% -- zobrazí se celá textura
2 = 200% -- zobrazí se dvojnásobek textury
0.5 = 50% -- zobrazí se půlka textury

Funkce LoadGLTextures() se volá jen jednou při iniciaci OpenGL.
bool __fastcall TForm1::InitGL()
{
  ...
  ...
   LoadGLTextures();  //vytvoř textury
  ...
  ...
}
Funkce DrawTriangles() se volá v nekonečné smyčce
void __fastcall TForm1::RenderGLScene()
{
  DrawTriangles();  //vykresli trojúhelníky
}

Stejný tutorial pro Delphi najdete zde


Duha Pohyb a rotace
Home